E-ISSN:2342-0251
International Journal of Language Academy

Editor: Prof. Dr. Kathleen MALU - Prof. Dr. Hasan BEDİR -
Assistant Editor: Dr. Mary Beth SCHAEFER - Assoc. Prof. Dr. Ömer Tuğrul KARA
Publication Place: Oulu / Finland
Year-Number: 2020-34
Generic File | Contents | Cover photo | From the Editor |

Articles for this issue

32x32

Hüma NAYMAN -Kerem NAYMAN, Sertel ALTUN SECONDARY SCHOOL ENGLISH TEACHERS’ OPINIONS ON MATERIALS RELATED TO READING SKILLS IN PUBLIC COURSEBOOKS , 01-19
Secondary School English Teachers’ Opinions on Materials Related to Reading Skills in Public Coursebooks
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijla.43990
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Dilek ÇALIŞKAN “THE ECONOMIC METAPHOR” IN TENNESSEE WILLIAM’S PLAY SUDDENLY LAST SUMMER, 20-44
“The Economic Metaphor” in Tennessee William’s Play Suddenly Last Summer
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijla.43383
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Muhittin ELİAÇIK MANİSA MÜFTÜSÜ ABDİ EFENDİ VE MANZUM FETVÂLARI, 45-50
Manisa Mufti, Abdi Efendi of and His Poetry Fatwas
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijla.44174
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Aysun AKÇAM -Mustafa TÜRKYILMAZ ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN TÜRKÇE DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ, 51-67
Examination of Secondary School Students' Attitudes towards the Turkish Course in Terms of Various Variables
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijla.45155
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Yasemin AŞCI SCIENCE AND CIVILIZATION IN SAUL BELLOW’S NOVELS HENDERSON THE RAIN KING AND MR. SAMMLER’S PLANET, 68-81
Science and Civilization in Saul Bellow’s Novels Henderson the Rain King and Mr. Sammler’s Planet
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijla.43786
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Hatice Dilek ÇAĞ 5. SINIF TÜRKÇE DERS KİTABININ ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ DOĞRULTUSUNDA DEĞERLENDİRİLMESİ, 82-98
Evaluation of 5th Grade Turkish Course Book with regard to Teachers’s Views
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijla.40209
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Waleed Nuredeen USİNG CLASSROOM DEBATES TO DEVELOP EFL STUDENTS’ PRAGMATİC COMPETENCE AND CRİTİCAL THİNKİNG, 99-109
Using Classroom Debates to Develop Efl Students’ Pragmatic Competence and Critical Thinking
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijla.44227
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Betül KARATEKE -Mesut GÜN Akran Değerlendirmesinin Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen C1 Düzeyi Öğrencilerin Yazma Kaygısına Etkisi, 110-120
THE EFFECT OF PEER EVALUATION ON STUDENTS’ WRITING ANXIETY OF LEVEL C1 STUDENTS LEARNING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijla.42764
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Seda KAYA -Salih Kürşad DOLUNAY TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİ TEMEL DÜZEY DERS KİTAPLARINDA DİLBİLGİSİ TERİMLERİ, 121-134
Grammar Terms in Teaching Turkish as a Foreign Language Basic Level Textbooks
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijla.45537
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Seda GÖKER KIRGIZ DİL BİLİMİNDE EDAT KONUSU VE “KIMÇA BEL KUMURSKALAR” ADLI MASALDA GEÇEN EDATLAR, 135-144
The subject of prepositions in kyrgyz linguistics and the prepositions mentioned in the tale “Kımça Bel Kumurskalar”
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijla.43837
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Ali EROL TABİATI TERENNÜM VE İDRAK AÇILARINDAN ABDÜLHAK HÂMİD TARHAN VE HÜSEYN CAVİD, 145-153
Perceivıng and Understanding Nature in the Poetry of Abdülhak Hamid Tarhan and Hüseyn Cavid
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijla.45438
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Funda TOPRAK BURHÂN-I KÂTIʻYA MÜTERCİM ÂSIM EFENDİʻNİN TÜRKÇE KATKILARI (ALET VE EŞYA İSİMLERİ) , 154-167
Turkish Contributions of Mütercim Āsim Efendi to Burhân-I Kâtiʻ (Tools and Item Names)
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijla.45016
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Tuğçe Nur GÜRDAMAR -Atike Şule ŞEHİRLİ, Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİNDE KULLANILAN EBA'DA YER ALAN TÜRKÇE DERSİ OKUMA BECERİSİ İLE İLGİLİ ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ, 168-186
Teacher's Views on Turkish Lesson Reading Skill in EIN Used in the Distance Education Process
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijla.43952
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Lokman TANRIKULU -Zeynep SÖMEK ERKEN YAŞTA YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE ÇİZGİ FİLMLERİN YERİ, 187-200
The Use of Cartoons in Turkish Language Teaching as a Foreign Language at Early Age
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijla.45345
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Salih GÜLERER -Ahmet ASAR PROPAGANDA TEKNİKLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME, 201-222
A Review of Propaganda Techniques
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijla.45704
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Züleyha ER -Neslihan KARAKUŞ YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE MİKROSALDIRGANLIK: ORTAOKUL ÖRNEĞİ, 223-239
Micro Aggression in Teaching Turkish to Foreigners: Secondary School Example
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijla.45678
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Ahmet KOÇAK AZERBAYCAN TÜRKÇESİYLE YAZILMIŞ İLK “LEYLÂ VÜ MECNÛN” MESNEVİSİNİN DİL ÖZELLİKLERİ, 240-265
Language features of first “Leyla and Majnun” masnavi written in Azerbaijan Turkish Dialect
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijla.45490
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Perihan YALÇIN -Ayşe Duygu MAVİLİ KİLÜKEN MAUPASSANT’IN LE BONHEUR ADLI ESERİNİN TÜRKÇE ÇEVİRİLERİNİN GIDEON TOURY’NİN EREK ODAKLI ÇEVİRİ KURAMI IŞIĞINDA ÇEVİRİ STRATEJİLERİ VE İŞLEMLERİ AÇISINDAN ÇÖZÜMLENMESİ, 266-281
Analysis of the Turkish Translations of Maupassant’s work titled “Le Bonheur” in Terms of Translation Strategies and Operations under the Title of Gideon Toury’s Target-Oriented Translation Theory
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijla.45528
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Mithat EKİNCİ -Ecem EKİNCİ İNGİLİZCEYİ YABANCI DİL OLARAK ÖĞRENEN ÖĞRENİCİLERİN YAZMA BECERİSİNİ GELİŞTİRMEK İÇİN HATA DÜZELTME KODLARI KULLANMA, 282-293
USING ERROR CORRECTION CODES TO IMPROVE WRITING SUCCESS OF EFL LEARNERS
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijla.45324
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Esin AL DEDE KORKUT HİKÂYELERİNDE YÜKLEME VE YÖNELME DURUMU, 294-312
Accusative and Dative in the Book of Dede Korkut
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijla.45861
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

