BİRİNCİ SINIF TÜRKÇE ÖĞRETİM PROGRAMI VE BİTİŞİK EĞİK EL YAZISINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

Author :  

Year-Number: 2016-11
Language : null
Konu : Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi ile İlköğretim Bölümü
Number of pages: 174-192
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı, birinci sınıf Türkçe öğretim programı ve programda yer alan bitişik eğik el yazı uygulamalarına ilişkin öğretmen görüşlerini belirlemektir. Çalışmada veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen ve iki bölümden oluşan anket formu kullanılmıştır. Anket formunun ilk bölümünde öğretmenlerin bazı kişisel bilgileri, ikinci bölümünde araştırmacılar tarafından geliştirilen ve 16 maddeden oluşan likert tipinde beş dereceli bir ölçme aracı kullanılmıştır. Katılımcıların görüşleri cinsiyet, yaş, memuriyet kıdemi, mezun olunan program ve branş değişkenleri açısından değerlendirilmiştir. Betimsel tarama modelindeki araştırma nicel yöntemle yapılmış, amaçlı örneklem yöntemlerinden maksimum çeşitlilik örneklemesine uygun olarak yürütülmüştür. Araştırmanın çalışma grubunu Mersin ilinin beş farklı ilçesindeki (Mezitli, Yenişehir, Toroslar, Akdeniz, Erdemli) 88 ilkokulunda görev yapan 299 birinci sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Verilerin çözümlenmesinde “SPSS For Windows 20” paket programı kullanılmıştır. Analiz yapılırken betimsel istatistik tekniklerinden frekans, yüzde, aritmetik ortalama hesaplamaları yapılmıştır. Parametrik testlerden de t testi ve varyans analizi kullanılmıştır. Anketin Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı 0,748’dir. Araştırma sonuçlarına göre, birinci sınıf öğretmenleri, birinci sınıf Türkçe öğretim programının etkililiğine ve verimliliğine dair “Katılıyorum” şeklinde görüş bildirmişlerdir. Birinci sınıf Türkçe öğretim programında geniş yer bulan bitişik eğik el yazı uygulamalarının etkililiği ve verimliliğine dair “Kararsızım” şeklinde görüş bildirmişlerdir.” Ayrıca birinci sınıf Türkçe öğretim programı, cinsiyet, yaş, memuriyet kıdemi, öğrenci sayısı ve mezun olunan program değişkenlerine; bitişik eğik el yazısına ilişkin görüşler ise, cinsiyet, yaş, memuriyet kıdemi ve mezun olunan program değişkenlerine göre anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Bitişik eğik el yazıya ilişkin görüşlerde öğrenci sayısı değişken grupları arasında anlamlı bir farklılık bulunmaktadır.

abortion clinics in ny abortion clinics in richmond va anti abortion facts

Keywords

Abstract

The purpose of this study is to identify the teachers’ views on the Turkish lesson teaching program and the practices about adjacent italic handwriting for the first graders. A two-phase questionnaire form developed by the authors has been used as a means to collect data in the study. The first part of the questionnaire form contain some individual information about the teachers and a five-scale Likert type assessment tool developed by the authors and consisting 16 articles has been used in the second part of the study. The respondents’ views have been assessed in terms of the variables of their gender, age, civil service seniority, the programmes from which they have graduated and the branch. The study in descriptive research model has been carried out in a quantitative method and it has been conducted in accordance with the maximum variation sampling. The study group comprises 299 first-grade teachers working in 88 primary schools in five different districts (Mezitli, Yenişehir, Toroslar, Akdeniz, Erdemli) of the Mersin province. In the analysis of the data, “SPSS For Windows 20” package program has been used. While analyzing the data, the frequency, percentage and arithmetic mean calculations have been made as the descriptive statistical techniques. As for the parametric tests, the t-test and analysis of variance have been used. Cronbach's alpha reliability coefficient of the study is 0,748. According to the results of the study, the first-grade teachers have marked the Agree option as regards the effectiveness and efficiency of the Turkish lesson teaching program They have marked the Undecided option as regards the effectiveness and efficiency of the adjacent and italic handwriting application which is widely applied in the first grade Turkish lesson teaching program. In addition, concerning the first grade Turkish lesson teaching program, no statistically significant difference has been found in terms of such deviations as the gender, age, seniority in the civil service, the number of students and the faculty from which they have graduated and the same goes for the adjacent and italic handwriting in terms of such variations as the gender, age, seniority in the civil service, and the programmes from which they have graduated. However, there is a statistically significant difference as regards the views on the adjacent and italic handwriting in terms of the variation of the number of students.

Keywords


 • Alaçam Çakır, S. ve Demir, M. K. (2013). Sınıf mevcudunun 2005 öğretim programlarının başarısına etkisi. The Journal of Academic Science Studies. 6(2), 313-328.

 • Aktaş, E. ve Baki, Y. (2014). Türkçe öğretmeni adaylarının bitişik eğik yazı kullanımına ilişkin görüşleri. İnternational Journal of Language Education and Teaching, (2), 56

 • Akyol, H. (2001). Türkçe İlk okuma-Yazma Öğretimi. Ankara: Gündüz Eğitim ve Yayıncılık.

 • Akyol, H. (2005). İlk okuma yazma programı ve öğretimi. Erciyes Üniversitesi Sabancı Kültür Sitesi Yeni İlköğretim programını Değerlendirme Sempozyumu, Kayseri.

