Yaratıcı Yazma Etkinliklerinin Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Yazma Eğilimleri Ve Yazma Kaygılarına Etkisi

Author :  

Year-Number: 2014-5
Language : null
Konu : TÜRKÇE EĞİTİMİ
abortion clinics in ny abortion process anti abortion facts
Number of pages: 152-169
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı yaratıcı yazma etkinliklerinin 8. sınıf öğrencilerinin yazma eğilimlerine ve yazma kaygılarına etkisini belirlemektir. Bu araştırmanın modeli gerçek deneysel modellerinden ön test- son test kontrol gruplu model olarak düzenlenmiştir. Araştırmaya 2011-2012 eğitim-öğretim yılının bahar yarıyılında Adana ilindeki Ertuğrul Gazi İlköğretim Okulu 8. sınıf öğrencilerinden 61 öğrenci katılmıştır. Deney ve kontrol grubunun belirlenebilmesi için örneklemi oluşturan, Türkçe dersleri aynı öğretmen tarafından yürütülen 8-B ve 8-D öğrencilerine “Yazma Eğilimi Ölçeği” ve “Yazma Kaygısı Ölçeği” uygulanmış, ön test sonuçlarına göre gruplar arasında fark bulunmadığından deney ve kontrol grubu random olarak seçilmiştir. Sonuç olarak 8-B sınıfındaki 29 öğrenci kontrol, 8-D sınıfındaki 32 öğrenci deney grubunu oluşturmuştur. Deney grubunun yazma eğilimi düzeylerine ait yaratıcı yazma uygulamaları öncesi ve sonrası arasında anlamlı farkın olduğu; yazma kaygısı düzeyleri arasında anlamlı farkın olmadığı bulunmuştur.

Keywords

Abstract

The aim of this study was to determine the effects of creative writing activities on 8th grade students' writing dispositions and their writing anxiety. This study was organized as pre-test-post-test control group experimental model. In 2011-2012 academic year spring semester, sixty-one (N=61) eight grade students from Ertugrul Gazi Elementary School in Adana participated in the study. To be able to determine the experimental and control groups, Writing Disposition Scale and “Writing Anxiety Scale” were applied to the students in 8-B and 8-D taught by the same teacher,and as there was no difference between the groups' pre-test results, the experimental and control group were chosen randomly. As a result, 29 students in the class 8-B were in control group, 32 students in the class 8-D were in the experimental group. It was indicated that while there is significant difference between the pre and post test results of creative writing practices of the experimental group, there is no significant difference between the pre-test and post-test results of experimental group in writing anxiety.

abortion clinics in ny abortion clinics in richmond va anti abortion facts
abortion clinics in ny read anti abortion facts

Keywords


 • Ak, E. (2011). Yaratıcı yazma tekniklerinin ilköğretim 5. sınıf öğrencilerinin Türkçe dersindeki yazılı anlatım becerileri üzerindeki etkisi (basılmamış yüksek lisans tezi). İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

 • Akkaya, N. (2011), İlköğretim 6. sınıf Türkçe dersinde yaratıcı yazma yaklaşımının Türkçe dersine yönelik tutuma etkisi. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi. 30, 311-319.

 • Aktaş, Ş. ve Gündüz, O. (2004). Yazılı ve sözlü anlatım kompozisyon sanatı. Ankara: Akçağ Yayınları.

 • Arı, G. (2010). Altıncı ve yedinci sınıf öğrencilerinin yazdığı hikaye edici metinlerin değerlendirilmesi, Türklük Bilimi Araştırmaları Dergisi. 27, 43-75.

 • Baş, G. ve Şahin, C. (2012). İlköğretim 6. 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin okuma tutumları ve yazma eğilimleri ile Türkçe dersindeki akademik başarıları arasındaki ilişki. Turkısh Studies. 7, (3), 555-572.

 • Beydemir, A. (2010). İlköğretim 5. sınıf Türkçe dersinde yaratıcı yazma yaklaşımının yazmaya yönelik tutumlara, yaratıcı yazma ve yazma erişisine etkisi. (basılmamış yüksek lisans tezi). Denizli: Pamukkale Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü.

 • Bishop, W. (1990). Released into language: Options for teaching creative writing, İllinois: National Council of Teachers of English.

 • Büyüköztürk, Ş. (2002), Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., ve Demirel, F. (2010). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

 • Emir, S. (1978). Kompozisyon yazma sanatı. İstanbul: Emek Matbaacılık.

