LİSANSÜSTÜ EĞİTİMDE AKADEMİK YAZMA VE ÖNEMİ

Author:

Year-Number: 2014-5
Number of pages: 209-233
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bir bilim dalında uzmanlaşmanın göstergeleri arasında bilimsel yayınlar önemli bir yer tutar. Bu yayınların öncelikle akademik yazma ilkelerine uygun olarak hazırlanması ve yayımlanması gerekir. Akademik yazmayla ilgili bilgi ve beceriler ise genellikle lisansüstü eğitim döneminde geliştirilir. Son yıllarda lisansüstü öğrenim gören bireylerin sayısında gözlenen artış, akademik yazmayı günden güne daha fazla kişiyi ilgilendiren bir konu hâline getirmektedir. Lisansüstü öğrenim görenlerin büyük bir kısmı gençlerden oluşmakta ve akademik yazma bu açıdan bakıldığında gençliğe ana dili eğitiminin çalışma alanlarından biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Akademik yazmanın ana dili eğitimi alanlarından biri olarak ele alınmasıyla akademik yazma becerisi; akademik yazmanın süreçleri, metin ve anlatım özellikleri gündeme gelir ve yazma eğitimi kapsamında gerçekleştirilecek iş ve işlemler ön plana çıkar. Lisansüstü öğrenim gören gençler, tez önerilerini, tezlerini; bildiri ve makalelerini hazırlarken akademik yazma açısından birbirinden farklı birçok nedenden kaynaklanan sorunlarla karşılaşmaktadır. Gençlerin akademik yazma konusunda yaşadıkları sorunlardan biri de akademik yazmayı ana hatlarıyla ortaya koyan, akademik üslup ve şeklin belirgin özelliklerini açıklayan Türkçe yayınların azlığıdır. Bu çalışmada lisansüstü eğitim almakta olan genç araştırmacıların akademik yazmayla ilgili bilgilerini geliştirmelerine katkı sağlamak amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda akademik yazmanın temel özellikleri ve farklı boyutları açıklanmış, araştırmacılar tarafından genel kabul gören birtakım ifade örneklerine yer verilmiştir.

Keywords

Abstract

An important indicator of specialization in a discipline of science is publication. Publications should be prepared and published in accordance with the academic writing principles. Usually knowledge and skills of academic writing are improved in term of graduate (master and doctorate level) education. In recent years, the observed increase in number of graduate students has converted academic writing to an interested issue for more people. A large part of graduate students consists of young people and it is considered that academic writing a topic of mother tongue education for youth. Academic writing skills, academic writing process, academic text and discourse come into question and, activities of writing education come to the fore with regarding academic writing as a discipline of mother tongue education. Young people who are graduate students encounter a lot of problem about academic writing when they are preparing their thesis proposals, dissertations, letters, and papers. A problem of graduate students is the lack of Turkish publications which explain that academic writing’s basic dimensions, still and format. This study aims to contribute to development of young researchers’ academic writing knowledge. In this study basic characteristic and various dimensions of academic writing are explained, and presented some example of discourse that are usually acceptable to researchers.

Keywords