ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ: DİJİTAL METİN Mİ, BASILI METİN Mİ?

Author:

Number of pages: 110-126
Year-Number: 2014-3

Abstract

Bu araştırmanın amacı, 8. sınıf öğrencilerinin ekrandan okumaya ilişkin görüşlerinin belirlenmesidir. Araştırma betimsel tarama modeline uygun olarak yürütülmüştür. Araştırmada çalışma grubunu, Uşak ili Eşme ilçesi Öğretmen Ali Baykal Ortaokulu ve Şehit Alibey Ortaokulunda 8. sınıfta öğrenim gören öğrenciler arasından amaçlı örnekleme yolu ile seçilen 30 öğrenci oluşturmuştur. Öğrencilerin % 50’si erkek, % 50’si kızdır. Görüşmeye katılacak olan öğrenciler için, kişisel bilgisayara sahip olmaları dikkate alınmıştır. Araştırmanın verileri yarı yapılandırılmış görüşme formu ile elde edilmiştir. Öğrencilerle yapılan görüşmede 3 farklı soru sorulmuştur. Bu sorularla öğrencilerin ekrandan okumaya yönelik düşünceleri alınmaya çalışılmıştır. Öğrencilerin cevaplarının çözümlenmesinde içerik analizi kullanılmış, önce veriler kodlanmış, ardından verileri genel düzeyde açıklayan temalar belirlenmiştir. Kategorilerin belirlenmesinde ilgili alanyazın, görüşme soruları ve öğrencilerin sorulara verdikleri cevaplardan yararlanılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, öğrenciler ekrandan okumaya yönelik hem olumlu hem de olumsuz görüşlere sahiptir. Bununla birlikte öğrencilerin çoğunluğu, genelde bir metni basılı materyalden okumaktan ziyade ekrandan okumayı tercih etmektedir. Öğrenciler ekrandan okumayı tercih etme nedenlerini, “ekrandan okumanın okuma sürecini kolaylaştırması” ,“ekrandan okumanın ilgi çekici olması”,“İstenilen bilgiye hızlı ve kolay ulaşabilme”,“hatırlama oranının yüksek olması”,“bilgilerin kolay taşınabilir olması” ve “göz gezdirmenin kolay olması” olarak belirtmişlerdir. Ayrıca öğrencilerin büyük bir çoğunluğu,“içeriklerinin görsellerle ve seslerle desteklenmesi”, “kitapların elektronik formatta olması”, “bilgiye hızlı erişim, zamanı verimli kullanma” ve “öğrenci motivasyonunda artış sağlaması” gibi nedenlerden dolayı eğitimde elektronik metin kullanımının faydalı olacağını düşünmektedir.

abortion clinics in ny abortion clinics in richmond va anti abortion facts

Keywords

Abstract

The purpose of this research is to determinate the opinions of 8th grade students about reading on screen. The research has been conducted in accordance with the descriptive scanning model. The study group of this research consist of 30 volunteer students that have been0 :ömbvchosen by purposeful sampling among the 8th grade students who study at the Öğretmen Ali Baykal and Şehit Alibey Secondary Schools in Eşme in Uşak. 50% of the students are boys and the other 50% of the students are girls. Having a personel computer has taken into consideration fort he students who are going to attend the interview. Data of the research has been acquired via the semi-structured interview form. 3 different questions have been asked to the students in the interview. Students’ thoughts about reading on screen have been tried to receive via these questions. Content analysis has been used in the analysis of the students’ answers, first the data has been coded and then the topics which explain the data in general level have been determined. In determination of the categories, literature, interview questions and the students’ answers to these questions have been benefited from. According to results that have been acquired, students have both positive and negative opinions for reading on screen. In addition to this, most of the students generally prefer reading on screen to reading from printed material.

Keywords