TÜRKİYE’DE TÜRKÇEYİ YABANCI DİL OLARAK ÖĞRENEN ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN HEDEF DİLE YÖNELİK KAYGILARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Author:

Number of pages: 1-11
Year-Number: 2014-4

Abstract

Bu araştırmanın amacı, Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen ortaöğretim öğrencilerinin hedef dile yönelik kaygılarını bazı değişkenler açısından değerlendirmektir. Çalışmada Horwitz, Horwitz and Cope (1986) tarafından geliştirilen ve Horwitz (1986) tarafından geçerlik ve güvenirlik yapılan YDTÖ – Yabancı Dil Tutum Ölçeği (FLCAS - Foreign Language Classroom Anxiety Scale) kullanılmıştır. Gülsün, ölçeği Türkçeye çevirerek Türkçe versiyonunu oluşturmuştur. Ölçeğin Alpha güvenirlik katsayısı .97 olarak hesaplanmıştır. Araştırmaya katılan katılımcılar Türkiye – Kayseri’de bulunan Uluslar arası Germirli İmam Hatip Lisesi’ne 27 farklı ülkeden gelen ve geldikleri ilk dönem Türkçe öğrenen orta öğretim öğrencileridir. Katılımcılar. Katılımcılardan elde edilen verilerin analizinde ortalama, standart sapma, Tukey ve t-testi kullanılmıştır. Aynı zamanda dönem sonunda öğrencilerin Türkçe dersi başarı ortalamaları incelenerek başarı da durumları da değerlendirilmiştir. Bu çerçevede baz alınan ölçüt aralıkları 0-44 aralığı ‘başarısız’; 45-100 aralığı ‘başarılı’ olarak kabul edilmiştir. Buna göre, 0-54 (1), 55-69 arası (2), 70-84 arası (3), ve 85-100 arası (4) olarak kaydedilmiştir. Kaydedilen veriler ‘düşük’, ‘orta’, ‘iyi’, ve ‘çok iyi’ olarak tanımlanmıştır. Çalışmaya katılan 314 öğrenciden 25 öğrenci düşük başarı, 82 öğrenci orta düzeyde başarı, 207 öğrenci ise iyi ve çok iyi düzeyde başarı göstermiştir. Yüksek başarı düzeyindeki öğrenci sayısı düşük başarı düzeyindeki öğrenci sayısından fazladır. Bu çalışma Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen ortaöğretim öğrencilerinin kaygı durumlarının Türkçe dersindeki sınıf seviyesi ve başarı durumları açısından farklılık olmadığını; fakat Türkçe öğrenme amaçları ve milliyetleri ile farklılık gösterdiğini ortaya koymaktadır.

Keywords

Abstract

The purpose of this study is to assess the anxiety connected with target language of the high school students who are learning Turkish as a foreign language in terms of certain variables. The study used FLCAS - Foreign Language Classroom Anxiety Scale that was developed by Horwitz, Horwitz and Cope (1986) and was made validity and reliability by Horwitz (1986) as a data collection instrument and was made Turkish version of the scale (Gülsün). Alpha reliability coefficient of this scale has been found as .97. The participants are 314 students (from 27 countries) who are learning Turkish in GİH High School in Kayseri-Turkey. 314 students’ responses were studied. The data were analysed using means, standard deviation, Tukey and t-test. Also the success situation of the students was defined according to mean of marks in the Turkish Language at the end of semester. According to the space of 0-44 was accepted ‘not successful’; the space of 45-100 was accepted ‘successful’. According to the space of 0-54 (1), between 55-69 (2), between 70-84 (3), and between 85-100 (4) have been recorded and described as low, moderate, good, very good. This study showed that the anxiety of the students who learn Turkish as a foreign language does not change with student degree, and student success status in Turkish language, but that alters with the purpose of learning Turkish, and their nationality.

Keywords