abortion clinics in ny abortion clinics in richmond va anti abortion facts" />

GÖRÜLEN GEÇMİŞ ZAMANIN ETKİNLİKLERLE YABANCILARA ÖĞRETİMİ

Author :  

Year-Number: 2014-5
Language : null
Konu : Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi
abortion clinics in ny abortion process anti abortion facts
Number of pages: 286-307
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Türkiye’nin son yıllarda yurt dışında çok güçlü kültürel, sosyal, ekonomik ilişkiler kurmaya başlaması Türkçenin yabancılar tarafından öğrenilmesini sağlamıştır. Türkçeyi öğrenenlere daha etkili bir eğitim sunabilmek için dilbilimciler tarafından bilimsel araştırmalar ve çalışmalar yapılmaktadır. Türkçenin yabancı dil olarak güncel dil öğretim yöntem ve teknikleri ışığında öğretilmesine ihtiyaç vardır. Çünkü her ne kadar Türkçenin öğretimi konusunda çalışmalar sürekli yapılsa da Türkçe; modern strateji, yöntem ve tekniklerle dil öğretiminde Avrupa dilleriyle kıyaslandığında oldukça yeni sayılmaktadır. Yeni olduğu için de Türkçenin yabancı dil olarak öğretilmesinde bugün hâlâ eksikler ve çözülmeyi bekleyen sorunlar vardır. Yapılan izleme ve değerlendirme çalışmaları sonucunda Türkçenin öğretilmesi aşamasında en çok sorun dil bilgisi alanında yaşanmaktadır. Fakat benimsenen yeni eğitsel yaklaşımlarla ve çağdaş yöntemlerle dil öğretiminde istenen hedeflere ulaşabilmek için dört temel dil becerisi ile beraber dil bilgisi becerisinin geliştirilmesi de son derece önemlidir. Oyunla yabancı dil öğretimi, günümüzün en eğlenceli öğretim yöntemlerinden biridir. Yabancı dil öğretimine çocuk yaşlarda başlanması gerekliliği oyunla yabancı dil öğretiminin önemini ortaya koymaktadır. Ancak Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde oyun tarzı materyal ve yöntem problemleri olduğu bir gerçektir. Bu gerçeklikten hareketle bu çalışmada “Zaman Makinesi” oyunu ile görülen geçmiş zaman öğretimi amaçlanmıştır. Bu çalışmada yedi tane etkinlik geliştirilmiştir. Etkinlikler hazırlanırken, etkinliklerin gerekçesi, etkinliklerin hedefleri, örnek metin, etkinliklerin akış şeması ve değerlendirilmesi detaylı olarak incelenmiştir. Etkinlikler düzenlenirken metin üzerinden sözcük öğretimi amaçlı görsel Türkçe, Almanca ve İngilizce Sözcük listesi hazırlanmıştır. Bu çalışmada dil bilgisinin örneklerden hareket edilerek verilmesi gerektiği vurgulanmış, farklı uygulamaların yer aldığı etkinliklerin kullanılması ve konuların görsel materyallerle desteklenmesi istenmiştir. Bu amaçla hazırlanan bu çalışmada öğrenci merkezli ve aktif bir öğretim metodu olan oyunla dil öğretimi uygulanmaya çalışılmıştır.

Keywords

Abstract

Turkey’s relations on social, cultural and economic issues with the abroad led to learning Turkish as a foreign language by foreigners. In order to have an efficient Turkish language teaching, linguists have made various researches. There is a need to teach Turkish as a foreign language with the modern language teaching methods and techniques. Although there are studies on teaching Turkish language, teaching Turkish as a foreign language with modern techniques and methods is relatively new when compared to other European languages. Since teaching Turkish is new, there is still various problems to be solved and deficiency. According to the results of various linguistic studies on teaching Turkish language, the biggest problem is on teaching grammar. With the modern language teaching methods and techniques for the linguistic competence, developing grammar skill with the other four language skills is very important. Teaching foreign languages with the games is one of the most entertaining methods. To start learning a foreign language at the early ages shows the importance of teaching foreign languages with the games. But, there is a lack of game materials and methods on teaching Turkish as a foreign language. Because of this reality, this study aims to teach Past Tense with “Time Machine” game. Seven activities have been developed with the sample text, aims of the activities, the reason of the activities, flow chart of activities and evaluation. Word list with the pictures related with the texts have been developed in order to teach word. In this study teaching grammar within the context has been emphasized and various activities have been developed with the visual materials. This study aims to apply student centered teaching and learning with games which is active teaching method.

Keywords


 • Arslan, M. (2011a). Eğitsel oyunlar ve etkinliklerle yabancılara Türkçe öğretimi. 1st International Conference on Foreign Language Teaching and Applied May 5-7 2011 Sarajevo s.178.

 • Arslan, M. (2011b). Yabancılara Türkçe Öğretim Kılavuzu Temel Seviye. Ankara: Nobel Yayınları.

