EKRANDAN OKUMAYA YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Author:

Year-Number: 2016-10
Number of pages: 248-266
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı, öğrencilerin ekrandan okumaya yönelik tutumlarını değerlendirmeye yönelik bir ölçek geliştirmek ve bu ölçeğin geçerlilik ile güvenirlik analizlerini gerçekleştirmektir. Araştırmanın örneklemini Sakarya ilinde 5, 6, 7 ve 8. sınıflarda öğrenim görmekte olan toplam 297 ortaokul öğrencisi oluşturmaktadır. Ölçeğin faktör yapısını belirlemek amacıyla, açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizleri yapılmıştır. Faktör analizi sonucunda toplam varyansın % 58,92’sini açıklayan, 36 madde ve iki alt boyuttan oluşan bir ölçme aracı geliştirilmiştir. Bu alt boyutlar “ekrandan okumanın okumaya yönelik tutuma olumlu etkileri” ve “ekrandan okumanın okumaya yönelik tutuma olumsuz etkileri” adını taşımaktadır. Ölçekte yer alan maddelerin tamamı %27’lik alt ve üst gruplar için ayırt edicidir (p<0,05). EOYTÖ’nün iç tutarlık katsayısı 0,967; birinci boyut için 0,961 ve ikinci boyut için 0,954 olarak tespit edilmiştir. Bu bulgulara göre EOYTÖ’nün okullarda kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu söylenebilir.

Keywords

Abstract

Objective of this research is to develop a scale for assessing attitudes of students towards reading from screen and to realize validity and reliability analysis of this scale. 5th, 6th, 7th and 8th class students from totally 297 secondary school who are having education in Sakarya province constitute the sample of the research. Exploratory and confirmatory factor analysis have been executed in order to determine the factorial structure of the scale. An assessment instrument which is consisted of 36 articles and two sub-dimension that explain 58,92% of the total variance has been developed in consequence of factor analysis. These sub-dimensions bear the names of “positive influences of reading from screen on the attitude towards reading” and “negative influences of reading from screen on the attitude towards reading”. All articles which are involved in the scale are characteristic for sub and super-groups of 27% (p<0,05). Internal consistency coefficient (0,967) of ASTRFS (Attitude Scale Towards Reading From Screen) has been determined as 0,961 for the first dimension and as 0,954 for the second dimension. According to these findings we can say that ASTRFS is a valid and reliable assessment instrument to be used in schools.

Keywords