MİKRO ÖĞRETİM UYGULAMALARININ SÖZLÜ ANLATIM ETKİNLİKLERİNE İLİŞKİN YARATTIĞI ÖZFARKINDALIK ÜZERİNE ÇÖZÜMLEMELER

Author:

Year-Number: 2015-6
Number of pages: 127-141
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırma, eğitim fakültelerinde öğrenim gören öğretmen adaylarının sözlü anlatıma yönelik becerilerinin geliştirilmesinde mikro öğretim uygulamalarının yarattığı öz farkındalıkların nitel açıdan değerlendirilmesini amaçlamaktadır. Araştırmanın problem cümlesini “Mikro öğretim uygulamalarının sözlü anlatım etkinliklerinde yarattığı öz farkındalıkların niteliksel görünümü nasıldır?” sorusu oluşturmaktadır. Bu çalışma nitel araştırmaya bağlı olarak içerik analizi yöntemiyle yapılmıştır. Araştırmanın deseni ise durum saptaması olarak belirlenmiştir. Çalışma grubunu Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Eğitim Fakültesinin Bilgisayar ve Matematik Bölümlerinde okuyan birinci sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırma 27’si Matematik, 23’ü Bilgisayar Bölümü öğrencisi olmak üzere toplam 50 katılımcıyla sınırlı tutulmuştur. Uygulama sürecinin başında katılımcılara üç hafta süreyle öz değerlendirme hakkında eğitim verilmiştir. Çalışma hakkında bilgilendirme yapıldıktan sonra hazırlıklı konuşma çerçevesinde her katılımcıya 10 dakika süre verilmiş ve her katılımcının bu süre içerisinde hazırlıklı konuşma yapması istenmiştir. Uygulama, derse katılan öğretim elemanı tarafından video ile kayıt altına alınmıştır. Bu kayıtlar sunumun hemen sonrasında sınıfa izletilmiştir. Sunumlara ilişkin görüşlerini A4 kâğıdına yazmaları istenmiştir. 10 haftalık süre boyunca sadece sunumu yapan kişilerden toplanan yazılı veriler, 2 araştırmacı tarafından içerik çözümlemesi yapılarak konuşma ilkeleri, sesletim ve beden dili bağlamında kodlanmış, daha sonra belli başlıklar altında kategorize edilmiştir. Araştırmada elde edilen bulgulara göre öğrencilerin nicelik açısından bilginin yeterliliğine; nitelik açısından bilginin doğruluğuna; bağıntı açısından konunun bütünlüğüne; sesletim açısından vurgu ve tonlamaya; beden dili açısından jest ve mimiklere, göz temasına ve beden hareketlerine; diğer açıdan ise heyecan durumuna, yeterli hazırlık yapıp yapmadıklarına ve kaygıya ilişkin daha çok farkındalık sahibi oldukları ve bu konulara daha çok önem verdikleri dikkat çekmektedir.

Keywords

Abstract

This research aims the qualitative evaluation of the self-awareness of the prospective teachers in the faculty of education, that is derived from micro-teaching practices in order to improve skills for verbal lecture. The problem title of the research is ‘How is the qualitative outlook of the self-awareness that is derived from micro-teaching practices in verbal lecture activities?’. This research has been carried out according to content analysis method and depending on qualitative research. And the pattern of the research has been specified as situation determination. First grade students in the departments of Mathematics and Information Technologies in Mehmet Akif ERSOY University (MAKU) Faculty of Education constitute the study group. The research has been confined to 50 participants, 27 from Mathematics and 23 from Information Technologies departments. The participants were lectured in self-evaluation for three weeks in the beginning of the practice. After being informed about the study, pursuant to prepared speech, every participant was given ten minutes and was asked to perform a prepared speech in ten minutes. The activity was video recorded by the instructor of the lecture. These recordings were watched by the class right after the presentation. Then, the students were asked to write their thoughts about the presentations on A4 size papers. The written data collected only by the presenters for ten weeks were coded in the contexts of conversational maxim, pronunciation and body language by applying content analysis by two researchers, and then categorized under certain titles. According to the findings collected from the research, it has been concluded that the students had enough knowledge in terms of quantity, accurate knowledge in terms of quality, integrity in topic in terms of relation, stress and intonation in terms of pronunciation, eye contact, gesture and facial expression and bodily movements in terms of body language. On the other hand, the level of their anxiety, the level of their preparedness and their awareness and concernments of anxiety have been observed.

Keywords