Yabancılara Türkçe Öğretimi Ders Kitaplarında Söz Varlığı Unsurlarının İncelenmesi

Author:

Year-Number: 2014-5
Number of pages: 247-265
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Yabancılara Türkçe öğretiminde kültür aktarımı önemli bir yer tutmaktadır. Kültür aktarımı konusunda en önemli etkenlerden biri ders kitaplarıdır. Bu nedenle yabancılara Türkçe öğretimi kitaplarındaki metinlerin söz varlığı açısından kültürümüzü yansıtıcı özellikler göstermesi gerekmektedir. Bu araştırmanın amacı yabancılara Türkçe öğretimi amacıyla hazırlanan ders kitaplarında yer alan okuma metinlerinin söz varlığını deyimler, atasözleri, ikilemeler, ünlemler, ilişki sözleri ve özel isimleri temel alarak ortaya koymaktır. Araştırmanın veri kaynağını yabancılara Türkçe öğretimi için hazırlanan ders kitaplarından yurt içinde ve dışındaki Türkçe öğretim merkezlerinde en çok tercih edilen Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe Seti oluşturmaktadır. Araştırmada “doküman incelemesi yöntemi” kullanılmıştır. Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe (1 [A1-A2], 2 [B1], 3 [B2-C1]) ders kitaplarındaki okuma metinleri doküman incelemesi yöntemiyle ve söz konusu metinlerdeki söz varlığı unsurları sınıflama yöntemiyle incelenmiştir. Araştırmada kelime sıklığını belirlemek için “Cibakaya Dizin Programı 2.2” kullanılmıştır. Çalışmada Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe ders kitaplarındaki okuma metinlerinin kelime sıklığı ve söz varlığı unsurları (atasözü, deyim, ikileme, özel isimler, ünlemler ve ilişki sözleri) belirlenmiş ve üç kitap karşılaştırma yapılarak değerlendirilmiştir.Araştırma sonunda kelime ve söz varlığı unsurlarının sayısı bakımından üç kitap arasında farklılıkların olduğu görülmüştür. “Yeni Hitit Yabancılar için Türkçe Ders Kitabı 2” kelime sıklığı ve söz varlığı yönünden üç kitap arasında en zengin olanıdır. İncelenen kitapların söz varlığı unsurları açısından deyimler haricinde zengin olmadığı görülmüştür.

Keywords

Abstract

Cultural transfer has a significant place in teaching Turkish to foreigners. One of the most important factors in cultural transfer is textbooks. Thus, texts in the books for teaching Turkish to foreigners need to demonstrate the reflective properties of our culture in terms of vocabulary. The aim of the present study is to reveal the vocabulary of reading texts in the textbooks designed to teach Turkish to foreigners based on idioms, proverbs, reduplications, interjections, words denoting relations, and proper names. The study population is constituted by textbooks designed to teach Turkish to foreigners and the sample consists of a set of textbooks named YeniHititYabancılarİçinTürkçeSeti (New Hittite-Turkish for Foreigners) which is the most preferred textbook in Turkish teaching centres both at home and abroad. The study used “document investigation method”. The reading texts in the textbooks of YeniHititYabancılarİçinTürkçe (1,2,3) were examined by document investigation method and the vocabulary elements in these texts were examined by classification method. In the study, “Cibakaya Index Program 2.2” was used to determine the frequency of words. As a result of the study, differences were found between the three books in terms of the number of words and vocabulary elements. The textbook YeniHititYabancılarİçinTürkçe 2 is the richest of the three books in terms of the frequency of words and the vocabulary. The books examined in the study were found not to be rich in vocabulary elements except of proverbs.

Keywords