YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNE YÖNTEMBİLİMSEL AÇIDAN YENİ BİR BAKIŞ DOĞAL YAKLAŞIM VE YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNE YÖNELİK UYARLAMALAR

Author :  

Year-Number: 2014-3
Language : null
Konu : Yabancılara Türkçe Öğretimi
Number of pages: 127-143
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Çalışmanın amacı; Doğal Yaklaşım (Natural Approach) olarak adlandırılan yabancı dil öğretimi yaklaşımının genel çerçevesinin ve Doğal Yaklaşıma ait yabancı dil öğretimi prensiplerinin Türkçe öğretiminde nasıl kullanılabileceğinin ortaya koyulmasıdır. Nitel olarak tasarlanan araştırmada doküman incelemesi yöntemi kullanılmıştır. Doküman incelemesi tek başına bir veri toplama yöntemi olarak kullanılabilir. Doküman incelemesinde araştırılması hedeflenen olgu veya olgular hakkında bilgi içeren yazılı materyallerden yararlanılır. Doküman incelemesinde orijinal kaynaklara ulaşmak oldukça önemli kabul edilmektedir. Bu bağlamda Doğal Yöntem- Sınıflarda Dil Edinimi (The Natural Approach- Language Acquisition in the Classroom, Krashen & Terrell) adlı kitabın 1983 tarihli orijinal baskısı referans alınmıştır. Kitabın orijinal dili İngilizcedir. Çalışmada Doğal Yaklaşımın tarihçesi, genel prensipleri, dil bilgisi öğretimine yönelik düşünceleri, müfredat ve dil sınıflarına ilişkin görüşleri, sınıf yönetiminin nasıl yapılması gerektiğine dair önerileri, dil sınıflarında görülebilecek bireysel farklılıklara yönelik geliştirdiği stratejiler, sınıfta ikinci dil kullanımına bakışı, sözcük öğretimi ve konuşma becerileri kazanımları üzerine düşünceleri ve tüm bunların yabancı dil olarak Türkçe derslerine nasıl uyarlanabileceği konuları açıklanmıştır. Doğal Yaklaşımın pek çok prensibinin günümüzde hâlâ kullanılabileceği, bunlardan yararlanılabileceği ve Türkçe öğretimi gerçekleştirilen sınıflarda bunların uygulanmasının yararlı olabileceği yönünde sonuçlara ulaşılmıştır. Çalışma sonunda aynı zamanda Doğal Yaklaşıma ait bazı temel görüşlerin yabancı dil olarak Türkçe sınıflarına ve Türkçe öğretimine nasıl ve ne şekilde uyarlanabileceğine dair örneklemelere yer verilmiştir.

Keywords

Abstract

The aim of this study was to outline the Natural Approach, a foreign language teaching method, and to describe how the foreign language teaching principles of the Natural Approach can be used in Turkish teaching. Document analysis as a qualitative research method was used. Document analysis can be used as a stand alone data collection method. In document analysis, written materials containing information on the target subject or subjects to be studied are used (Yıldırım and Şimşek, 2011). In document analysis, reaching the original sources of the documents are considered very important. In this context, the original copy of the book The Natural Approach- Language Acquisition in the Classroom written by Karshen and Terrel, printed in 1983 was taken as reference. The original language of the book is English. In this study, it was aimed to describe the history and general principles of the Natural Approach, and its approaches to grammar teaching, curriculum and language classes, and recommendations on classroom management, the strategies developed for individual differences in languages classes, the view of the using a second language in class and how to adapt them to Turkish as a foreign language classes. According to the study results, many principles of the Natural Approach are still useful, and can be applied in classrooms where Turkish as a foreign language is taught. Some examples regarding the adaptations of some basic principles of the Natural Approach to Turkish as a foreign language classes and teaching Turkish are presented at the end of this study.

Keywords


 • Kamhuber, P. (2010). Comparison of Grammer in Austrian and Spanish English Language Teaching Textbooks. (Yüksek lisans tezi). Universitat Wien, Almanya.

 • Khattak, I., Asrar, M. (2007). Stages of language acquisition in the natural approach to language teaching. Sarhad Agric, 23(1), 251-256.

 • Richards, J., & Rodgers, T. (1986). Approaches and Methods in Language Teaching. Cambridge: Cambridge University Press.

 • Stephen, D., & K., Terrell, D., T. (1983). The natural approach language acquisition in the classroom. London: Alemany Press.

 • Terrell, D., T. (1977). A Natural approach to second language acquisition and learning. The Modern Language Journal, 61(7), 324-337.

 • Tunçel, H. (2014). Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretilmesinde Yöntem Seçimine İlişkin Bir Durum Çalışması Farklı Yöntemler Üzerinden Geçmiş Zaman Öğretimi. Turkish Studies, International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic 9, Spring.

 • Yavuz, M., A. ve Şimşek, M., R. (2008). Yabancı Dil Öğretim Yöntemlerinin Eytişimsel İncelenmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10(4), 4761.

 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınevi.

                                                                                                    
 • Article Statistics