YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE DİL İHTİYAÇ ANALİZİ: İRAN ÖRNEĞİ

Author :  

Year-Number: 2014-5
Language : null
Konu : Yabancılara Türkçe Öğretimi
Number of pages: 127-151
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı, Yunus Emre Enstitüsü Tahran Türk Kültür Merkezinde Türkçe öğrenen kursiyerlerin dil öğrenme ihtiyaçlarının yaş, cinsiyet ve eğitim gibi değişkenlere göre farklılık gösterip göstermediğini belirlemektir. Araştırmanın verileri, Iwai ve diğerlerinin (1998) Japanese Language Needs Analysis isimli çalışmalarında kullandıkları ölçeğin, Çangal (2013) tarafından geçerlik ve güvenirliği yapılarak Türkçeye uyarlanmış formu ile to planmıştır. Araştırmanın evrenini 2014 yılında Yunus Emre Enstütüsü Tahran Türk Kültür Merkezinde Türkçe öğrenen 575 kursiyer oluşturmaktadır. Kursiyerlere uygulanan anketteki maddelerin anlaşılabilirliği dikkate alınarak B ile C seviyesinde Türkçe öğrenen 274 kursiyer örneklem olarak belirlenmiş ve bu kursiyerlerin 100’üne ulaşılmıştır. Verilerin analizinde yüzde, aritmetik ortalama, t-testi ve tek yönlü varyans analizi (ANOVA) kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen verilere göre Yunus Emre Enstitüsü Tahran Türk Kültür Merkezinde Türkçe öğrenen kursiyerlerin dil öğrenme ihtiyaçları sırasıyla sınıf içi iletişim kurma, bireysel ilgi ve ihtiyaçlar, eğitim ve iş imkânı ile ticaret yapma olmak üzere dört alt boyutta kendini göstermiştir. Kursiyerlerin dil öğrenme ihtiyaçları ile yaş, cinsiyet ve eğitim durumları arasında ise anlamlı bir farklılık bulunamamıştır.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to describe the language needs of Turkish learners at Yunus Emre Institute-Tehran, and to analyze these language needs according to variables like age, sex and educational background. Additionally, the data was collected using the scale of Iwai et al’s (1998) Japanese language needs analysis, converting the form to Turkish language and testing validation and reliability of this scale by Çangal (2013). The target group of this study includes 575 students who learn Turkish as a second language in Yunus Emre Institute-Tehran in 2014. This questionnaire was conducted to the students who learn Turkish at B or C level considering the understandability of the questions. Actually, the sample group was determined as 274 students for this questionnaire and it was conducted to 100 students.Percentage, arithmetic mean, t-test and one-way analysis of variance (ANOVA) were used to analyze the language needs of participants. According to the data obtained from this study, the language needs of the students learning Turkish in Yunus Emre Institute-Tehran were prioritized four sub-dimensions including “communication inside class, individual interests and needs, education and business opportunity and merchandising”. It was figured out that there was no significant relation between the language needs and age, sex, educational background of participants.

Keywords


 • Balçıkanlı, C. (2010). A study on needs analysis of learners of Turkish language. Sino-US English Teaching, 7(1).

 • Barın, E. (2003). Yabancılara Türkçenin Öğretiminde Temel Söz Varlığının Önemi. Türklük Bilimi Araştırmaları, 13, 311-317.

 • Barın, E. (2008). Yabancılara Türkçe Öğretiminde Motivasyonun Önemi. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S, 7, 135-143.

 • Benhür, M. H. (2002). Türkçenin yabancılara öğretiminde tartışılmayan ana kavramlar. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

 • Berwick, R. (1989). Needs assessment in language programming: from theory to practice. In R. K. Johnson (Ed.), The second language curriculum (pp.48-62). Cambridge: Cambridge University Press.

 • Boylu, E. (2014). Dil-Kültür İlişkisi ve İran’da Türkçe Öğretimine Etkisi. KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi (Özel Sayısı II), S.19-28.

 • Boylu, E. (2014). Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen Temel Seviyedeki İranlı Öğrencilerin Yazma Problemleri. Zeitschrift für die Welt der Türken, s.6, s.335-349.

 • Burnaby, B. (1997). Second language teaching approaches for adults. In G. R. Tucker and D. Corson. (Eds.), Encyclopedia of language and education, Vol. 4, Second Language Education (pp.95-104). Netherlands: Kluwer Academic.

 • Chaudron, C., Doughty, C. J., Kim, Y., Kong, D. K., Lee, J., Lee, Y. G., Long, M. H., Rivers, R., & Urano, K. (2002, April). A task-based needs analysis of a Korean as a foreign language program. Paper presented at the National Council of Organizations of Less Commonly Taught Languages 5th National Conference, Washington, D. C.