S. Nilay IŞIKSALAN TÜRKÇE ÖĞRETMEN ADAYLARININ DUYGUSAL ZEKÂ ÖZELLİKLERİNİN OKUMA ALIŞKANLIĞI AÇISINDAN İNCELENMESİ, 313-323
Examination of Emotional Intelligence Properties of Pre-Service Turkish Course Teachers in Terms of Reading Routines
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijla.45971
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Eyüp ÇAĞLAR -Mahmut Abdullah ARSLAN “DEĞER” TASNİFİ VE MEVLANA’NIN MESNEVİSİNDE DEĞERLER, 324-338
Try a Value Classification and Values in Mevlana's “Mesnevi”
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijla.46020
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Nurdan BESLİ YUSUF HAS HACİP’TE BİR ANLATIM ÖZELLİĞİ OLARAK BENZETMELER, 339-351
Simile as a Figure of Speech in the Works of Yusuf Has Hacip
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijla.45831
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Soner AKŞEHİRLİ Ad Bileşiklerinin Anlam Oluşumunda Eğretileme ve Düzdeğişmece, 352-370
Metaphor and Metonymy in Meaning Composition of Noun Compounds
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijla.46182
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Burcu YALDIZ DURMUŞ -Abdurrahman KİLİMCİ A CORPUS-DRIVEN DEDUCTIVE AND INDUCTIVE COLLOCATION INSTRUCTION FOR YOUNG LEARNERS of ENGLISH, 371-383
A Corpus-Driven Deductive and Inductive Collocation Instruction for Young Learners of English
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijla.46179
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Lubna Ahmed ELTAYEB UNE COMPARAISON ENTRE LES PERSONNAGES D'OURIDA DANS LE QUAI AUX FLEURS NE REPOND PLUS DE MALEK HADDAD ET HASNA DANS LA SAISON DE LA MIGRATION VERS LE NORD DE TAYEB SALIH, 384-394
A comparison between the characters of Ourida in le Quai aux fleurs ne répond plus of Malek Haddad and Hasna in Season of migration to the North of Tayeb Salih
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijla.45147
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Asu ERSOY ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİNDE ŞÖYLE Kİ/KİM’İN BAZI KULLANIMLARI ÜZERİNE, 395-402
Of The Usages of Thus / Who in the Old Anatolian Turkish
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijla.46377
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

M. Sami TÜRK MAX FRISCH’İN TİYATRO ANLAYIŞININ BIEDERMANN İLE KUNDAKÇILAR PİYESİ ÜZERİNDEN EPİK TİYATROYLA MUKAYESESİ, 403-411
A Comparison of Max Frisch's Conception of Theater with Epic Theater based on the Play The Arsonists
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijla.46190
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Müge DEMİRTAŞ AKIN -Onur ÖZCAN DJİAN'IN BETTY BLUE KARAKTERİNİN PSİKOLOJİSİNİN ÇEVİRMEN ÜZERİNDEKİ ETKİSİ, 412-430
The Effect of Psychology of Djian's Character Betty Blue on Translator
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijla.46309
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Mehmet Recep TAŞ CESUR YENİ DÜNYA: HUXLEY’İN TOPLUMSAL İSTİKRAR, BİREYSEL ÖZGÜRLÜK VE ÖJENİ KAVRAMLARINA BAKIŞININ AMBİVALENCE KAVRAMI ÇERÇEVESİNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ, 431-455
Brave New World: Aldous Huxley’s Standpoint Regarding Communal Stability, Individual Freedom, and Eugenics in Light of the Concept of Ambivalence
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijla.46003
Turkish Abstract | English Abstract | Full text


International Journal of Language Academy
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.