TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ YAZILI ANLATIM ÖZ YETERLİK İNANÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Author:

Year-Number: 2014-5
Number of pages: 579-598
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışma, Türkçe öğretmeni adaylarının yazılı anlatım becerilerine yönelik öz yeterlik inançlarını saptamayı ve elde edilen sonuçları çeşitli değişkenlere göre değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Araştırma, ‘‘İlişkisel Tarama Modeli’’nde betimsel bir çalışmadır. Araştırmanın evrenini, Türkiyede YÖK’e bağlı üniversitelerin Türkçe eğitimi bölümlerinde öğrenim gören Türkçe öğretmeni adayları oluşturmaktadır. Örneklemi ise; Dokuz Eylül, Mehmet Âkif Ersoy, Sakarya ve Kütahya Dumlupınar Üniversitelerinden “tabakalı örnekleme” yöntemine göre belirlenmiş 1, 2, 3 ve 4. sınıf düzeyindeki 1056 öğretmen adayından oluşmaktadır. Araştırmaya 661 (% 57.8) kız, 445 (%42.1) erkek öğretmen adayı katılmıştır. Çalışmada, geçerliği ve güvenirliği saptanmış “Yazılı Anlatım Öz Yeterlik Ölçeği (Aydın vd., 2013) ” kullanılmıştır. Araştırma sonucunda örneklemde yer alan Türkçe öğretmeni adaylarının yazılı anlatım öz yeterliğinin iyi ( =3.67) düzeyde olduğu saptanmıştır. Üniversitelere göre yapılan analiz sonucunda Sakarya Üniversitesi’nde öğrenim gören Türkçe öğretmeni adaylarının yazılı anlatım öz yeterlik inançları ( =3.72) en yüksek düzeyde çıkarken, Mehmet Âkif Ersoy Üniversitesi’nde öğrenim gören Türkçe öğretmeni adaylarının yazılı anlatım öz yeterlik inançlarının ( =3.59) en düşük düzeyde olduğu; sınıf düzeylerine göre elde edilen sonuçlara bakıldığında üniversitelerin 2. sınıf düzeylerinde öğrenim gören Türkçe öğretmeni adaylarının yazılı anlatım öz yeterlik inançları ( =3.75) en yüksek düzeyde bulunurken, 1. sınıf düzeylerinde öğrenim gören Türkçe öğretmeni adaylarının yazılı anlatım öz yeterlik inançlarının ( =3.55) en düşük düzeyde olduğu; cinsiyete göre kız öğretmen adaylarının yazılı anlatım becerisi yönünden erkek öğretmen adaylarına göre kendilerini daha yeterli gördükleri saptanmıştır.

Keywords

Abstract

This study aims to determine Turkish teachers’ self-efficacy beliefs towards written expression skills and aims to analyse the obtained results based on several variables. Research is a descriptive study in “Relational Screening Model”. Participants of the research are Turkish teacher candidates that are studying at turkish eduation departments of various universities which are in connection with The Council of Higher Eduation in Turkey. Samples of the research are 1056 teacher candididates that are were selected by “stratified sampling” method from Dokuz Eylul, Mehmet Akif Ersoy, Sakarya and Kutahya Universities. 661 ( %57.8) female and 445 ( % 42.1) male teacher candidates have participated in the reasearch. “Written Expression Self-Efficacy Scale” (Aydin et al., 2013) which has beforehand proven validity and reliability was used in the study. At the end of the research, it has been determined that Turkish teacher candididates participated in this study, consider themselselves good ( =3.67) in terms of written expression self-efficacy. Comparision of the results among different universities shows that written expression self-efficiacy of Turkish teacher candidates from Sakarya University is highest ( = 3.72) while written expression self-efficiacy of Turkish teacher candidates is lowest ( = 3.59); once results are compared by classes of the candidates, it has been observed that written expression self-effciacy of 2nd year university Turkisch teacher candidates is highest ( =3.75) while first year Turkish teacher candidadates is lowest ( =3.55); according to gender comparision, it has been observed that written expression of female teacher candidates is higher than male teacher candidates.

Keywords