TÜRKÇEDE ANLAM VE KAVRAM TERİMLERİ ÜZERİNE / OGDEN VE RİCHARDS’IN ÜÇGENİNE YENİDEN BAKMAK

Author:

Year-Number: 2015-6
Number of pages: 142-158
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Anlam ve kavram terimlerinin tanımında birbirinden farklı görüşler ileri sürülmektedir. Çeşitli disiplinler bu terimleri farklı yönlerden tanımlamışlar, özellikle dilbilim ve felsefe her iki konuya değişik açılardan yaklaşımlar geliştirmiş ve kuramsal çalışmalar yapmıştır. Anılan disiplinler ilgi alanlarına göre değerlendirmeler yapmış, terimlerin içeriğine karşılık üretmeye çalışmışlardır. Sorunun kendi doğasından kaynaklanan gizemin çözülmesinin henüz tamamlanmadığı günümüzde Türkçe açısından durum, sanıldığından daha karmaşık görünmektedir. Genel esasları ve ilkeleri netleşmemiş kuramsal çalışmaların anlam ve kavrama ilişkin yaklaşımları da aynı karmaşanın izlerini taşımaktadır. Bu çalışmada temel referans noktası, Ogden ve Richards’ın ortak olarak hazırladıkları anlamın ortaya çıkışını gösteren şema olacaktır. Amacımız, bu şemadan yola çıkarak anlamın oluşumuyla ilgili tarihsel bir perspektif sunmak, güncel okumalar gerçekleştirmektir. Makale üç ana bölümden oluşmaktadır. Giriş bölümünü takip eden ilk bölüm anlam, ikinci bölüm kavram, son bölüm ise yorum ve sonuca ayrılmıştır.

Keywords

Abstract

In the definition of the terms of meaning and consept, different ideas are put forward. Various disciplines have defined these terms from different view points, especially linguistics and philosophy have developed approaches from different aspects and done hypothetical studies. The referred disciplines have assessed according to their interests and tried to generate equivalents to the contents of the terms. Nowadays in which the solution of the mystery that is originated from the own nature of the problem, hasn't been done yet, the situation in terms of Turkish seem more complicated than it is supposed. The approaches relating to the meaning and notion of the hypothetical studies whose general principles haven't become clearer, carry the same complication's signs. The basic reference point in this study is the diagram on which Ogden and Richard study and shows the meaning’s occurence. Our purposes are to present historical perspective in occurence of the meaning and to perform current readings by looking at this diagram. The article consists of three main parts. The first part which follows the introduction part is seperated for the meaning, second part is seperated for the consept and the last part is seperated for the commentary and result.

Keywords