ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ: DİJİTAL METİN Mİ, BASILI METİN Mİ?

Author :  

Year-Number: 2014-3
Language : null
Konu : Eğitim, Türkçe Eğitimi
Number of pages: 110-126
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı, 8. sınıf öğrencilerinin ekrandan okumaya ilişkin görüşlerinin belirlenmesidir. Araştırma betimsel tarama modeline uygun olarak yürütülmüştür. Araştırmada çalışma grubunu, Uşak ili Eşme ilçesi Öğretmen Ali Baykal Ortaokulu ve Şehit Alibey Ortaokulunda 8. sınıfta öğrenim gören öğrenciler arasından amaçlı örnekleme yolu ile seçilen 30 öğrenci oluşturmuştur. Öğrencilerin % 50’si erkek, % 50’si kızdır. Görüşmeye katılacak olan öğrenciler için, kişisel bilgisayara sahip olmaları dikkate alınmıştır. Araştırmanın verileri yarı yapılandırılmış görüşme formu ile elde edilmiştir. Öğrencilerle yapılan görüşmede 3 farklı soru sorulmuştur. Bu sorularla öğrencilerin ekrandan okumaya yönelik düşünceleri alınmaya çalışılmıştır. Öğrencilerin cevaplarının çözümlenmesinde içerik analizi kullanılmış, önce veriler kodlanmış, ardından verileri genel düzeyde açıklayan temalar belirlenmiştir. Kategorilerin belirlenmesinde ilgili alanyazın, görüşme soruları ve öğrencilerin sorulara verdikleri cevaplardan yararlanılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, öğrenciler ekrandan okumaya yönelik hem olumlu hem de olumsuz görüşlere sahiptir. Bununla birlikte öğrencilerin çoğunluğu, genelde bir metni basılı materyalden okumaktan ziyade ekrandan okumayı tercih etmektedir. Öğrenciler ekrandan okumayı tercih etme nedenlerini, “ekrandan okumanın okuma sürecini kolaylaştırması” ,“ekrandan okumanın ilgi çekici olması”,“İstenilen bilgiye hızlı ve kolay ulaşabilme”,“hatırlama oranının yüksek olması”,“bilgilerin kolay taşınabilir olması” ve “göz gezdirmenin kolay olması” olarak belirtmişlerdir. Ayrıca öğrencilerin büyük bir çoğunluğu,“içeriklerinin görsellerle ve seslerle desteklenmesi”, “kitapların elektronik formatta olması”, “bilgiye hızlı erişim, zamanı verimli kullanma” ve “öğrenci motivasyonunda artış sağlaması” gibi nedenlerden dolayı eğitimde elektronik metin kullanımının faydalı olacağını düşünmektedir.

abortion clinics in ny abortion clinics in richmond va anti abortion facts

Keywords

Abstract

The purpose of this research is to determinate the opinions of 8th grade students about reading on screen. The research has been conducted in accordance with the descriptive scanning model. The study group of this research consist of 30 volunteer students that have been0 :ömbvchosen by purposeful sampling among the 8th grade students who study at the Öğretmen Ali Baykal and Şehit Alibey Secondary Schools in Eşme in Uşak. 50% of the students are boys and the other 50% of the students are girls. Having a personel computer has taken into consideration fort he students who are going to attend the interview. Data of the research has been acquired via the semi-structured interview form. 3 different questions have been asked to the students in the interview. Students’ thoughts about reading on screen have been tried to receive via these questions. Content analysis has been used in the analysis of the students’ answers, first the data has been coded and then the topics which explain the data in general level have been determined. In determination of the categories, literature, interview questions and the students’ answers to these questions have been benefited from. According to results that have been acquired, students have both positive and negative opinions for reading on screen. In addition to this, most of the students generally prefer reading on screen to reading from printed material.

Keywords


 • Abdullah, N. ve Gibb, F. (2008). Students’ attitudes toward e-books in Scottish higher education institute: part 1. Library Review, 57 (8), 593-605. DOI:10.1108/0024253081089957.

