ÜÇÜNCÜ VE DÖRDÜNCÜ SINIF DİNLEME EĞİTİMİNDE KARŞILAŞILAN GÜÇLÜKLERİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE BELİRLENMESİ: NİTEL BİR ÇALIŞMA

Author:

Number of pages: 293-305
Year-Number: 2015-8

Abstract

Türkçe eğitimindeki temel amaç, öğrencilere temel dil becerilerini kazandırmak ve geliştirmektir. Anlamaya dayalı bir dil becerisi olan dinlemenin diğer dil becerileri arasında özel bir yeri vardır (Nunan,1989: 32). Çünkü dinleme diğer dil becerilerinin temeli ve konuşmayla birlikte hem ilk kazanılan hem de en fazla kullanılan beceri olarak kabul edilmektedir. Dil gelişimindeki ve öğrenmedeki payı da düşünüldüğünde dinleme eğitimi üzerinde önemle durulmalı ve dinleme becerisiyle ilgili çalışmalarda karşılaşılan güçlükler belirlenmeli ve bu güçlükleri çözüm yoluna gidilmelidir. Bu doğrultuda yapılan araştırmanın amacı, 3. ve 4. sınıf öğretmenlerinin dinleme eğitiminde karşılaştıkları güçlükleri görüşleri doğrultusunda ortaya koymaktır. Araştırmanın çalışma grubunu Ankara ve Adana ili merkez okullarında görev yapan on sekiz 3. ve 4. sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmaya ilişkin veriler nitel araştırma yöntemiyle toplanmıştır. On sekiz öğretmenden oluşan çalışma grubu amaçlı örnekleme yönteminden ölçüt örneklemesi kullanılarak belirlenmiştir. Üçüncü ve dördüncü sınıf öğretmenlerinin dinleme becerisini geliştirmek amacıyla yaptıkları çalışmalarda karşılaştıkları güçlükleri görüşleri doğrultusunda ortaya koymak için öğretmenlerle görüşme yapılmıştır. Veriler yarı yapılandırılmış görüşme formuyla toplanmıştır. Yapılan görüşmelerden elde edilen veriler, içerik analiziyle çözümlenmiştir. Araştırmanın sonunda 3. ve 4. sınıf öğretmenlerinin Türkçe dersi dinleme eğitiminde karşılaştığı güçlükler belirlenmiştir. Bu güçlükler etkinlikler, yöntem ve teknikler, araç-gereçler, ölçme ve değerlendirme boyutlarıyla ele alınmıştır. Dahası güçlüklerin çözümüyle ilgili öğretmen görüşleri alınmış ve sorunların giderilmesine yönelik öneriler sunulmuştur.

abortion clinics in ny abortion process anti abortion facts

Keywords

Abstract

Basic aim of Turkish education is to make students improve and achieve main skills of language. Listening which is based on comprehension has got a very special place among the other skills as successful communication is based on successful listening (Nunan,1989, p. 32). The aim of the research is to find out the problems that 3rd and 4th grade teachers encounter in teaching listening according to their views. Data was collected through interview with teachers of 3rd and 4th grade in state primary schools in some of the central districts (Seyhan, Çukurova) of Adana and Çankaya district of Ankara, Turkey. The workgroup were determined through sampling criteria for purposeful sampling. The collected data was analyzed with content analysis technique. Results showed that all teachers had problems in teaching listening and thought that the reasons for these problems were not related with themselves. This study has been conducted on teaching listening in Turkey. As language education is offered all over the world, similar studies can be conducted in the other countries. Additionally, the problems encountered in teaching listening or other language skills in all educational institutions can be investigated.

abortion clinics in ny read anti abortion facts

Keywords