TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİNİ KULLANABİLME YETERLİLİKLERİ

Author:

Number of pages: 99-114
Year-Number: 2015-9

Abstract

Son yıllarda teknolojik alanda yaşanan hızlı gelişmeler, eğitim alanına da çeşitli yenilikler getirmiştir. Özellikle farklı ilgi, istek ve ihtiyaçları olan öğrencilerin derse dikkatlerini çekmek, daha etkili ve daha verimli bir eğitim-öğretim faaliyeti gerçekleştirebilmek için öğretmenlerin eğitim teknolojilerini derslerinde kullanabilmeleri gerekmektedir. Bu amaçla bu araştırmada ortaokul Türkçe öğretmenlerinin eğitim teknolojilerini kullanım durumlarıyla ilgili yeterlilikleri çeşitli değişkenler açısından incelenmiştir. Araştırmanın evrenini 2014-2015 eğitim-öğretim yılında Antalya il merkezinde yer alan ortaokullarda görevli Türkçe öğretmenleri oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise Antalya ili Muratpaşa ve Konyaaltı İlçelerinde yer alan 38 ortaokulda görev yapan toplam 126 Türkçe öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak, İşman (2002) tarafından ABD’de Ohio Üniversitesi Toplumsal Öğrenme Projesinden alınarak Türk Eğitim sistemine uyarlanan Eğitim Teknolojileri Anketi kullanılmıştır. Bu ankete ait geçerlik ve güvenirlik çalışmaları İşman (2002) tarafından yapılmış olup, anketin geçerlik ve güvenirliği sağlanmıştır. Araştırma bulgularına göre; Türkçe öğretmenlerinin eğitim-öğretim faaliyetlerinde öğrenmeleri güdüleyen ve artıran eğitim teknolojilerini eğitim öğretim ortamlarında yeteri kadar kullanmadıkları ortaya çıkmıştır. Ayrıca Türkçe öğretmenlerinin eğitim-öğretim faaliyetlerinde eğitim teknolojilerini kullanımlarında cinsiyete, yaşa, mesleki kıdeme, eğitim durumları ve sınıflarındaki öğrenci sayılarına göre aralarında genel olarak anlamlı bir fark bulunamamıştır. Sadece öğrenme öğretme yöntemlerinden düz anlatım, örnek olay ve pekiştireci bayan öğretmenler erkek öğretmenlere göre daha sık kullanmakta olup bu değişkenler arasında anlamlı bir fark bulunmuştur. Ayrıca kuramsal boyut kısmında cinsiyet ile bilişsel yaklaşım değişkenleri incelendiğinde bayan öğretmenlerin bilişsel yaklaşımı derslerde istatiksel olarak anlamlı bir şekilde daha sık kullandıkları belirlenmiştir.

Keywords

Abstract

In recent years, rapid developments in technology have brought various innovations in the field of education. Teachers should be able to use educational technology in their lessons in order to achieve more effective and more efficient educational process and to draw attention of students who have different interests, wishes and needs. For this purpose, in this study, secondary schools Turkish lesson teacher’s qualifications in using the educational technologies were examined in terms of different variables. The universe of the study is formed by Turkish lesson teachers worked in secondary schools in center of Antalya, in 2014-2015. The sample of the study is formed by a total of 126 Turkish lesson teachers working in 38 secondary schools in Konyaaltı and Muratpasa districts. In this study, Educational Technology Survey which was taken from the Social Learning Projects of Ohio University in the United States and adapted to the Turkish education system by Isman(2002), was used as data collection tool. Reliability and validity studies of this survey was made and ensured by Isman(2002). According to research findings; it is found that Turkish lesson teachers did not use the educational technologies, which motivate and encourage learning in learning process, in learning environments sufficiently. In addition, no significant different was found between Turkish lesson teachers in using educational technologies in terms of gender, age, professional seniority, educational level and the number of students in their classess. Female teachers were found to use simple narration, case study methods and reinforcement more than male taechers and significant difference was found between these variables. In addition, when examining the gender and cognitive approach variables in the part of theoretical aspects, ıt was found that female teachers used the cognitive approach statistically significantly more frequently.

Keywords