 • Akyol, H. (2006). Yeni programa uygun Türkçe öğretim yöntemleri. Ankara: Kök Altun, A. (2005). Gelişen teknolojiler ve yeni okuryazarlıklar. Ankara: Anı Yayıncılık.

 • Blanco, M. J. & Leiros, L. I. (2000). Temporal variation in the luminance level of stimuli displayed on a cathode-ray tube monitor: Effects on performance on a visual vigilance task. Ergonomics, 43, 239- 251.

 • Brown, G. J. (2001). Beyond print: Reading digitally. Library Hi Tech, 19 (4), 390-399.

 • Carden, M. T. J. (2008). E-books are not books. Conference on Information and Knowledge Management. California: ACM, 9-12.

 • Chen, Y. N. (2003). Application and development of electronic books in an e-Gutenberg age. Online Information Review, 27 (1), 8-16.

 • Chou, I-C. (2009). Exploring International ESL Students’ on-Screen Reading Behaviours with Two Academic Reading Purposes. Unpublished doctoral dissertation. The Ohio State University, USA.

 • Chu, M. (1995). Reader response to interactive computer books: Examining literary responses in a nontraditional reading setting. Literacy Research and Instruction, 34(4), 352-366.

 • Chu, H. (2003). Electronic books: Viewpoints from users and potential users. Library Hi Tech, 21(3), 340-346.

 • Coşkun, E. (2003). Çeşitli değişkenlere göre lise öğrencilerinin etkili okuma becerileri ve bazı öneriler. Türklük Bilimi Araştırmaları, 13, 101–130.

 • Çetin, Y. (2007) Metin tarama ve okumada ekran kağıt karşılaştırması. 16. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 5-7 Eylül, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Tokat.

 • Dağtaş, A. (2013). Öğretmenlerin basılı sayfa ve ekrandan okuma tercihleri ile eğitimde elektronik metin kullanımına yönelik görüşleri. Electronic Turkish Studies, 8(3).

 • Dillon, A. (1992). Reading from paper versus screens: A critical review of the empirical literature. [Kağıttan okumaya karşı ekrandan okuma: Literatürün eleştirel bir incelemesi] Ergonomics, 35 (10), 12971326.

 • Dockrell, S., Earle, D. ve Galvin, R. (2010). Computer-related posture and discomfort in primary school children: The effects of a school-based ergonomic intervention. Computers & Education,55(1), 276284.

 • Duran, E. (2013). Efficiency in reading comprehension: A comparison of students’ competency in reading printed and digital texts. Educational Research and Reviews, 8(11), 728-739.

 • Duran, E. ve Ertuğrul, B. (2012). İlköğretim sınıf öğretmenlerinin elektronik ders kitaplarına yönelik görüşleri. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 10 (2), 347-365.

 • Dündar, H. ve Akçayır, M. (2012). Tablet vs. Paper: The effect on learners' reading performance. International Electronic Journal of Elementary Education 4.3: 441-450.

 • Dyson. M. C. ve Haselgrove, M. (2001). The influence of reading speed and line length on the effectiveness of reading form screen. International Journal of Human-Computer Studies, 54 , pp. 585-612. DOI: 10.1006/ijhc.2001.0458.

 • Garland, K. J., ve Noyes, J. M. (2004). CRT monitors: Do they interfere with learning? Behaviour & Information Technology, 23 (1), 43-52.

 • Gibson, C. ve Gibb, F. (2011). An evaluation of second generation ebook readers. The Electronic Library, Vol. 29 No. 3, pp. 303-19.

 • Grant, J. M. A. (2004). Are electronic books effective in teaching young children reading and comprehension? International Journal of Instructional Media, 31 (3), 303-308.

 • Grimshaw S., Dungworth N., McKnight, C. ve Morris, A. (2007). Electronic books: children’s reading and comprehension. British Journal of Educational Technology, 38(4), 583–599.

 • Grimshaw, S. (2007). Electronic books: Children's reading and comprehension. British Journal of Educational Technology, 38 (4), 583-599.

 • Gulbrandsen, P., Schroeder, T. V., Milerad, J. ve Nylenna, M. (2002). Paper or Screen, Mother Tongue or English: Which is better? JAMA: the journal of the American Medical Association, 287.21: 2851-2853.

