TÜRKÇE ÖĞRETMEN ADAYLARININ SÖZLÜK VE SÖZLÜK KULLANIMINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Author:

Number of pages: 184-200
Year-Number: 2015-8

Abstract

Bu araştırmanın amacı, Türkçe öğretmen adaylarının sözlük kullanımına ilişkin beceri ve düşüncelerinin değerlendirilmesidir. Dil dizgesinin en önemli yapı taşının sözcükler olduğu unutulmamalı ve öğrenim aşaması süresince bu yönde yetkinliğe ulaşılmaya çalışılmalıdır. Sözlük kullanımı da söz varlığını, alımlama becerisini geliştirmesi açısından son derece önemlidir. Ayrıca öğrenim aşamasında, öğretmenlerin yeterli söz varlığına sahip olmalarına yardımcı olmaktadır. Türkçenin söz varlığını en iyi şekilde yansıtan genel ve özel amaçlı sözlüklerden yararlanılmasıyla ancak ana dilimizin inceliklerine, Türkçenin zengin söz varlığına ulaşmak mümkün olacaktır. Ancak bu yolla dil eğitiminin öğrenme alanlarında başarılı olunması mümkün olacaktır. Aksi halde dil bilgisi öğretimini merkeze alan, yeterli yazınsal eğitimi veremeyen, kuralları ezberletmeye dayalı bir eğitim anlayışını benimsemiş öğretmen adayları yetiştirilecektir. Araştırmada veri toplamak amacı ile 31 maddeden oluşan beşli Likert tipi “Sözlük Kullanma Alışkanlıkları” ölçeği hazırlanmıştır. Bu araştırmanın çalışma grubunu Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği bölümü öğrencileri oluşturmaktadır. Verilerin analizinde cinsiyet değişkeni açısından bağımsız gruplar t testi, diğer çoklu değişkenler açısından ise varyans analizi kullanılmıştır. Öğretmen adaylarının sözlük kullanma alışkanlıklarının, yetkinliklerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.

abortion clinics in ny abortion clinics in richmond va anti abortion facts

Keywords

Abstract

The objective of this study is to evaluate the opinions of candidate teachers of Turkish language on skills required to use dictionary. It should be kept in mind that the most important milestone of a language syntax is phrases and having a competence for it is a point to struggle for during learning process. Being able to use dictionary is remarkably important in terms of developing vocabulary competence and comprehension of it. In addition, it is aimed at helping the teachers, the most important component of language teaching, to have sufficient vocabulary power during education. It is only possible to obtain the language delicacies, components of rich language syntax by making use of vocabulary created either for overall objectives or specific objectives. However, it could be only achieved through being successful in reading, listening, watching, speaking, writing and word power. Otherwise, such teachers as the ones who give priority to teaching grammar and who don’t teach though enough writing skills and who are in favor of teaching rules based on learning by memorizing will be trained. In order to get data, a questionnaire in form of five-likerts has been prepared for “dictionary usage habits”. The subjects of this study consist of students from TLT (Turkish Language Teaching) department in Faculty of Education in University of Fırat. t test has been used for independent groups according to gender variability, and analysis of variance has been used for other multiple variability. It is aimed at determining the habits of dictionary use of candidate teachers and their competences.

Keywords