UZMAN TÜRKÇE ÖĞRETMENİ YETİŞTİRME: DİL BECERİSİ SORUNLARINI ÇÖZMEYE HAZIR MIYIZ?

Author:

Year-Number: 2014-5
Number of pages: 112-126
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Araştırmanın amacı Türkçe öğretmeni adaylarının öğretmen olarak görev yapacakları sırada karşılaşabilecekleri dil becerilerini geliştirme sorunlarına getirdikleri çözüm önerilerini belirlemektir. Çalışma öğretmen adaylarının dil becerilerini geliştirme konusundaki bilgi ve farkındalıklarını saptama amacını taşıdığı için nitel araştırma yaklaşımına göre yapılması kararlaştırılmıştır. Araştırma deseni olarak durum çalışması seçilmiştir. Araştırmada çalışma grubu oluşturulmasında maksimum çeşitlilik örneklemesi tercih edilmiştir. Bu yönteme uygun olarak, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümünde ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümünde 2011-2012 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılında 4. sınıfta öğrenim gören toplam 15 öğrenci seçilmiştir. Araştırmada, veri toplama için görüşme tekniği kullanılmıştır. Görüşme sorularında dil becerileri esas alınmıştır. Araştırmada elde edilen sonuçlardan en önemlisi öğretmen adaylarının okuma, dinleme, konuşma ve yazma alanlarındaki sorunlar hakkında yeterince farkındalığa sahip olmadıklarıdır. Bununla beraber sorunu tanıma, saptama ve çözme aşamalarında pek çok bilgi eksikliği göze çarpmaktadır. Ayrıca basit ve çok geniş kapsamlı çözümler üretme, dil becerileriyle ilgili sorun yaşayan öğrencinin bilişsel sorun yaşaması ihtimalinin yüksek olduğuna dair ön kabuller, kendisine verilen durumdaki sorunun çözümü için, daha önceden böyle bir sorunla karşılaşacağını düşünmemiş olarak, o anda bir fikir yürütmeye başlama gibi durumlar gözlemlenmiştir. Bu durumun, derslerin daha çok teorik olarak işlenmesinin ve uygulamanın anlama ve anlatma teknikleri derslerine dâhil edilmemesinin bir sonucu olduğu rahatlıkla söylenebilir. Çalışmanın sonunda, alan eğitimine yönelik derslerin niteliği ile ilgili sorgulamalar yapmak gerektiği ortaya çıkmaktadır. Bu sonuç, bu derslerin niteliğinin artırılmasını gerektirmektedir.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to determine the Turkish teacher candidates` solution offers to the problems of language skill developments that they may face during their teaching experience. We decided to do a qualitative research as this study aims to assign the knowledge and the awareness of teachers candidates of language skill development. Thus we decided to do a case study research. It is chosen maximum variation sampling. For this purpose, we took 15 participants who are the 4th grade students from the Faculty of Education, Turkish Language Teaching Department of Gazi University (Ankara) and Çanakkale Onsekiz Mart University (Çanakkale) in 2011-2012 spring term. In this study, interviews were used for data collection. Interview questions are based on the language skills. As one of the most remarkable results of the study, we can say that the teacher candidates do not have enough awareness about reading, listening, speaking and writing problems. It has also been observed that there is lack of knowledge on the stages like recognizing, defining and solving the problem. In addition to these findings, it is seen that the teacher candidates tried to give proper answers at the moment of the interview because they had not thought that students may have cognitive problems with the language skills. We can easily say that these are the results of handling courses more theoretical and giving less importance to the exercises of comprehension and narration techniques in the courses. According to the results of the study, it is revealed that to make inquiries about the quality of the courses on the proficiency area is needed. This result requires improving the quality of these courses.

Keywords