 • Güneş, F. (2009). Hızlı okuma ve anlamı yapılandırma. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

 • Güneş, F. (2010). Öğrencilerde ekran okuma ve ekranik düşünme. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(14), 1-20.

 • Holzinger, A., Baernthaler, M., Pammer, W., Katz, H., Bjelic-Radisic, V. ve Ziefle, M. (2011). Investigating paper vs. screen in real-life hospital workflows: Performance contradicts perceived superiority of paper in the user experience. International Journal of Human-Computer Studies. 69.9: 563-570.

 • İleri, Z. (2011). Ekrandan okumanın ilköğretim 5. sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlama ve okuma motivasyonu düzeylerine etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sakarya.

 • Jeong, H. (2012). A Comparison of the influence of electronic books and paper books on reading compre- hension, eye fatique, and perception. The Electronic Library, 30(3), 390-408. DOI:10.1108/02640471211241663.

 • Karasar, N. (2007). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayıncılık.

 • Kelley, A. C. (2011). Designing an e-book for a fifth-grade classroom. Unpublished Doctoral dissertation, Calıfornıa State Unıversıty, Long Beach.

 • Kerr, M. A. ve Symons, S. E. (2006). Computerized presentation of text: Effects on children’s reading of informational material. Reading and Writing, 19 (1), 1– 19.

 • Korat, O. (2010). Reading electronic books as a support for vocabulary, story comprehension and word reading in kindergarten and first grade. Computers & Education, 55 (1), 24-31.

 • Korat, O. ve Shamir, A. (2012). Direct and Indirect Teaching: Using E-Books for Supporting Vocabulary, Word Reading, and Story Comprehension for Young Children. Journal of Educational Computing Research, 46 (2), 135-152.

 • Kropman, M., Schoch, H. P. ve Yeoh, H. Y. (2004). An experience in e-learning: Using an electronic textbook. In R. Atkinson, C. McBeath, D. Jonas-Dwyer, & R. Phillips (Eds.), Beyond the comfort zone: Proceedings of the 21 st ASCILITE conference (pp. 512-515). Perth: Western Australia, 5-8 December.

 • Kurniawan, S. H. ve Zaphiris, P. (2001). Reading Online or on Paper: Which is Faster? Paper presented at the The 9 th International Conference on Human Computer Interaction.

 • Landoni, M., Wilson, R. ve Gibb, F. (2000). From the visual book to the web book: The importance of design. The Electronic Library, 18 (6).

 • Liu, P. L., Chen, C.J. ve Chang, Y. J. (2010). Effects of a computer-assisted concept mapping learning strategy on EFL college students’ English reading comprehension. Computers & Education, 54(2), 436-445.

 • Maden, S (2012). Ekran okuma türleri ve Türkçe öğretmeni adaylarının ekran okumaya yönelik görüşleri. Dil ve Edebiyat Eğitimi Dergisi,1 (3), 1-16.

 • Matthew, K. (1996). The impact of CD-ROM storybooks on children's reading comprehension and reading attitude. Journal of Educational Multimedia and Hypermedia, 5, 379-394.

 • Maynard, S. (2005). Can electronic textbooks help children to learn? The Electronic Library, 23(1), 103.

 • Merchant, G. (2007). Writing the future in the digital age. Literacy, (41)3, 118-128.

 • Mercieca, P. (2004). E-book Acceptance: What Will Make Users Read on Screen. İn Victorian Association for Library Automation Inc. (VALA) Conference, Melbourne.

 • Moody, A. (2010). Using electronic books in the classroom to enhance emergent literacy skills in young children. Journal of Literacy and Technology, 11(4), 22-52.

 • Muir, L., Veale, T. ve Nichol, A. (2009). Like an open book? Accessibility of e-book content for academic study in a diverse student population. Library and Information Research, 33(105), 90-109.

 • Muter, P. ve Maurutto, P. (1991). Reading and skimming from computer screens and books: the paperless office revisited? Behaviour & Information Technology, 10(4), 257-266.

