TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN YAZMA ÖĞRENME ALANINA İLİŞKİN ÖĞRETİM VE ÖLÇME-DEĞERLENDİRME YETERLİKLERİ

Author :  

Year-Number: 2014-5
Language : null
Konu : Türkçe Eğitimi
Number of pages: 348-374
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı yazma becerilerinin öğretimi, ölçülmesi ve değerlendirilmesi süreçlerinde işlevsel olarak kullanılabilecek stratejilerin kullanım sıklığını belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda 43 maddeden oluşan 5’li likert tipi bir ölçek geliştirilmiş; MEB’in hizmet bölgesi sınıflaması esas alınarak 1. hizmet bölgesinden Muğla ilinde, 2. hizmet bölgesinden Malatya ilinde, 3. hizmet bölgesinden Kars ilinde toplam 426 öğretmene uygulanmış, var olan durum kendi koşulları içinde betimsel taramalar yoluyla saptanmıştır. Araştırmanın sonuçları, öğretmenlerin önemli bir oranının öğrencilerin yazma becerilerini geliştirmeye dönük süreç ve ürün temelli çalışmaların hazırlık, planlama, uygulama ve değerlendirme aşamalarında (özellikle de öğrencileri, yazılarının hangi ölçütler doğrultusunda değerlendirileceği konusunda bilgilendirme, öğrencilerin yazılarını belirlenen değerlendirme ölçütlerine göre gözden geçirmelerini sağlama, öğrencilerin yazılarının, belirlenen değerlendirme ölçütlerine göre sınıf arkadaşları tarafından incelenmesini sağlama, ölçme ve değerlendirmede kullanacağı yöntem ve teknikleri belirleme, öğrencilerin kendi yazılarını oluşturulan kontrol listesine göre değerlendirmelerini sağlama, yazma amaçları ile ölçme ve değerlendirme ölçütleri arasında ilişki kurma, ölçme ve değerlendirmelerin güvenirliğini sınamak için belirli bir süre sonra yeniden değerlendirme yapma, yazıyı bütün yönleriyle (amaç, tür, içerik, hedef kitle, düzen, yazım, noktalama vb.) ele alan bir kontrol listesi oluşturma, ölçme ve değerlendirme ölçütlerini belirleme, ölçme ve değerlendirmede kullanılacak ölçütlerle ilgili olarak uzman görüşlerine başvurma aşamalarında) yeterli donanıma sahip olmadıklarını ortaya koymuştur.

Keywords

Abstract

The purpose of this study is to determine the frequency of the use of strategies that can be applied functionally to teaching and assessment processes of writing skills. For this purpose, a five-point Likert scale consisting of 43 items was developed. Based on the classification of service areas by the Ministry of National Education (MEB), the scale was applied to a total number of 426 teachers working in Muğla province from the first service area, Malatya province from the second service area, and Kars province from the third service area. Thus, the existing situation in each was determined within its own conditions by some descriptive analyses. The results of the study indicated that a significant proportion of teachers didn’t have the competence adequated for the preparation, planning, implementation, and evaluation of process and product-oriented activities (especially informing will be judged on what criteria the direction of student writing, students provide the text of the review according to the criteria specified assessment, students' writings, ensuring examined by classmates according to the criteria specified assessment, situated will be used in the assessment and evaluation determine the methods and techniques, students provide their assessment according to the checklist created their own writing, to establish a relationship between the extent of measurement and evaluation by writing purposes, after a certain time to test the reliability of the measurement and evaluation to re-evaluation, writing in all its aspects create a checklist addressing, measuring and determining the evaluation criteria, measurement and evaluation in stages to resort to expert opinion regarding the criteria used) that improve students’ writing skills.

Keywords


 • Akyol, H. (2000). Yazı öğretimi. Millî Eğitim, 146: 37-48.

 • Akyol, H. (2000). Yazı öğretimi. Millî Eğitim, 146: 37-48.

 • Akyol, H. (2008). Yeni programa uygun Türkçe öğretim yöntemleri. Ankara: Kök Yayıncılık.Balcı, A. (2001). Sosyal bilimlerde araştırma: Yöntem, Teknik ve İlkeler. Ankara: Pegem AYayıncılık.

 • Benton, S. L.; Kiewra, K. A. (1986). Measuring the organizational aspects of writing ability. Journal of Educational Measurement, 23 (4), 377-386.

 • Bryman, A.; Cramer, D. (1997). Quantitative data analysis with spss for windows: a guide for social scientists. New York: Routledge.

 • Büyüköztürk, Ş. (2006). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem ACarter, C.; Bishop, J.; Kravits, S. L. (2002). Key to effective learning. New Jersey: Printice Hall.

 • Coşkun, E. (2005). İlköğretim öğrencilerinin öyküleyici anlatımlarında bağdaşıklık, tutarlılıkve metin elementleri (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Ankara: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Öğretmenliği Bilim Dalı.

 • Çakan, M. (2004). Öğretmenlerin Ölçme-değerlendirme uygulamaları ve yeterlik düzeyleri:İlk ve Ortaöğretim. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 37 (2), 99-114.

