E-ISSN:2342-0251
International Journal of Language Academy

Editor: Prof. Dr. Kathleen MALU - Prof. Dr. Hasan BEDİR -
Assistant Editor: Assoc. Prof. Dr. Ömer Tuğrul KARA - Mary Beth SCHAEFER -
Publication Place: Oulu / Finland
Year-Number: 2020-35
Generic File | Contents | Cover photo | From the Editor |

Articles for this issue

32x32

Aysun ERDOĞAN -Bahadır GÜLBAHAR TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN SINIF YÖNETİMİ YETERLİKLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ, 1-19
Investigation of Classroom Management Competencies of Turkish Teachers in Terms of Some Variables
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijla.44418
Abstract | Full text

32x32

Muhittin ELİAÇIK ŞEYHÜLİSLAM KEMALPAŞAZÂDE’NİN ESRAR VE ŞARAPLA İLGİLİ TARTIŞMALI, LATİFELİ FETVÂSI, 20-37
The Delightful and Controversial Fatwa of Sheikhulislam Kemalpashazade about Marijuana and Wine
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijla.45805
Abstract | Full text

32x32

Filiz TUNCEL -Hülya YUMRU, Mahmut Oğuz KUTLU, Pınar AKMAN, Burcu DEMİROGLARI THE EFFECTS OF META-COGNITIVE READING STRATEGY TRAINING ON STUDENTS’ ATTITUDES IN ENGLISH LESSONS, 28-41
The Effects of Meta-Cognitive Reading Strategy Training on Students’ Attitudes in English Lessons
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijla.46316
Abstract | Full text

32x32

Ömer Faruk KADAN -Ahmet UYAR ÖN LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN SERBEST YAZMAYA YÖNELİK TUTUMLARI, 42-52
Associate Degree Students’ Attitudes towards Free Writing
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijla.46383
Abstract | Full text

32x32

Hakan DEĞİRMENCİ MUALLİM NACİ EFENDİ’NİN MANZUM BİR TRAJEDİ DENEMESİ: ZÂTÜ'N-NİTÂKAYN -YAHUD- İBNÜ'Z-ZÜBEYR, 53-64
A Poetical Tragedy Trial of Muallim Naci Efendi: Zâtü'n-Nitâkayn -Yahud- İbnü'z-Zübeyr
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijla.46431
Abstract | Full text

32x32

Mithat EKİNCİ YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE KULLANILAN YAZMA ETKİNLİKLERİNİN İNCELENMESİ: BİR DERS KİTABI ANALİZİ, 65-75
An Investigation of Writing Activities in Teaching Turkish for Foreign Learners: A Coursebook Analysis
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijla.46507
Abstract | Full text

32x32

Bahadır GÜNEŞ TÜRKİYE TÜRKÇESİNDE AL (HİLE) SÖZÜ VE TÜREMİŞ BİÇİMLERİ , 76-83
Al (Cheating) Word and Its Derived Forms in Turkey Turkish
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijla.46418
Abstract | Full text

32x32

Hasan ÖZER TÜRK HALK MÜZİĞİ TERMİNOLOJİSİNDE KULLANILAN BAZI BİRLEŞİK FİİLLER ÜZERİNDE BİR KÖK SIKLIĞI İNCELEMESİ, 84-103
An Investigation of The Root Frequency on Some Compound Verbs Used in Turkish Folk Music Terminology
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijla.46438
Abstract | Full text

32x32

Lokman TANRIKULU -Bilal ÜSTÜN ALMANCA ÖĞRETMENLİĞİ YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN LİSANSÜSTÜ EĞİTİM YAPMA NEDENLERİNE İLİŞKİN NİTEL BİR ÇALIŞMA, 104-114
A Qualitative Study on The Reasons of Teaching German for Graduate Students
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijla.47061
Abstract | Full text

32x32

Arzu ÖZYÖN A JOURNEY OF FEMINIST REBELLION THROUGH CHARLOTTE PERKINS GILMAN’S SHORT STORY THE YELLOW WALLPAPER AND HER NOVEL HERLAND, 115-124
A Journey of Feminist Rebellion through Charlotte Perkins Gilman’s Short Story the Yellow Wallpaper and Her Novel Herland
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijla.47013
Abstract | Full text

32x32

Şahru PİLTEN-UFUK - TÜRK KADIN VE ERKEK DİLİNDEKİ ORTAK KELİMELER NE ÖLÇÜDE EŞ DEĞERDİR? KADIN KELİMESİ ÖRNEKLEMİNDE CİNSİYETLER ARASI ANLAM VE EŞ DİZİM ÖRTÜŞMESİ, 125-143
How Equivalent are the Common Words in Turkish Women and Men's Language? The Semantic and Collocational Overlap between Genders in the Sample of Word Kadın
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijla.47044
Abstract | Full text

32x32

Emin OBA ESKİ TÜRKÇEDEN KAZAKÇAYA SÖZ VARLIĞI: A- İLE BAŞLAYAN SÖZLER, 144-156
Existence of Vocabulary from Old Turkic to Kazakh: Words Starting with a-
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijla.47045
Abstract | Full text

32x32

Fatma Cansel ÖZER -Eylül GÖZEL -Özge CAN 1984 ADLI DİSTOPYADA YENİSÖYLEM SÖZCÜKLERİNİN TÜRKÇE KARŞILIKLARINDA TÜRETİMSEL YAPILANMA, 157-174
Derivational Structuring in Turkish Translational Equivalents of the Newspeak Words Used in Dystopian 1984
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijla.47185
Abstract | Full text

