E-ISSN:2342-0251

TÜRKİYE’DE TÜRKÇEYİ YABANCI DİL OLARAK ÖĞRENEN ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN HEDEF DİLE YÖNELİK KAYGILARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ


Bu araştırmanın amacı, Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen ortaöğretim öğrencilerinin hedef dile yönelik kaygılarını bazı değişkenler açısından değerlendirmektir. Çalışmada Horwitz, Horwitz and Cope (1986) tarafından geliştirilen ve Horwitz (1986) tarafından geçerlik ve güvenirlik yapılan YDTÖ – Yabancı Dil Tutum Ölçeği (FLCAS - Foreign Language Classroom Anxiety Scale) kullanılmıştır. Gülsün, ölçeği Türkçeye çevirerek Türkçe versiyonunu oluşturmuştur. Ölçeğin Alpha güvenirlik katsayısı .97 olarak hesaplanmıştır. Araştırmaya katılan katılımcılar Türkiye – Kayseri’de bulunan Uluslar arası Germirli İmam Hatip Lisesi’ne 27 farklı ülkeden gelen ve geldikleri ilk dönem Türkçe öğrenen orta öğretim öğrencileridir. Katılımcılar. Katılımcılardan elde edilen verilerin analizinde ortalama, standart sapma, Tukey ve t-testi kullanılmıştır. Aynı zamanda dönem sonunda öğrencilerin Türkçe dersi başarı ortalamaları incelenerek başarı da durumları da değerlendirilmiştir. Bu çerçevede baz alınan ölçüt aralıkları 0-44 aralığı ‘başarısız’; 45-100 aralığı ‘başarılı’ olarak kabul edilmiştir. Buna göre, 0-54 (1), 55-69 arası (2), 70-84 arası (3), ve 85-100 arası (4) olarak kaydedilmiştir. Kaydedilen veriler ‘düşük’, ‘orta’, ‘iyi’, ve ‘çok iyi’ olarak tanımlanmıştır. Çalışmaya katılan 314 öğrenciden 25 öğrenci düşük başarı, 82 öğrenci orta düzeyde başarı, 207 öğrenci ise iyi ve çok iyi düzeyde başarı göstermiştir. Yüksek başarı düzeyindeki öğrenci sayısı düşük başarı düzeyindeki öğrenci sayısından fazladır. Bu çalışma Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen ortaöğretim öğrencilerinin kaygı durumlarının Türkçe dersindeki sınıf seviyesi ve başarı durumları açısından farklılık olmadığını; fakat Türkçe öğrenme amaçları ve milliyetleri ile farklılık gösterdiğini ortaya koymaktadır.


Keywords


Dil öğrenme, lise öğrencileri, bir yabancı dil olarak Türkçe öğrenme, yabancı dil kaygısı, öğrenci başarısı.

Author: Ali GÖÇER
Number of pages: 1-11
DOI: http://dx.doi.org/10.18033/ijla.104
Full text:
Share:
Alıntı Yap:
International Journal of Language Academy
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.