 • Aydın, Ö. (1996).Yabancı dil olarak Türkçe dil bilgisi öğretimi: üretken dönüşümlü dil bilgisi kuramının kısa bir tanıtımı. Ankara: Yayınevi Belirtilmemiş.

 • Barın, E. (2004). Yabancılara Türkçe öğretiminde ilkeler, Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, sayı:1, Ankara.

 • CEFR (Common European Framework References) (2002). Council of Europe, Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment Case Studies, Council of Europe, Strasbourg.

 • Coşkun, H.(2004). Dokuztaş oyunu, Ankara: CTB Yayınları.

 • Çelik, N. (2014). Eğitim ve öğretim süreçlerinde aktif öğrenme. Berlin: Dağyeli Verlag Yayınevi.

 • Demir, C. (2009). Türkçe dil bilgisi öğretiminin sorunları, Türkçenin eğitimi ve öğretimi üzerine konuşmalar. Ankara: TDK Yayınları, ss. 59-68.

 • Demirel, Ö. (2000). Öğretme sanatı. Ankara: Pegem Yayıncılık, ss. 30-49.

 • Demirel, Ö. (2002). Türkçe ve sınıf öğretmenleri İçin Türkçe öğretimi, Ankara: Pegem A Yayıncılık.

 • Demirel, Ö. (2011). Yabancı dil öğretimi (6. baskı). Ankara: Pegem Yayıncılık.

 • Demirel, Ö. (2012a). Öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı. Ankara: Pegem Akademi.

 • Demirel, Ö. (2012b). Öğretim ilke ve yöntemleri öğretme sanatı (19. baskı). Ankara: Pegem

 • Doğanay, A. (2007). Öğretim ilke ve yöntemleri. Ankara: Pegema Yayıncılık.

 • Ergin, M. (1995). Türkçe ve dil bilgisi öğretimi, Türk Kültürü, C.33, S.382, s.65-67.

 • Fırat, M. (2007). Yabancı Dil Öğretiminde Oyunun Kullanımı (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

 • Gözütok, D.(2011). Öğretim ilke ve yöntemleri (3. Baskı). Ankara: Ekinoks yayıncılık.

 • Güler, M. (2007). Balonlar Gökyüzünün Olsun. İstanbul: Özyürek Yayınevi.

 • Güneş, F. (2013). Yapılandırmacı yaklaşımla dil bilgisi öğretimi. Eğitimde kuram ve uygulama, 2013 9 (3), 171-187.

 • Kara, M. (2010). Oyunlarla yabancılara Türkçe öğretimi, TÜBAR-XXVII-/2010-Bahar, s.410-41.

 • Karacaoğlu, Ö.C. (2010). PİSA sonuçları ve yapılandırmacı yaklaşım. Güvender Eğitim Bülteni, Ekim-Kasım-Aralık, Yıl 8, Sayı: 32.

 • Kaya, S. (2011). TÖMER’de yabancı dil öğretiminde kullanılan İngilizce ve Türkçe kitaplarının geçmiş zaman öğretiminin genel öğretim ilkeleri açısından incelenmesi ve değerlendirilmesi, Yüksek Lisans Tezi, Uludağ Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, s.20-25, Bursa.

 • Kılınç, A. & Duru, H.(2012). Yabancı dil olarak Türkçe dilbilgisi öğretimi. Aziz Kılınç ve Abdullah Şahin (Ed.), Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi (YDTÖ) içinde (303-319). Ankara: Pegem Akademi.

 • Korkmaz, Z. (2003). Türkiye Türkçesi grameri (Şekil Bilgisi), Ankara: TDK Yayınları.

 • MEB (2006). İlköğretim Türkçe Dersi (6, 7, 8. Sınıflar) Öğretim Programı. Ankara: MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı.

 • Özkan Aydanur, A. (1992). Yabancıların Türkçeyi öğrenmeleri esnasında yaptıkları isim hâl ekleri yanlışları ve bu konunun değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.

 • Sağır, M.(2002). İlköğretim okullarında Türkçe dil bilgisi öğretimi. Ankara: Nobel Yayıncılık.

 • Sever, S. (2006). Etkinliklerle Türkçe öğretimi. İstanbul: Morpa Yayıncılık. Şaşmaz Ö. Fatma & Erduran Avcı, D.(2004). Eğitimsel oyunla öğretimin fen bilgisi dersi “güneş sistemi ve gezegenler” konusunda akademik başarı üzerine etkisi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Dergisi, 18, 67–76.

 • Ünalan, Ş. (2001). Türkçe öğretimi, Ankara: Nobel Yayınları.

 • Üstten, A. U. (2004). Dil Bilgisi öğretimi ile ilgili yaklaşımlar ve tartışmalar, Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim Dergisi, 56,16-18.

                                                                                                    
 • Article Statistics