TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ YAZMA İLE İLGİLİ KAVRAMLARI ANLAMA DÜZEYLERİ VE KAVRAM YANILGILARI

Author:

Number of pages: 149-166
Year-Number: 2015-8

Abstract

Derslerin temel kavramlarının doğru ve eksiksiz öğretilip öğrenilmesi, öğretim programlarının hedef ve kazanımlarına ulaşmada bir ön koşuldur. Bu bakımdan öğretmenlerin ve öğretmen adaylarının branşları ile ilgili kavramlara yeterince vakıf olması gerekir. Özel alan yeterlilikleri içinde yer alan kavramlardaki eksiklik ya da yanlışlıklar, öğrenme ve öğretme çıktılarını olumsuz yönde etkileyecektir. Bu bağlamda bu çalışmanın amacı Türkçe öğretmeni adaylarının temel dil becerilerinden yazmaya ilişkin kavramları anlama düzeylerini ve kavram yanılgılarını tespit etmektir. Tarama modelinde desenlenen araştırmanın çalışma grubunu 2014-2015 eğitim öğretim yılında Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümünde okuyan ve Anlatma Teknikleri II: Yazma Eğitimi dersini almış 136 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak “Yazma İle İlgili Temel Kavramlar”, “Yazma Yöntem ve Teknikleri İle İlgili Kavramlar” ve “Metin Türleri ve Anlatım Biçimleriyle İlgili Kavramlar” bölümünden oluşan ve 34 maddelik “Yazma Becerisine İlişkin Kavramlar” formu kullanılmıştır. Araştırmada öğretmen adaylarının yazma becerisi ile ilgili kavramları anlama düzeylerinin yetersiz olduğu, özellikle Öğretim Programı’nın yazma ile ilgili bölümlerinde ismen yer alan ancak açıklaması ya da tanımlaması yapılmayan ya da hiç yer verilmeyen kavramlarla ilgili kavram yanılgısına sahip oldukları tespit edilmiştir. Öğretmen adaylarının formun birinci bölümünde “ana fikir-ana duygu, işlek yazı, konu, izlek, devinsel plan, üslup ve redaksiyon”; ikinci bölümünde “yetizleme, kümeleme (salkım oluşturma) tekniği ve açıklayıcı yazma”; üçüncü bölümünde ise “açıklayıcı betimleme, buyurucu (teşvik edici) metin ve işlemsel metin” kavramları hakkında yüksek oranda yanılgıya sahip oldukları belirlenmiştir.

Keywords

Abstract

Teaching and learning basic concepts of courses accurately and completely is a prerequisite for curriculums to achieve their objectives and acquisitions. In this regard, teachers and preservice teachers must have a grasp of concepts related to their field. The deficiencies and errors in concepts included in special field competencies would affect learning and teaching outputs negatively. In this context, the purpose of this study is to determine Turkish Language preservice teachers’ levels of understanding concepts and misconceptions related to writing, which is one of the basic language skills. The study group of the research which was designed in survey method consisted of 136 undergraduates studying at Necmettin Erbakan University Ahmet Keleşoğlu Faculty of Education Turkish Language Teaching Department and taking Narration Techniques II: Writing Education course in 2014-2015 academic year. As the data collection tool, a 34-item form called “Concepts Related to Writing Skills” including the parts of “Basic Concepts on Writing”, “Concepts Related to Writing Methods and Techniques” and “Concepts Related to Text Types and Phraseology” was used. In the research, it was detected that preservice teachers’ levels of understanding concepts related to writing skill were insufficient, especially they had misconception about concepts which are included in name only in the chapters of the Curriculum related to writing but which are not explained or described or are never included. It has been determined that the preservice teachers had errors at a high level about the concepts of “main idea-main emotion, cursive script, theme, path, kinetic plan, style and redaction” in the first part of the survey; the concepts of “dissertation, categorization (clustering) technique and expository writing” in the second part; and the concepts of “explanatory description, persuasive text or operative text” in the third part.

Keywords