8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OKUR ÖZ YETERLİKLERİNİN İNCELENMESİ

Author :  

Year-Number: 2014-3
Language : null
Konu : Türkçe Eğitimi
Number of pages: 38-47
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı, 8. sınıf öğrencilerinin okur öz yeterlik düzeylerinin belirlenmesi ve bunun farklı değişkenler açısından incelenmesidir. Öz yeterlik konusunda yapılan araştırmalar, öğrencilerin herhangi bir konuda başarılı olmalarının, o konuda sahip oldukları öz yeterlik algısıyla paralellik gösterdiğini ortaya koymaktadır. Okuma öz yeterliği ile okuma başarısı arasında da pozitif ilişki olduğunu gösteren araştırmalar vardır. Bu sebeple öğrencilerin okur öz yeterlik düzeylerinin belirlenmesi, mevcut durumu ortaya koyması bakımından önemlidir. Ayrıca temel dil becerileri üzerindeki etkileri farklı çalışmalarla ortaya konulmuş değişkenlerin okur öz yeterliğini etkileyip etkilemediğinin belirlenmesi de bu konuda yapılacak çalışma ve düzenlemelere rehberlik edecektir. Araştırma, 2013-2014 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında Niğde il merkezindeki on üç ortaokulda öğrenim gören toplam 1389 öğrenci üzerinde yapılmıştır. Veri toplama aracı olarak Ülper, Yaylı ve Karakaya (2013) tarafından geliştirilen Okur Öz yeterlik Ölçeği kullanılmıştır. 5’li Likert tipindeki ölçekte 36 madde bulunmaktadır. Örnekleme giren öğrencilerin okur öz yeterliklerinin yüksek düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Araştırmada ayrıca öğrencilerin okur öz yeterlik düzeylerinin cinsiyete göre kızlar lehine anlamlı farklılık gösterdiği, Türkçe dersini sevip sevmeme durumuna göre sevenler lehine farklılaştığı ve son bir ayda okunan kitap sayısına göre, hiç kitap okumayanların aleyhine bir farklılık olduğu bulgulanmıştır. Araştırma bulgularına göre öğrencilerin okur öz yeterliklerini geliştirmeye yönelik çeşitli önerilerde bulunulmuştur.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to determine the reader self-efficacy level of the 8th grade students and to research it in terms of different variables. The studies on self-efficacy has shown that the students’ being succesful in any subject is in accordance with their self-efficacy perception. There are also studies proving that there is a positive correlation between reading success and reading self-efficacy. For this reason, it’s important to determine students’ reader self-efficacy level in terms of its bringing up existing situation. Besides, determining if the variables, of which influences on basic language skills were proved through different studies, affect the reader self-efficacy will guide the studies and regulations on this subject. This research was applied on 1389 students studying in 13 secondary schools in the city centre of Nigde in the Fall Term of 2013-2014 school year. As data collection tool, Reader Self-Efficacy Scale, developed by Ulper, Yaylı and Karakaya (2013) was used. In the five point Likert type scale are 36 items. It was ascertained that students’ reader self-efficacy level was high. In the search, it was found that the reader self-efficacy level, according to gender, was significantly different in favor of girls, differentiated according to their like or dislike Turkish course in favor of those who like it, and according to the number of the books read in the last month weighed against those who had not read any book at all. According to the findings, for developing students’ reader self-efficacy level, some suggestions were made.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics