SINIF VE TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN TÜRKÇE DERSLERİNDE GÖRSEL-İŞİTSEL MATERYAL KULLANMA DURUMLARI VE BUNU ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Author:

Year-Number: 2014-5
Number of pages: 333-347
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Dil öğretiminde özellikle de Türkçe öğretiminde görsel-işitsel materyal kullanmak önemlidir. Bu materyallerin öğretimin başarıya ulaşmasında ve kalıcı öğrenmenin sağlanmasında katkısı büyüktür. Bu konuda öğretmenlerin görüşleri ve uygulamaları önem arz etmektedir. Eğitim kurumlarında buna ne kadar dikkat edildiği ve ilkokul düzeyinde Türkçe derslerini yürüten sınıf öğretmenleri ile ortaokullarda görev yapan Türkçe öğretmenlerinin bu konudaki tutumları araştırılmalıdır. Bunun yanında araştırılması gereken diğer konular da mesleki deneyim ve mesleki tecrübedir. Görsel-işitsel materyallerde desteklenen derslerin hem öğretmen, hem öğrenci, hem de öğrenme-öğretme sürecine etkileri düşünüldüğünde öğretmenlerin bu konudaki düşüncelerini belirlemenin de gerekli olduğu görülmektedir. Bu araştırma da sınıf ve Türkçe öğretmenlerinin Türkçe derslerinde görsel - işitsel materyal kullanma durumlarını ve bunu etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla yapılmıştır. Nitel araştırma yöntemine göre düzenlenen çalışmaya 20 öğretmen katılmıştır. Öğretmenlerden 10 sınıf öğretmeni, 10'u da Türkçe öğretmenidir. Verilerin toplanmasında yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Veriler içerik analizi yapılarak çözümlenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre hem sınıf hem Türkçe öğretmenleri Türkçe derslerinin görsel - işitsel materyallerle desteklenmesi gerektiğini düşünmektedir. Öğretmenler üniversitede aldıkları eğitimin bu konuda yetersiz kaldığı görüşündedir. Öğretmenlere göre Türkçe derslerinde görsel-işitsel materyal kullanılmasında kalıcı öğrenme sağlamak, etkili öğretim gerçekleştirmek ve zamanı doğru kullanmak gibi nedenlerden dolayı mesleki tecrübe önemlidir. Türkçe derslerinin görsel-işitsel materyallerle desteklenmesi öğrenci açısından kalıcı ve eğlenerek öğrenmeyi sağlaması, yaratıcılığı geliştirmesi vb. nedenlerden dolayı önemlidir. Bu materyallerin kullanılması öğretmen açısından bir yandan kolaylık sağlarken diğer yandan öğretmeni pasifleştirmektedir. Öğrenme - öğretme süreci açısından ise zamandan tasarruf sağlamakta ve ders işleme sürecini zevkli hâle getirmektedir.

abortion clinics in ny abortion process anti abortion facts

Keywords

Abstract

Using audio-visual materilas is important for language teaching, especially in Turkish education. These materials have been a great support to learning process and reaching the point which teaching programme desires. Teachers’ views and practices are important in this subject. It should be investigated whether Turkish teachers who teach in primary schools and secondary schools pay attention in educational institutions. The other issue to be investigated is the professional experience. The lessons supported with audio-visual materials have positive effects on teachers, students and teaching-learning process. When these effects are considered, it is necessary to determine opinions of teachers about this subject. The purpose of this study is to determine Turkish and primary school teachers’ state of using audio-visual materials and the factors which influence this state. 20 teachers were paticipated to this study which qualitative research method was used. There were ten primary school teachers and ten Turkish teachers. The structured interview was used for the collection of data. Data were analyzed with content analysis. The datas were collected up structured interviews and content analysis was made. According to the results of the study both Turkish and primary school teachers think that Turkish lessons should be supported by audio-visula materials. The teachers’ opinion about this subject is that their university education isn't competence. According to the teachers, work experince is important to use audio-visual materials in Turkish lessons because of providing a consistent learning and effective teaching and using time efficiently. This enables amused and consistent learning and improve creativity, so it can be helpful for students. Actually using these materials have both positive and negative effects. They provide convenience for teachers on the other hand teachers have been cofined to more passive roles. When it’s thought as teaching-learning process, using materials make lessons enjoyable and prevent wasting of the time.

abortion clinics in ny abortion process anti abortion facts

Keywords