 • Erdoğan Ö. (2012). Süreç temelli yaratıcı yazma uygulamalarının yazılı anlatım becerisine ve yazmaya ilişkin tutuma etkisi (yayımlanmamış doktora tezi). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

 • Göğüş, B. (1978). Orta dereceli okullarımızda Türkçe ve yazın eğitimi, Ankara: Kadıoğlu Matbaası.

 • Graham, S., Gıllespıe, A. and McKeown, D. (2013). Writing: importance, development, and instruction. Reading and Writing (A Special Issue: Writing Development and Instruction). 26(1), 1-15.

 • Graham, S., & Perrin, D. (2006). Writing next: Effective strategies to improve writing of adolescents in middle and high school. Washington, D.C.: Alliance for Excellence in Education.

 • Gündüz, O. ve Şimşek, T. (2011). Uygulamalı yazma eğitimi el kitabı. Ankara: Grafiker Yayınları.

 • İşeri, K. ve Demirgüneş, S. (2010). Yaratıcı yazmada çağrışımlar ve hiyerarşik yapılanışları. Uluslararası Türkçenin Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu Bildirileri. Ürgüp: Ankara Üniversitesi.

 • İşeri, K. ve Ünal, E. (2010). Yazma eğilimi ölçeğinin Türkçeye uyarlanması. Eğitim ve Bilim Dergisi. 35(155), 104-117.

 • İşeri, K. ve Ünal, E. (2012). Türkçe öğretmen adaylarının yazma kaygı durumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 8(2), 67-76.

 • Kapar Kuvanç, E. B. (2008). Yaratıcı yazma tekniklerinin öğrencilerin Türkçe dersine ilişkin tutumlarına ve Türkçe dersindeki başarılarına etkisi (basılmamış yüksek lisans tezi). İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

 • Karasar, N. (2011). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.

 • Karatay, H. (2011), “Süreç temelli yazma modelleri: Planlı yazma ve değerlendirme”, M. Özbay (Editör), ss. 21-43, Yazma Eğitimi, Ankara: Pegema Yayıncılık.

 • Maltepe, S. (2006). Yaratıcı yazma yaklaşımı açısından Türkçe derslerindeki yazma süreçlerinin ve ürünlerinin değerlendirilmesi (basılmamış doktora tezi). Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

 • Maltepe, S. (2007). Yaratıcı yazma yaklaşımı açısından Türkçe derslerinde oluşturulan yazılı anlatım ürünlerinin değerlendirilmesi. Eğitim Araştırmaları Dergisi. 26, 143154.

 • McClenny, C. S. (2010), A disposition to write: Relationships with writing performance. (Master Thesis inedit), The Florida State University, College of Education.

 • Oral, G. (2008). Yine yazı yazıyoruz. Ankara: Pegem Akademi.

 • Özbay, M. (2010). Türkçe öğretimi yazıları. Ankara: Öncü Kitap.

 • Özbay, M. ve Zorbaz, K. Z. (2011). Daly-Miller’in yazma kaygısı ölçeğinin Türkçeye uyarlanması, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 8(16), 33-48.

 • Özmen H. (2014). Deneysel araştırma yöntemi. Eğitimde Bilimsel Araştırma Yöntemleri (Ed.Mustafa METİN). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık 49-75.

 • Öztürk, E. (2007). İlköğretim 5. sınıf öğrencilerinin yaratıcı yazma becerilerinin dğerlendirilmesi (basılmamış doktora tezi). Ankara: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

 • Sever, S. (1998). Dil ve İletişim (Etkili Yazılı ve Sözlü Anlatım). Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi. 31(1), 51-66.

 • Temizkan, M. (2010). Türkçe öğretiminde yaratıcı yazma becerilerinin geliştirilmesi. Türklük Bilimi Araştırmaları Dergisi. 27, 621-643.

 • Tezbaşaran, A. (1997). Likert tipi ölçek geliştirme kılavuzu (İkinci Baskı). Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları.

 • Yaman, H. (2010). Türk öğrencilerinin yazma kaygısı: ölçek geliştirme ve çeşitli değişkenler açısından yordama çalışması. International Online Journal ff Educational Sciences. 2(1), 267-289.

 • Yıldız, C., Okur, A., Arı, G. ve Yılmaz, Y. (2008). Yeni öğretim programına göre kuramdan uygulamaya Türkçe öğretimi. Ankara: PegemA Yayınları.

 • Zorbaz, K. Z. (2010). İlköğretim okulu öğrencilerinin yazma kaygı ve tutukluğunun yazılı anlatım becerileriyle ilişkisi (basılmamış doktora tezi). Ankara: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

                                                                                                    
 • Article Statistics