DİJİTAL-ETKİLEŞİMLİ İNGİLİZCE ÖYKÜLERİN OKUDUĞUNU ANLAMAYA ETKİSİ

Author:

Number of pages: 136-148
Year-Number: 2015-8

Abstract

Bu araştırma, İngilizce öyküleyici metinlerin okuma ortamlarının (basılı veya etkileşimli) 5. sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlamaya etkisini belirlemeyi amaçlamaktadır. Araştırmada betimsel nitelikli tarama modeli kullanılmıştır. Birinci çalışma grubu olarak Kütahya ili Simav İlçesi Darıcı, Kestel ve Kınık Ortaokul’larında 2014-2015 eğitim-öğretim yılında 5. sınıfta okuyan 57 öğrenci belirlenmiştir. Araştırmanın ikinci çalışma grubunu ise birinci çalışma grubu içerisinden rastgele örneklemle seçilen 20 öğrenci oluşturmuştur. Araştırmada öncelikle içerik olarak birbirine en yakın 6 adet İngilizce öykü kitabı, 3 İngilizce öğretmeni ve 1 alan uzmanı ile belirlenmiştir. Metinlerle ilgili 5 açık uçlu soru oluşturulmuştur. Araştırmanın son kısmında öğrenciler ile görüşme yapılmış ve görüşmede öğrencilere 6 soru sorulmuştur. Bu sorularla öğrencilerin etkileşimli kitaplara yönelik düşünceleri belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırmanın sonuçları öğrencilerin etkileşimli kitaptan okuduğunu anlama puanları, basılı kitaptan okuduğunu anlama puanlarından istatistiksel olarak anlamlı farklılık olduğunu göstermektedir. Araştırmaya katılan öğrencilerin etkileşimli kitaplar ile ilgili düşünceleri temasına yönelik bulgular belirlenirken, “genel bakış açısı, tercihleri, dikkat çeken yönü ve sağlık açısı” ile ilgili kodlar ortaya çıkmıştır. Öğrencilerin önemli bir çoğunluğu kitapların tamamının etkileşimli kitap olmasını istediğini belirtmektedir. Etkileşimli kitaplarda görseller, ses, tablete dokunmak, görsellerin hareket etmesi gibi özelliklerin dikkat çektiği görülmüştür. Araştırmaya katılan öğrencilerin çoğu etkileşimli kitap okurken sağlık açısından herhangi bir problem yaşamadığını belirtmektedir. Fakat gözünün veya elinin ağrıdığını belirten öğrenciler bulunmaktadır.

abortion clinics in ny abortion clinics in richmond va anti abortion facts

Keywords

Abstract

The purpose of this study is to determine the effect of English storybooks (printed or interactive) on the fifth graders’ reading comprehension. The research was conducted in accordance with descriptive survey model. The first study group consists of 57 randomly chosen 5th grades students who study in Darıcı, Kestel and Kınık Secondary Schools in 2014-2015 education year in Kütahya, Simav. The second study group consists of 20 students who were chosen randomly from the first study group. At first 6 equivalent English storybooks were determined by the groupwork with 3 English language teachers and a field expert. 5 open-ended comprehension questions about the storybooks were formed. In the last stage of the research, an interview was conducted and 6 questions were asked to the students. By these questions it was aimed to understand students’ opinions about interactive storybooks. According to the findings of the research there is a statistically meaningful difference between the reading comprehension scores of the students on the interactive storybooks and on the printed books. The codes as “general view, preferences, attractiveness and health” emerged from students’ opinions about interactive storybooks. Majority of the students stated that they wanted all of their books in interactive form. Visuals, sound, touching the screen, moving visuals etc. got the attention of the students. Most of the students pointed out that interactive storybooks were not harmful to their health. But some students said that they had eye fatigue and pain in their hands.

Keywords