 • Nielson, J. (1997). Why web users scan instead of reading. (Erişim tarihi: 04.01.2014), http://www.useit.com/alertbox/whyscanning.html.

 • Nixon, H. (2003). New research literacies for contemporary research into literacy and new media? Reading Research Quarterly, 38 (4), 407-413.

 • Noorhidawati, A. ve Gibb, F. (2008). How students use e-books – Reading or Referring? Malaysian Journal of Library ve Information Science, (13)2, 1-14.

 • Noyes, J. M. ve Garland, K. J. (2003). VDT versus paper-based text: reply to Mayes, Sims and Koonce. International Journal of Industrial Ergonomics, 31(6), 411-423.

 • Noyes, J. M. & Garland, K. J. (2008). Computer- vs. paper-based tasks: Are they equivalent? Ergonomics, 51 (9), 1352-1375.

 • Öngöz, S. (2011). Bir Öğrenme Aracı Olarak Elektronik Kitap. 5th International Computer & Instructional Technologies Symposium, Fırat Universitesi, Elazığ.

 • Özbay, M. (2007). Türkçe özel öğretim yöntemleri II (2. Baskı). Ankara: Öncü Kitap.

 • Öztürk, E. ve Can I. (2013) İlköğretim 5. sınıf öğrencilerinin elektronik kitap okumaya ilişkin görüşleri, Türkiye Sosyal araştırmalar Dergisi, 17(1), 137-154.

 • Pearman C.J. (2008). Independent Reading of CD-ROM Storybooks: Measuring Comprehension with Oral Retellings. The Reading Teacher, 61(8), 594-602.

 • Prensky, M. (2001). Digital natives, digital immigrants. From On the Horizon, MCB University Press, 9(5), (October 2001).

 • Rhodes, J. A. ve Milby, T. M. (2007). Teacher-created electronic books: Integrating technology to support readers with disabilities. The Reading Teacher, 61(3), 255-259.

 • Rho, Y. J., & Gedeon, T. D. (2000). Academic articles on the web: reading patterns and formats. International Journal of Human-Computer Interaction, 12, 219–240.

 • Rose, E. (2011). The phenomenology of on-screen reading: University students’ lived experience of digitized text. British Journal of Educational Technology, 42(3), 515-526.

 • Rukancı, F. ve Anameriç, H. (2003). E-Kitap Teknolojisi ve Kullanımı, Türk Kütüphaneciliği 17 (2), 147-166.

 • Schoeller, B. (2005). The Effects of Reading Goals on Learning in a Computer Mediated Environments. Journal of Issues in Informing Science and Information Technology, 2, 405-422.

 • Sellen, A. ve Harper, R. (1997) Paper as an Analytic Resource for the Design of New Technologies. Proceedings of CHI ’97, 319-326.

 • Smeets, D. J. H. ve Bus, A. G. (2012). Interactive electronic storybooks for kindergartners to promote vocabulary growth. Journal of Experimental Child Psychology, 112(1), 36-55.

 • Yaman, H. ve Dağtaş, A. (2013). Ekrandan okumanın Türkçe dersine yönelik tutuma etkisi. The Journal of Academic Social Science Studies, 6(7), p. 1233-1250.

 • Yıldırım A. ve Şimşek H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri, Ankara: Seçkin Yayıncılık.

 • Yi, W. Park, E. ve Cho, K. (2011). E-Book readability, comprehensibility and satisfaction.Paper presented at the in Proceedings of the 5th International Conference on Ubiquitous Information Management and Communication (ICUIMC ‘11).

 • Young, B. J. (2000). Gender differences in student attitudes toward computers. Journal of Research on Computing in Education, 33, 204-216.

 • Wilson, R. ve Landoni, M. (2001). Evaluating electronic textbooks: A methodology. Proceedings of the Fifth European Conference on Research and Advanced Technology for Digital Libraries. Darmstadt, Germany: 1-12.

 • Woody, W. D., Daniel, D. B.ve Baker, C. A. (2010). E-books or textbooks: Students prefer textbooks.Computers & Education, 55, 945-948.

                                                                                                    
 • Article Statistics