 • Epçaçan, C.; Erzen, M. (2008). İlköğretim Türkçe dersi öğretim programının değerlendirilmesi, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 1 (4): 182-202.

 • Erden, M. (1998). Eğitimde program değerlendirme. Ankara: Anı Yayıncılık.

 • Flower, L.; Hayes, J. R. (1981). A cognitive process theory of writing. college composition and communication, 32 (4), 365-387.

 • Göçer, A. (2010). Türkçe öğretiminde yazma eğitimi. uluslararası sosyal araştırmalar dergisi, 3 (12), 178-195.

 • Gökçe, E. (1999). İlköğretim öğretmenlerinin yeterlikleri (Yayınlanmamış Doktora Tezi).Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretim Ana Bilim Dalı.

 • Hovardaoğlu, S.; Sezgin, N. (Çevirenler) (1998). Eğitimde ve psikolojide ölçme standartları. Ankara: Türk Psikologlar Derneği ve ÖSYM Yayınları.

 • Kalaycı, Ş. (2006). Faktör Analizi. İçinde: Şeref Kalaycı (Editör), SPSS uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri. Ankara: Asil Yayın Dağıtım.

 • Karasar, N. (2002). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

 • Karatay, H. (2011). Süreç temelli yazma modelleri: planlı yazma ve değerlendirme modeli.İçinde: Murat Özbay (Editör) Yazma eğitimi (Sayfa: 21-42). Ankara: Pegem Akademi.

 • Kelecioğlu, H.; Eroğlu, M. G.; Boztunç, N. (2010). Öğretmen adaylarının ölçme vedeğerlendirme yöntemlerine ilişkin yeterlilik algılarının incelenmesi. İçinde: S.Sadi Seferoğlu, Fatma Bayrak, Çetin Güler, S. Guzin Mazman, Fatih Özdinç(Yayına Hazırlayanlar), Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve SorunlarıSempozyumu-II Bildirileri (Sayfa: 1440-1447), (Hacettepe Üniversitesi veAzerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi işbirliğiyle 16–18 Mayıs 2010 Hacettepe Üniversitesi, Beytepe‐ANKARA).

 • Kuhlemeier, H.; Bergh, H. V. D. (1997). Effects of writing ınstruction and assessment on functional composition performance. assessing writing, 4 (2), 203-223.

 • MEB (2004). İlköğretim Türkçe Dersi (1-5. Sınıflar) Öğretim Programı ve Kılavuzu. Ankara: Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Yayınları.

 • MEB (2006a). İlköğretim Türkçe Dersi (6, 7, 8. Sınıflar) Öğretim Programı ve Kılavuzu. Ankara: Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Yayınları.

 • MEB (2006b). Tebliğler Dergisi (Temel Eğitime Destek Projesi “Öğretmen Eğitimi Bileşeni”Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri). Cilt: 69 Sayı: 2590. Ankara: Millî Eğitim Bakanlığı Yayımlar Dairesi Başkanlığı Yayınları.

 • MEB (2006c). Öğretmen Genel Yeterlikleri Çalışması Mevcut Durum Tespit Raporu.ErişimAdresi: http://otmg.meb.gov.tr/belgeler/mevcut%20durum%20raporu.doc Erişim Tarihi: 13.08.2010.

 • MEB (2008). Öğretmen Yeterlikleri: Öğretmenlik Mesleği Genel ve Özel Alan Yeterlikleri. Ankara: Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları.

 • Metin, M.; Demiryürek, G. (2009). Türkçe öğretmenlerinin yenilenen türkçe öğretimprogramlarının ölçme-değerlendirme anlayışı hakkındaki düşünceleri. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (28), 37‐51.

 • Murphy, T. R. (1994). Eğitimde durum tespiti ve değerlendirme. Bülten, Sayı: 3. Ankara:Millî Eğitim Bakanlığı Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı Yayınları.

 • Özdamar, K. (2003). Modern bilimsel araştırma yöntemleri. Eskişehir: Kaan Kitabevi.

 • Smith, C. B. (2000). Writing instruction: Current practices in the classroom. (ERIC Document Number: ED 446338).

 • Soonpaa, N. (March 14-17, 2007). Product vs. process approach to teaching legal writing,conference on the pedagogy of legal writing for academics in africa. Erişim Adresi:legalwritingconference.googlepages.com/ProductvsProcess3.ppt Erişim Tarihi: 22.05.2008.

 • Tekşan, K. (2001). Yazılı anlatımı geliştirmede ön hazırlığın etkisi (Yayınlanmamış DoktoraTezi). Çanakkale: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.Tezbaşaran, A. A. (1997). Likert tipi ölçek geliştirme kılavuzu. Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları.

 • Turgut, M. F.; Baykul, Y. (1992). Ölçekleme teknikleri. Ankara: ÖSYM Yayınları.

 • Yavuz-Kırık, M. (2008). Yabancı dil olarak İngilizce öğretmenlerinin ölçme değerlendirmebağlamında tutum ve yaklaşımları (Yayınlanmamış Doktora Tezi). İstanbul:İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı İngiliz Dili Eğitimi Bilim Dalı.

                                                                                                    
 • Article Statistics