ORHUN ABİDELERİ VE MASLOW: MOTİVASYON

Author:

Number of pages: 124-133
Year-Number: 2016-10

Abstract

Bir toplumu diğer toplumlardan ayıran en önemli unsurların başında kültürel değerler gelmektedir. Bu değerler maddi ve manevi değerler olarak sınıflandırılmaktadır. Toplumda yaşayan bireyler bu değerlerin çizdiği çerçeve içerisinde kendilerine yer bulmaktadır. Her birey bu değerler aracılığıyla ait olma duygusu, sorumluluk duyma, saygı duyma, sevilme, başarılı olma ve kendini güvende hissetme duygusunu kazanmaktadır. Bu özellikleriyle geçmişi geleceğe taşıyan milli ve kültürel eserlerin kullanılması farkındalık oluşturulması açısından değer taşıyacağına inanılmaktadır. Günümüz toplumlarında kültürel değerler son derece kaygan zeminlere oturtulmuş, bu zeminlerin ne zaman ve nereye doğru hareket edeceği kestirilememektedir. Bu bağlamda kültürel zenginliklerin ve unsurlarının yerinde ve zamanında kullanılması kaçınılmaz bir hale gelmiştir. Kültürel değerlerde yer alan devlet, vatan, millet, aidiyet duygusu, merhamet, güvence, savaş ve barış gibi kavramların algılanış ve aktarılma nitelikleri geçmiş için hatırlanma, gelecek içinse farkındalık oluşturması açısından dikkate değer bir konu olarak görülmektedir. Özellikle eğitim ve öğretim ortamında hem evrensel hem de milli değerleri aktarırken seçkin örneklerin kullanılması eğitim ve öğretimde daha etkili bir motivasyonun sağlanmasına ortam hazırlanmış olacaktır. Bu anlamda milli değerler taşıyan eserlerin öğretim ortamlarına taşınması farkındalık oluşturması açısından önem taşımaktadır. Bu çalışma nitel bir araştırma olup doküman incelemesine dayalı olarak yapılmıştır. Çalışmanın verileri Muharrem Ergin’in Orhun Abideleri adlı eserinin taranması sonucu elde edilmiştir. Tarama sırasında eğitimde kullanılabilecek motivasyon içerikli cümleler seçilmiştir. Cümleler incelenerek motivasyon unsurları açısından değerlendirilmiştir.

abortion clinics in ny abortion clinics in richmond va anti abortion facts

Keywords

Abstract

Cultural values come at the head of the most important factors that separate one society from another. These values are classified as material and sentimental values. Individuals living in a society allocate themselves within the framework created by such values. Every individual achieves a feeling of belonging, responsibility, respect, love, success and feeling secure through these values. It is believed that use of national and cultural artwork bringing the past to the future will bear values in terms of creating awareness. Nowadays, cultural values are placed on extremely slippery surfaces, and it is never known when and where these surfaces will move. In this regard, utilization of cultural wealth and factors in place and in time has become inescapable. Perception and transition properties of such concepts as state, motherland, nation, feeling of belonging, compassion, safety, war and peace among cultural values are seen as a subject worth of attention in terms of being remembered in the past and creating awareness in the future. Use of distinguished examples when transferring both global and national values especially in the field of education and learning will prepare the environment for creation of more effective motivation in the education and learning environment. In this regard, transfer of artwork bearing national values to the learning environments is important in terms of creating awareness. This study is a qualitative research and was conducted based on document examination. Data of the study was acquired by screening of Muharrem Ergin's work titled Orhun Abideleri. During the screening, motivation related sentences that could be used in education were selected. Sentences were examined and evaluated in terms of motivation factors.

Keywords