Yaratıcı Yazma Etkinliklerinin Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Yazma Eğilimleri Ve Yazma Kaygılarına Etkisi

Author:

Year-Number: 2014-5
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : TÜRKÇE EĞİTİMİ
abortion clinics in ny abortion process anti abortion facts
Number of pages: 152-169
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı yaratıcı yazma etkinliklerinin 8. sınıf öğrencilerinin yazma eğilimlerine ve yazma kaygılarına etkisini belirlemektir. Bu araştırmanın modeli gerçek deneysel modellerinden ön test- son test kontrol gruplu model olarak düzenlenmiştir. Araştırmaya 2011-2012 eğitim-öğretim yılının bahar yarıyılında Adana ilindeki Ertuğrul Gazi İlköğretim Okulu 8. sınıf öğrencilerinden 61 öğrenci katılmıştır. Deney ve kontrol grubunun belirlenebilmesi için örneklemi oluşturan, Türkçe dersleri aynı öğretmen tarafından yürütülen 8-B ve 8-D öğrencilerine “Yazma Eğilimi Ölçeği” ve “Yazma Kaygısı Ölçeği” uygulanmış, ön test sonuçlarına göre gruplar arasında fark bulunmadığından deney ve kontrol grubu random olarak seçilmiştir. Sonuç olarak 8-B sınıfındaki 29 öğrenci kontrol, 8-D sınıfındaki 32 öğrenci deney grubunu oluşturmuştur. Deney grubunun yazma eğilimi düzeylerine ait yaratıcı yazma uygulamaları öncesi ve sonrası arasında anlamlı farkın olduğu; yazma kaygısı düzeyleri arasında anlamlı farkın olmadığı bulunmuştur.

Keywords

Abstract

The aim of this study was to determine the effects of creative writing activities on 8th grade students' writing dispositions and their writing anxiety. This study was organized as pre-test-post-test control group experimental model. In 2011-2012 academic year spring semester, sixty-one (N=61) eight grade students from Ertugrul Gazi Elementary School in Adana participated in the study. To be able to determine the experimental and control groups, Writing Disposition Scale and “Writing Anxiety Scale” were applied to the students in 8-B and 8-D taught by the same teacher,and as there was no difference between the groups' pre-test results, the experimental and control group were chosen randomly. As a result, 29 students in the class 8-B were in control group, 32 students in the class 8-D were in the experimental group. It was indicated that while there is significant difference between the pre and post test results of creative writing practices of the experimental group, there is no significant difference between the pre-test and post-test results of experimental group in writing anxiety.

abortion clinics in ny abortion clinics in richmond va anti abortion facts
abortion clinics in ny read anti abortion facts

Keywords