2006 TÜRKÇE DERSİ (6, 7, 8. SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI’NDA YER ALAN YAZMA KAZANIMLARININ YARATICI YAZMAYA UYGUNLUĞU

Author :  

Year-Number: 2014-5
Language : null
Konu : Türkçe Eğitimi
Number of pages: 375-384
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı, Türkçe Dersi (6-8. sınıflar) Öğretim Programı’nda yer alan yazma kazanımlarının yaratıcı yazmaya uygunluğunun incelenmesidir. Çalışmada veriler belgesel tarama yöntemiyle elde edilmiş, ayrıca uzman görüşüne başvurulmuştur. Verilerin analizi ise betimsel doküman incelemesiyle yapılmıştır. Programdaki 42 yazma kazanımından yaratıcı yazmaya uygun olanlar uzman görüşü doğrultusunda belirlenmiştir. Buna göre sadece on tanesinin yaratıcı yazmaya uygun olduğu sonucuna varılmış ve çalışmada bu kazanımlar birer birer ele alınarak yaratıcı yazmaya uygunlukları üzerinde durulmuştur. Programdaki 42 yazma kazanımından yaratıcı yazmaya uygun olduğu belirlenenler şunlardır: Olayları ve bilgileri sıraya koyarak anlatır, yazısında sebep-sonuç ilişkileri kurar, yazısında amaç-sonuç ilişkileri kurar, yazısını bir ana fikir etrafında planlar, yazısının ana fikrini yardımcı fikirlerle destekler, yazdığı metni görsel materyallerle destekler, olay yazıları yazar, düşünce yazıları yazar, şiir yazar, duygu, düşünce, hayal, izlenim ve deneyimlerini yazarak ifade eder. Araştırmada programda yer alan yazma kazanımlarından yaratıcı yazmaya uygun olanların, oran olarak düşük düzeyde kaldığı sonucuna varılmıştır.

Keywords

Abstract

The goal of this study is to analyze the convenience of the writing achievements in the Turkish Course (for 6-8thgrades) Syllabus to the creative writing. In the study, the data was obtained by documentary screening method, also consulted to experts for their opinions. The data was analysed with descriptive document review. Out of 42 writing skills in the Syllabus, those appropriate for creative writing were determined by expert opinions. Accordingly, only ten of them were concluded to be suitable for creative writing and these were examined for their suitability for creative writing by handling one by one. Out of 42 objectives related to writing skills in the syllabus, the following were determined to be suitable for creative writing skill: he/she is able to tell events and information in order, he/she is able to state cause and effect relationship in his/her writing, he/she is able to state purpose and effect relationship in his/her writing, he/ she is able to plan his/her writing based on a main theme, he/she is able to support his/ her main idea with supporting notions, he/she is able to support his/her text with visual material, he/she is able to write on events, he/she is able to write about his/her opinions (essays), he/she is able to write poetry, he/she is able to express his/her ideas, emotions, fantasies impressions and experiences via writing. In the study, it is concluded that; out of writing skills in the syllabus, those appropriate for creative writing are relatively at low level.

Keywords


 • Akyol, H. (2008). Türkçe ilk okuma yazma öğretimi. Ankara: Pegem Akademi.

 • Altunkaya, H. (2010). Eski ve yeni II. kademe Türkçe dersi öğretim programları ve ders kitaplarında dil bilgisi öğretiminin karşılaştırılması. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Selçuk Üniversitesi. Konya.

 • Coşkun, E. (2007). İlköğretimde Türkçe öğretimi. Ahmet Kırkkılıç ve Hayati Akyol (Ed.). Ankara: Pegem A.

 • Davaslıgil, Ü. Yaratıcılık. http://www.ustunveozel.com/dosya10.htm.adresinden Ocak 2012’de elde edildi.

 • Göçer, A. (2010). Türkçe öğretiminde yazma eğitimi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi – The Journal of International Social Research, 3(12), 178-195.

 • Güneş, F. (2013). Türkçe öğretimi, yaklaşımlar ve modeller. Ankara: Pegem A.

 • İpşiroğlu, Z. (2007). Türkçe öğretiminde yaratıcılık-Almanya’daki yeni öğretmenler: göçmen kökenli üçüncü kuşak. Dil Dergisi, 135, 21-27.

 • Karasar, N. (1991). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel.

 • Kavcar, C. (1983). Düzgün yazmanın önemi ve yolları. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 16(2), 113-123.

 • Maltepe, S. (2006). Yaratıcı yazma yaklaşımı açısından Türkçe derslerindeki yazma süreçlerinin ve ürünlerinin değerlendirilmesi. (Yayımlanmamışdoktora tezi). Ankara Üniversitesi, Ankara.

 • MEB. Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı. (2006). İlköğretim Türkçe Dersi (6, 7, 8. Sınıflar) Öğretim Programı. Ankara: MEB Yayınları.

 • Oral, G. (2003). Yine yazı yazıyoruz – okulda, işyerinde, evde kullanılabilecek yaratıcı yazı uygulamaları. Ankara: Pegem A Yayıncılık.

 • Oral, G. (2008). Yine yazı yazıyoruz – okulda, işyerinde, evde kullanılabilecek yaratıcı yazı uygulamaları. Ankara: Pegem Akademi.

 • Özbay, M. (2002). Yazılı anlatım becerisinin geliştirilmesi. Sadık Tural Armağanı (172- 187). Ankara: Can Reklamevi Basın Yayın.

 • Özbay, M. (2009). Türkçe özel öğretim yöntemleri II. Ankara: Öncü Kitap.

 • Öztürk, E. (2007). İlköğretim beşinci sınıf öğrencilerinin yaratıcı yazma becerilerinin değerlendirilmesi. (Yayımlanmamış doktora tezi). Gazi Üniversitesi. Ankara.

 • Robinson, K. (2008). Yaratıcılık – aklın sınırlarını aşmak. (Çev. Koldaş, N. G.). İstanbul: Kitap Yayınevi.

 • Sever, S. (1998). Dil ve iletişim (Etkili Yazılı ve Sözlü Anlatım). Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 31(1), 51-66.

 • Temizkan, M. (2010). Türkçe Öğretiminde yaratıcı yazma becerilerinin geliştirilmesi. Tübar-XXVII. Bahar, 621-642.

 • Ungan, S. (2007). Yazma becerisinin geliştirilmesi ve önemi. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 23, 461-472.

 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Nitel araştırma yöntemi. Ankara: Seçkin.

                                                                                                    
 • Article Statistics