İLKOKUL ÖĞRETMENLERİNİN DEMOKRATİK DEĞERLERE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Author:

Number of pages: 177-187
Year-Number: 2016-10

Abstract

Demokrasi bireylerin hayatı boyunca kullanacakları bir olgudur. Özellikle ilkokulda öğretmenlerin önemli bir rol model olması öğrencilerin demokrasi kavramının gelişmesinde, öğretmen tutumlarının önemini arttırmaktadır. Demokrasi kavramının öğrencilerde tam oturması için demokratik bir ortamda demokrasi eğitiminin verilmesi gereklidir.Bu araştırmada; İlkokul öğretmenlerinin demokratik tutumları belirlenmeye çalışıldı. Çalışma grubunu 2013-2014 eğitim öğretim yılında Bursa ili merkez ilçelerinde bulunan 30 ilkokulda görev yapan 694 ilkokul öğretmeni oluşturmaktadır. Demokratik değerler açısından 1-3 çocuğa sahip öğretmenlerin çocuğu olmayan öğretmenlere göre daha çok özgürlük hakkına önem verdikleri, dul öğretmenlerin, bekâr ve evli öğretmenlere göre daha çok özgürlük hakkına önem verdikleri, yüksek lisans mezunu öğretmenlerin lisans mezunu öğretmenlere göre daha çok eğitim hakkına önem verdikleri gözlemlenmiştir.Araştırmada veriler Selvi (2007) tarafından geliştirilen “Sınıf Öğretmenleri Demokratik Değerler Ölçeği” ve araştırmacı tarafından hazırlanan Kişisel Bilgi Formu ile elde edilmiştir. Araştırma sonucu elde edilen veriler SPSS bilgisayar programında analiz edildi. Cinsiyete ve medeni duruma göre karşılaştırmalarda t testi, mezun olunan okul, yaş, kıdem ve çocuk sayısı arasındaki anlamlılığı test etmede tek yönlü varyans analizi kullanılmıştır.

Keywords

Abstract

Democracy is a fact that individuals will use throughout their life. Especially, at primary school, teachers being an important role-model make their attitudes increase importance in developing democracy concept. In order that students acquire democracy concept completely, giving democracy education requires democratic environment. In this resarch it has tried to determine the relation between primary school teachers’ democratic attitudes and thier class management styles. 694 primary school teachers working in Bursa Central Districts in 2013-2014 education year form the workgroup.In the research, in terms of democratic values, it has been seen that teachers having 1-3 children give much more importance to the freedom right considering teachers having no children, widowe than single and maried teachers,teachers having MBA degree give much more importance to education right than teachers having bachelor degree. In this research,data have been obtained by the means of “Class Teachers Democratic Values Scale” developed by Selvi(2007) and Personel Information Form Prepared by the researcher. Data obtained by the result of the research has been analized by SPSS computer programme. In comparisons of gender and marital status, t test has been used.One direct variant analyze has been used for checking expressivenes between graduated school,age,seniority and number of children.

Keywords