32x32

İlke ALTUNTAŞ GÜRSOY -Gökçe TÜRKEN YABANCILAR İÇİN TÜRKÇE DERS VE ÇALIŞMA KİTAPLARININ EVİDENSİYEL KATEGORİ BAĞLAMINDA İNCELENMESİ, 175-186
An examination on Turkish course and workbooks for foreigners in the context of evidential category
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijla.47234
Abstract | Full text

32x32

Arzu ŞEYDA GÜVEN KARS KARAPAPAK AĞZI SÖZ VARLIĞINDAN ÖRNEKLER, 187-200
Examples from the Vocabulary of Kars Karapapak Dialect
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijla.47616
Abstract | Full text

32x32

Berrin DEMİR DUYGU ASENA’NIN AŞK GİDİYORUM DEMEZ ile MAEVE BINCHY’NİN YALNIZ KADINLAR SOKAĞI ADLI ESERLERİNDEKİ ANA KADIN KARAKTERLERİN KARŞILAŞTIRILMASI, 201-214
Comparison of the Main Female Characters in Duygu Asena’s Aşk Gidiyorum Demez and Maeve Binchy’s Tara Road
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijla.47511
Abstract | Full text

32x32

Melek ÇUBUKCU KUTADGU BİLİG'DE MADENLER, 215-230
Mines in Kutadgu Bilig
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijla.47601
Abstract | Full text

32x32

Zeynal Abidin ELÇİ -Ergün HAMZADAYI Yansıtıcı Düşünme Etkinliklerinin Yazma Başarısı, Tutumu ve Kaygısı Üzerindeki Etkisi, 231-242
Effects of Reflective Thinking Activities on Writing Success, Writing Attitude and Writing Anxiety
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijla.46386
Abstract | Full text

32x32

Emrah ATASOY A DECONSTRUCTIVE READING OF ROBERT BROWNING’S POEMS, “PORPHYRIA’S LOVER,” “THE LABORATORY, ” AND “ONE WAY OF LOVE”, 243-250
A Deconstructive Reading of Robert Browning’s Poems, “Porphyria’s Lover,” “The Laboratory, ” and “One Way of Love”
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijla.48014
Abstract | Full text

32x32

Şule DÜZDEMİR -Özge CAN ŞAİR BURADA NE DEMEK İSTİYOR?: BİLİŞSEL ŞİİRBİLİM ÇERÇEVESİNDE ŞİİRSEL YETERLİLİK, 251-272
What Does the Poet Mean ?: Poetic Competence within the Framework of Cognitive Poetics
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijla.47099
Abstract | Full text

32x32

Çiğdem KARATEPE -Nurdan FİDAN ATTITUDES OF TURKISH VOCATIONAL HIGH SCHOOL STUDENTS TOWARDS SLANG USE IN DAILY LANGUAGE, 273-286
Attitudes of Turkish Vocational High School Students towards Slang Use in Daily Language
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijla.47795
Abstract | Full text

32x32

Furkan Buğrahan UYSAL -Onur ÖZCAN ÇOKULUSLU ŞİRKETLERİN DİL POLİTİKALARI VE TERİMLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME: FİLTRE KAHVE MAKİNELERİNİN KULLANIM KILAVUZLARI, 287-311
A Study on Language Policies and Terminology in Multinational Corporations: User Manuals of Filter Coffee Machines
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijla.47639
Abstract | Full text

32x32

Ümit YILDIZ -Tuğba DEMİR -Gülsüm SERTOĞLU TÜRK SOYLU ÖĞRENCİLERİN TÜRKİYE TÜRKÇESİ ÖĞRENİRKEN KULLANDIĞI KAYNAKLAR VE İLGİLİ KAYNAKLARIN ÖĞRENME SÜRECİNE KATKILARI, 312-326
Resources Students of Turkish Descent Use While Learning Turkey Turkish and Contributions of These Resources to Learning Process
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijla.47565
Abstract | Full text

32x32

Zehra KUM -Aybegüm AKSAK GÖNÜL YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE BAĞLAÇLARA YER VERİLMESİ, 327-343
Placement of Conjunctions as Foreign Language in Turkish Teaching
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijla.47539
Abstract | Full text

32x32

Cenk TAN AN ECOFEMINIST READING OF JOSEPH CONRAD’S HEART OF DARKNESS AND CHINUA ACHEBE’S THINGS FALL APART, 344-351
An Ecofeminist Reading of Joseph Conrad’s Heart of Darkness and Chinua Achebe’s Things Fall Apart
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijla.48028
Abstract | Full text

32x32

Yusuf GÜNAYDIN İKİ DİLLİLİK İLE İLGİLİ YAYIMLANAN MAKALELERİN İNCELENMESİ (2010-2020), 352-365
A Review of Published Articles Regarding Bilinguality (2010-2020)
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijla.48083
Abstract | Full text

32x32

Ahmet KARBUZ YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE GÖREV TEMELLİ ÖĞRETİM YÖNTEMİNE YÖNELİK BİR MODEL ÖNERİSİ, 366-381
A Model Suggestion for Task Based Teaching Method in Teaching Turkish to Foreigners
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijla.48023
Abstract | Full text


International Journal of Language Academy
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.