ÖN LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN DİNLEME BECERİSİYLE İLGİLİ ALGILARI

Author :  

Year-Number: 2014-5
Language : null
Konu : Türkçe Eğitimi- Dinleme
Number of pages: 458-469
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yenice Meslek Yüksekokulunda öğrenim gören birinci ve ikinci öğretim öğrencilerinin dinleme becerileriyle ilgili algılarını araştırmaktır. Yapılan bu çalışma, Çanakkale’de bulunan 18 birinci sınıf öğrencisiyle yürütülmüştür. Katılımcılar 17-21 yaş aralığındadır. Çalışma nitel araştırma yöntemlerinden odak grup görüşmesiyle yapılmıştır. Veri toplamak için dinleme becerisiyle ilgili sorular sorulmuştur. Bu sorular dinleme becerisi, nedenleri ve dinlemenin etkisiyle ilgilidir. Görüşme formunda öğrencilere 10 soru sorulmuştur. Elde edilen sonuçlardan öğrencilerin dinleme becerisiyle ilgili yeterli bilgiye sahip olmadıkları anlaşılmıştır. Birinci ve ikinci öğretim öğrencileri arasında da dinleme becerisiyle ilgili farklılıklar bulunmaktadır. Genel olarak öğrencilerin dinlemeyi daha çok kendilerini ifade etme olarak algıladıkları görülmüştür. Dinlemenin öğrencilerde rahatlama, duyguları ifade etme, sessizlik ve huzur, anlaşılma ve dikkate alınma olarak da algılandığı gözlenmiştir. Dinlemeyi etkileyen ortamların durumu, mekânın uygunluğu ve dikkatin toplanmasının verimli bir dinleme için önemli olduğu katılımcılar tarafından dile getirilmiştir. Birinci ve ikinci öğretimde okuyan öğrencilerin dinlemeyle ilgili görüşlerinde de çeşitli farkların oluştuğu yapılan analizlere yansımıştır. Birinci öğretimdeki öğrenciler, hayata erken başlanması, insanın alıcılarının sabah daha açık olması, vaktin çoğunun uyuyarak geçmemesi gibi durumlardan dolayı birinci öğretimin dinleme becerisinin geliştirilmesi açısından daha uygun olduğunu dile getirmişlerdir. İkinci öğretimdeki öğrenciler ise çeşitli nedenlerden dolayı akşam derslerinin ve ortamın kendileri için dinleme açısından daha uygun olduğunu dile getirmişlerdir. Zaman olarak farklılıklar olsa da her öğrencinin dinlemeyi önemsediği ve kendi açısından dinleme becerisinden faydalandığı yapılan analizlerde paylaşılmıştır. Bu bulgular tartışılmış ve çalışmayla ilgili önerilerde bulunulmuştur.

abortion clinics in ny abortion process anti abortion facts

Keywords

Abstract

The aim of this study was to investigate the students’ peception of listening skills studying at first and second grades in Vocational High School of Yenice,in 18 Mart University. The study was conducted with the 18 students studying at the first grade in Çanakkale. Participants are at age range from 17 to 21. From the Qualitative research methodology “focus group discussion” was used in this study. For collecting data such questions about listening skill were asked. These questions are about listening skill, reasons of listening skills and the effects of listening. In the Interview form 10 questions were asked to the students. According to the results ıt has been understood that students do not have enough information about the listening skills. Also between the first and second grade students there are some differences about listening skills. In general, ıt has been shown that the students perceive listening as to express themselves more. It was observed that listening was perceived according to the students such as relaxation, expressing feelings, quietness, peace, to be more perceptible and consideration. It has been expressed by the participants that it is important for an efficient listening to status of the environment which affects the listening, availability of the place and that the paying more attention to the topic. Also ıt has been reflected to the analysis which were carried out on to the students studying in primary and secondary education is composed of a variety of difference. Students in the first education have expressed their views that it was more suitable for the development of listening skills of the first education, due to circumstances such as starting life early, to be open the receiver of people in the mornings, passing most of the time without sleeping for students. The students in secondary education have expressed that listening is more appropriate for themselves, in evening classes and for various reasons. Although there has been differences as time, every student cares about listening and benefits from listening skills according to his own term and ıt was shared with the analysis which were made. Implications of these findings were discussed and suggestions were presented with in the context of the study.

Keywords


 • Akşit, B.T (1992). “Medikal araştırmalarda etik sorunlar” Türk Tabipler Birliği’nin düzenlediği ‘Sağlık Kongresi’ne Sunular’ bildirisi. 8-11 Mart. Shareton Oteli. Ankara.

 • Anderson, H. A. (1960). Teaching the art of listening, perspectives on english (Edited by Robert C. Pooley), Appleton-Century-Crofts, Inc. New York.

 • Batlaş, Z. (2010). “Yöneticinin performans değerlendirme yetkinlikleri”,
 • Bostrom, R.N. (1990). Listening skills: Measurement and application. Guilford New York.

 • Cüceloğlu, D. (1994). Yeniden insan insana. İstanbul: Remzi Yayınevi.

 • Demirel, Ö. (1999). Kuramdan uygulamaya program geliştirme. Ankara: Pegem Akademi.

 • Doğan, Y. (2007). İlköğretim ikinci kademe dil becerisi olarak dinlemeyi geliştirme çalışmaları, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Doktora Tezi, Ankara.

 • Doğan, Y. (2012). Dinleme eğitimi. Ankara: Pegem Akademi.

 • Dönmezer, İ. (1999). Ailede iletişim ve etkileşim. İstanbul: Sistem Yayıncılık.

 • Ediger, M. (2002). Listening and the language arts. ERIC database.

 • Funk, H. D. and Funk, G. D. (1989). Guidelines for developing listening skills. The Reading Teacher, pp.660-663.

 • Güvenç, B. (2008). Nasıl bir eğitim reformu? Şubat, Ankara. Erişim; http://bozkurtguvenc.com/pdf/6/NasilBirEgitimReformucopy.pdf/ adresinden 25.05.2014 tarihinde edinilmiştir.

 • Maden, S. (2011). Türkçe öğretmeni adaylarının dinleme stillerinin çeşitli değişkenler açısından değerlendirilmesi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Yıl: 3 Sayı: 4, Bahar (s. 101-112).

 • Mc. Whirter, J. & Voltan-Acar, N. (1998). Çocukla iletişim. Ankara: Milli Eğitim Basımevi.

 • Milli Eğitim Bakanlığı. (2005). İlköğretim Türkçe öğretim programı ve kılavuzu (1-5. sınıflar). Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü.

 • Ömür, M. (2006). Kulağımızın göz kapağı yoktur, Cumhuriyet Bilim.

 • Özbay, M. (2006). Türkçe özel öğretim yöntemleri I. Ankara: Öncü Kitap.

 • Özer, K. (1995). İletişimsizlik becerisi. İstanbul: Varlık Yayınları.

 • Saban, A. (2000). Öğrenme-öğretme süreci yeni teori ve yaklaşımlar. Ankara: Nobel Yayıncılık.

 • Sever, S. (1997). Türkçe öğretimi ve tam öğrenme. Ankara: Anı Yayıncılık.

 • Temizyürek, F. (2011). Konuşma eğitimi. Ankara: Pegem Akademi.

 • Wolvin, A. D. (2010). Listening and humancommunication in the 21st century. Usa: Wıley- Blackwell

 • Yıldırım, A., Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

                                                                                                    
 • Article Statistics