TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN YAZMA ÖĞRENME ALANINA İLİŞKİN ÖĞRETİM VE ÖLÇME-DEĞERLENDİRME YETERLİKLERİ

Author:

Year-Number: 2014-5
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : Türkçe Eğitimi
Number of pages: 348-374
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı yazma becerilerinin öğretimi, ölçülmesi ve değerlendirilmesi süreçlerinde işlevsel olarak kullanılabilecek stratejilerin kullanım sıklığını belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda 43 maddeden oluşan 5’li likert tipi bir ölçek geliştirilmiş; MEB’in hizmet bölgesi sınıflaması esas alınarak 1. hizmet bölgesinden Muğla ilinde, 2. hizmet bölgesinden Malatya ilinde, 3. hizmet bölgesinden Kars ilinde toplam 426 öğretmene uygulanmış, var olan durum kendi koşulları içinde betimsel taramalar yoluyla saptanmıştır. Araştırmanın sonuçları, öğretmenlerin önemli bir oranının öğrencilerin yazma becerilerini geliştirmeye dönük süreç ve ürün temelli çalışmaların hazırlık, planlama, uygulama ve değerlendirme aşamalarında (özellikle de öğrencileri, yazılarının hangi ölçütler doğrultusunda değerlendirileceği konusunda bilgilendirme, öğrencilerin yazılarını belirlenen değerlendirme ölçütlerine göre gözden geçirmelerini sağlama, öğrencilerin yazılarının, belirlenen değerlendirme ölçütlerine göre sınıf arkadaşları tarafından incelenmesini sağlama, ölçme ve değerlendirmede kullanacağı yöntem ve teknikleri belirleme, öğrencilerin kendi yazılarını oluşturulan kontrol listesine göre değerlendirmelerini sağlama, yazma amaçları ile ölçme ve değerlendirme ölçütleri arasında ilişki kurma, ölçme ve değerlendirmelerin güvenirliğini sınamak için belirli bir süre sonra yeniden değerlendirme yapma, yazıyı bütün yönleriyle (amaç, tür, içerik, hedef kitle, düzen, yazım, noktalama vb.) ele alan bir kontrol listesi oluşturma, ölçme ve değerlendirme ölçütlerini belirleme, ölçme ve değerlendirmede kullanılacak ölçütlerle ilgili olarak uzman görüşlerine başvurma aşamalarında) yeterli donanıma sahip olmadıklarını ortaya koymuştur.

Keywords

Abstract

The purpose of this study is to determine the frequency of the use of strategies that can be applied functionally to teaching and assessment processes of writing skills. For this purpose, a five-point Likert scale consisting of 43 items was developed. Based on the classification of service areas by the Ministry of National Education (MEB), the scale was applied to a total number of 426 teachers working in Muğla province from the first service area, Malatya province from the second service area, and Kars province from the third service area. Thus, the existing situation in each was determined within its own conditions by some descriptive analyses. The results of the study indicated that a significant proportion of teachers didn’t have the competence adequated for the preparation, planning, implementation, and evaluation of process and product-oriented activities (especially informing will be judged on what criteria the direction of student writing, students provide the text of the review according to the criteria specified assessment, students' writings, ensuring examined by classmates according to the criteria specified assessment, situated will be used in the assessment and evaluation determine the methods and techniques, students provide their assessment according to the checklist created their own writing, to establish a relationship between the extent of measurement and evaluation by writing purposes, after a certain time to test the reliability of the measurement and evaluation to re-evaluation, writing in all its aspects create a checklist addressing, measuring and determining the evaluation criteria, measurement and evaluation in stages to resort to expert opinion regarding the criteria used) that improve students’ writing skills.

Keywords