TÜRKÇE EĞİTİMİNDE AKTİF ÖĞRENME ETKİNLİKLERİNDEN YARARLANMA

Author:

Year-Number: 2014-5
Number of pages: 504-528
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bilim ve teknoloji alanındaki gelişim ve değişimler, eğitim-öğretim sürecine yansımış; geleneksel eğitim anlayışı yerini çağdaş yönelimlere bırakmıştır. Çağdaş eğitim-öğretim anlayışı ile birlikte öğretme sürecinden çok öğrenme sürecinin önem taşıdığı bir yaklaşım benimsenmiş, bu durum öğretmen ve öğrenci rollerini değiştirmiştir. Geleneksel eğitim anlayışında öğretmen; bilgi veren, öğretici rolündeyken günümüzde öğrenciye öğrenme sürecinde yol gösteren bir rehber rolündedir. Öğrenci ise geleneksel eğitim anlayışında öğretmenin verdiği bilgiyi alan kişi rolündeyken, günümüzde amaçları doğrultusunda öğrenme sürecini yönlendiren, bilgiye ulaşan, araştıran, düşünen, sorgulayan, eleştiren birey rolünü üstlenmektedir. Genelde günümüz eğitim programları, özelde Türkçe Öğretimi Programı da öğrenme sürecini esas alan, öğrenciyi öğrenme sürecinden sorumlu, öğretmeni rehber olarak gören bir anlayış ile hazırlanmıştır. Türkçe Öğretimi Programında da yer alan, bu anlayışı yansıtan öğrenme-öğretme yollarından biri de aktif öğrenmedir. Aktif öğrenme, öğrenme sürecinde öğrencinin yaparak yaşayarak öğrenmesine imkân vererek öğrenciyi öğrenme sürecinde etkin hâle getirir. Türkçe dersi, bilgi dersi olmanın ötesinde bir beceri dersidir. Öğrencilerin dört temel dil becerisini kazanması için öğrenme sürecinin sorumluluğunu taşımaları ve Türkçe derslerinde aktif olmaları gereklidir. Bu anlamda Türkçe derslerinde aktif öğrenme etkinliklerinden yararlanılmasının öğrencilerin dil becerilerini geliştirmede katkı sağlayacağı düşünülebilir. Bu çalışmada öncelikle aktif öğrenme Türkçe eğitimi ilişkisi üzerinde durulmuş; aktif öğrenmenin uygulandığı Türkçe derslerinde öğretmen ve öğrenci rollerine, anlama ve anlatma becerisini geliştirmede kullanılabilecek aktif öğrenme etkinliklerine yer verilmiştir. Ardından da dil becerilerine yönelik uygulama çalışmaları sunulmuştur. Çalışma aracılığıyla Türkçe eğitimi alanında çalışan araştırmacı ve eğitimcilere katkıda bulunulmaya çalışılmıştır.

Keywords

Abstract

Developments and changes in science and technology are reflected in the teaching and learning process; thus, traditional education approach has been replaced by contemporary trends. Along with the understanding of contemporary education, an approach in which learning process is more crucial than teaching process has been internalised, this case has changed the roles of teachers and students. While in the traditional approach to education, teacher is the one, who provides knowledge in the tutorial role, today they are in the role of mentors guiding students in the learning process. When considering the students’ position, once they were in the role of the ones receiving knowledge provided by the teachers in traditional approach, today they take an active role in directing learning process in accordance with their purpose, reaching information, researching, thinking, questioning and criticising. General curriculum and in particular, Turkish Teaching Programs have been prepared with the understanding that is based on learning process, regarding students as the individuals responsible for learning and the teachers as mentors. One of the ways that reflects this understanding of teaching and learning is active learning that takes place in Turkish Teaching Program as well. Active learning makes the students active participants in the learning process by enabling students to learn by practising. Beyond being a training course, Turkish lesson is a skill-based course. Students should be active in Turkish lessons and bear responsibility for the learning process to gain four basic language skills. In this sense, benefitting from active learning activities in Turkish lessons can be considered to contribute to the language skills development of the students. This study primarily focuses on the relationship between Turkish lesson and active learning; roles of the teachers and students in Turkish lessons in which active learning is applied, and the active learning activities that can be used to improve comprehension and oral expression skills has taken place in this study. Then, practising studies regarding language skills have been presented. Through this study, it is aimed to make contribution to researchers and educators studying in the field of Turkish language education.

Keywords