YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE DİL İHTİYAÇ ANALİZİ: İRAN ÖRNEĞİ

Author:

Year-Number: 2014-5
Number of pages: 127-151
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı, Yunus Emre Enstitüsü Tahran Türk Kültür Merkezinde Türkçe öğrenen kursiyerlerin dil öğrenme ihtiyaçlarının yaş, cinsiyet ve eğitim gibi değişkenlere göre farklılık gösterip göstermediğini belirlemektir. Araştırmanın verileri, Iwai ve diğerlerinin (1998) Japanese Language Needs Analysis isimli çalışmalarında kullandıkları ölçeğin, Çangal (2013) tarafından geçerlik ve güvenirliği yapılarak Türkçeye uyarlanmış formu ile to planmıştır. Araştırmanın evrenini 2014 yılında Yunus Emre Enstütüsü Tahran Türk Kültür Merkezinde Türkçe öğrenen 575 kursiyer oluşturmaktadır. Kursiyerlere uygulanan anketteki maddelerin anlaşılabilirliği dikkate alınarak B ile C seviyesinde Türkçe öğrenen 274 kursiyer örneklem olarak belirlenmiş ve bu kursiyerlerin 100’üne ulaşılmıştır. Verilerin analizinde yüzde, aritmetik ortalama, t-testi ve tek yönlü varyans analizi (ANOVA) kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen verilere göre Yunus Emre Enstitüsü Tahran Türk Kültür Merkezinde Türkçe öğrenen kursiyerlerin dil öğrenme ihtiyaçları sırasıyla sınıf içi iletişim kurma, bireysel ilgi ve ihtiyaçlar, eğitim ve iş imkânı ile ticaret yapma olmak üzere dört alt boyutta kendini göstermiştir. Kursiyerlerin dil öğrenme ihtiyaçları ile yaş, cinsiyet ve eğitim durumları arasında ise anlamlı bir farklılık bulunamamıştır.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to describe the language needs of Turkish learners at Yunus Emre Institute-Tehran, and to analyze these language needs according to variables like age, sex and educational background. Additionally, the data was collected using the scale of Iwai et al’s (1998) Japanese language needs analysis, converting the form to Turkish language and testing validation and reliability of this scale by Çangal (2013). The target group of this study includes 575 students who learn Turkish as a second language in Yunus Emre Institute-Tehran in 2014. This questionnaire was conducted to the students who learn Turkish at B or C level considering the understandability of the questions. Actually, the sample group was determined as 274 students for this questionnaire and it was conducted to 100 students.Percentage, arithmetic mean, t-test and one-way analysis of variance (ANOVA) were used to analyze the language needs of participants. According to the data obtained from this study, the language needs of the students learning Turkish in Yunus Emre Institute-Tehran were prioritized four sub-dimensions including “communication inside class, individual interests and needs, education and business opportunity and merchandising”. It was figured out that there was no significant relation between the language needs and age, sex, educational background of participants.

Keywords