 • Çalışkan, N. ve Çangal, Ö. (2013). Yabancılara Türkçe Öğretiminde Dil İhtiyaç Analizi: Bosna-Hersek Örneği, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt 13. Sayı 2.310-334.

 • Çalışkan, N., ve Bayraktar, S. (2012, 24-28 Eylül). Yabancılara Türkçe öğretimi konusunda bir ihtiyaç analizi: Kahire Yunus Emre Türk Kültür Merkezi örneği. VII. Uluslararası Türk Dil Kurultayında sunuldu, Ankara.

 • Çangal, Ö. (2013). Yabancılara Türkçe Öğretiminde Dil İhtiyaç Analizi: Bosna-Hersek Örneği, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara.

 • Demir, C. ve Yapıcı, M. (2007). Ana Dili Olarak Türkçenin Öğretimi ve Sorunları. Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt IX, Sayı 2: 177-192.

 • Demirel, Ö. (2004). Kuramdan Uygulamaya Eğitimde Program Geliştirme, (7.baskı). Ankara: Pagem-A Yayıncılık.

 • Eryaman, M., Y. ve Kana, F. (2011). Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Program Sorunu., A. Kılınç ve A. Şahin. (Editörler). Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi (YDTÖ). Birinci Baskı. Ankara. Pegem Akademi, ss. 147-166.

 • Güngör, H. (2013). Doğrudan Öğretim Stratejilerinin Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen İranlı Öğrencilerin Metin Özetleme Becerilerine Etkisi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Bolu.

 • Iwai, T., Kondo, K., Limm, S. J. D., Ray, E. G., Shimizu, H., & Brown, J. D. (1999). Japanese language needs analysis. Web: http://www.nflrc.hawaii.edu/Networks/NW13/NW13.pdf adresinden 12 Eylül 2012’de alınmıştır.

 • İşcan, A., Yağmur Şahin, E., Kana, F. ve Koçer, Ö. (2013). Yabancı dil olarak Türkçe öğrenen öğrencilerin ihtiyaç algıları: betimsel bir durum çalışması. International Journal of Social Science, 6 cilt(4), 1185-1198. Nisan

 • Johns, A. (1991). English for specific purposes: its history and contribution. In Celce- Murcia, M. (Ed). Teaching English as a second or foreign language (pp.67-77). Boston, MA: Heinle&Heinle.

 • Kaewpet, C. (2009). A framework for investigating learner needs: needs analysis extended to curriculum development. Electronic Journal of Foreign Language Teaching, 6(2), 209-220. Web: http://e-flt.nus.edu.sg/v6n22009/kaewpet.htm adresinden 10 Eylül 2012’de alınmıştır.

 • Karasar, N. (2012). Bilimsel araştırma yöntemi. (23.baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

 • Koçer, Ö. (2013). Program geliştirmenin ilk basamağı: yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde ihtiyaç ve durum analizi. Eğitim ve Bilim, 38cilt(169), 159-174

 • Köksal, D. ve Varışoğlu, B. (2011). Yabancı Dil Öğretiminde Temel İlke ve Kavramlar., A. Kılınç ve A. Şahin. (Editörler). Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi (YDTÖ). Birinci Baskı. Ankara. Pegem Akademi, ss. 49-64.

 • Richards, J. C. (2005). Curriculum development in language teaching. (4th printing). Cambridge: Cambridge University.

 • Selvi, E. Z. (2010). Eğitimde ihtiyaç analizi: Kültür ve Turizm Bakanlığı örneği. Uzmanlık Tezi, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü, Ankara.

 • Songhori, M. H. (2008). Introduction to needs analysis. English for Specific Purposes World, 7(4), 1-25. Web: http://www.esp-world.info/Articles_20/issue_20.htm adresinden 13 Eylül 2012’de alınmıştır.

 • T.C.TahranBüyükelçiliğiT.Müşavirliği,(2014).http://www.musavirlikler.gov.tr/detay.cfm? AlanID=1&dil=TR&ulke=IR

 • Tok, M. ve Yıgın, M. (2013). Yabancı uyruklu öğrencilerin Türkçe öğrenme nedenlerine ilişkin bir durum çalışması. Dil ve Edebiyat Eğitimi Dergisi, 8, 132-147.

 • Türk Dil Kurumu (2009). Türkçe sözlük. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.

 • Yalden, J. (1987). Principles of course design for language teaching. Cambridge:

                                                                                                    
 • Article Statistics