 • Alisinanoğlu, F. ve Şimşek, Ö. (2012). Okuma yazmaya hazırlık çalışmalarının okul öncesi dönemdeki çocukların yazmaya hazırlık becerilerine etkisinin incelenmesi. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 2(2), 160- 173.

 • Arı, Asım (2014). İlkokul birinci sınıfa başlama yaşına ilişkin öğretmen görüşleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 14(3), 1031-1047.

 • Arslan, D., Aytaç, D. Ilgın, H. (2010). Öğretmen ve Öğrencilerin Bitişik Eğik Yazı İle İlgili Görüşleri. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(2), 69-92.

 • Arslan, D. (2012). İlköğretim birinci sınıf öğretmenlerinin yazı öğretimlerinin incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 12(4), 2829-2846.

 • Balcı, A. (2015). Sosyal bilimlerde araştırma. Yöntem, teknik ve ilkeler(11.bas.), Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

 • Bartiromo, T ve Etkina, E. (2009). Implementing reform: Teacher’s beliefs about students and the curriculum, AIP Conference Proceedings, 1179, 468-289.

 • Baş, B. (2012). İlköğretim Türkçe programına sözlü ve yazılı kültür temelli bir eleştiri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 20(1), 271-290.

 • Belet, S. ve Yaşar, S. (2007). Öğrenme stratejilerinin okuduğunu anlama ve yazma becerileri ile Türkçe dersine ilişkin tutumlara etkisi. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 3(1), 69-86.

 • Bümen, T. N. (2005). Öğretmenlerin yeni ilköğretim programlarıyla ilgili görüşleri ve programı uygulamaya hazırlayıcı bir hizmet içi eğitim çalışması örneği. Ege Eğitim Dergisi, 2(6), 21-57.

 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., Demirel, F. (2016). Bilimsel araştırma yöntemleri (20. Bas.). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

 • Christenses, L. B., Johnson, R. B., Turner, L. A. (2015). Araştırma yöntemleri desen ve analiz (Çev Ed. Aypay, A.). Ankara: Anı Yayıncılık.

 • Canlı, S. (2015). Türkçe ders kitaplarına seçilecek metinlerin belirlenmesinde çocuğa görelik ilkesi. Dil Eğitimi ve Araştırmaları Dergisi, 1(1), 98-123.

 • Coşkun, H. (2011). İlköğretim okullarında bitişik eğik yazı uygulamalarının değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hatay.

 • Çelenk, S. (2007). İlk okuma- yazma programı ve öğretimi. Ankara: Maya Akademi Yayınları.

 • Çelenk, S. (2008). İlköğretim okulları birinci sınıf öğrencilerinin ilk okuma ve yazma öğretimine hazırlık düzeyleri. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(1), 83- 90.

 • Çiftçi, F. (2005). İlk okuma yazma programı ve öğretiminin değerlendirilmesi. Yeni İlköğretim Programlarını Değerlendirme Sempozyumu (14- 16 Kasım, 2005), Erciyes Üniversitesi, 146-158.

 • Demirel, Ö. (2014). Eğitimde program geliştirme kuramdan uygulamaya (21.baskı). Ankara: Pegem Akademi.

 • Duran, E. ve Çoban, O. (2011). Ses temelli cümle yöntemine yönelik öğretmen görüşleri. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 1(3), 17-22.

 • Epçaçan, C. ve Erzen, M. (2008). İlköğretim Türkçe dersi öğretim programının değerlendirilmesi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 1(4), 182-202.

 • Güneş, F. (2006). Niçin Bitişik El Yazısı. Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim, 6, 71-73.

 • Güven, A. Z. (2011). İlköğretim II. Kademe Türkçe Dersi Öğretim Programına ilişkin öğretmen görüşleri. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 29, 121-133.

 • Karadağ, R. (2008, Mayıs). Türkçe öğretim programının uygulanmasında yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri. VII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumunda Sunulmuş Sözlü Bildiri, On sekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale.

 • Kadıoğlu, H. (2012). Bitişik eğik yazıya ilişkin öğrenci görüşleri. Akademik Bakış Dergisi, 31, 1-10.

 • Karaman, M. K. ve Yurduseven S. (2008). İlk okuma yazma programına ilişkin öğretmen görüşleri, Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 1(1), 115-129.

 • Karasar, N. (2011). Bilimsel araştırma yöntemi (28.bas.). İstanbul: Nobel Yayın Dağıtım.

 • Kasap, D. ve Kırmızı F.S. (2013). İlk okuma yazma öğretim sürecinde bitişik eğik yazı ile dik temel harflerle yapılan eğitimin öğretmen görüşlerine göre karşılaştırılması. International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 8(8), 1167-1186.

 • Korkmaz, İ. (2006). Yeni ilköğretim birinci sınıf programının öğretmenler tarafından değerlendirilmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16, 419431. 02 Mart 2016 tarihinde dergisosyalbil.selcuk.edu.tr/susbed/article/download/538/518 adresten erişim sağlanmıştır.

 • MEB, (2006). İlköğretim Türkçe dersi öğretim programı ve kılavuzu. Ankara: MEB Basımevi.

 • MEB, TTKB (2005). İlköğretim Türkçe dersi öğretim programı ve kılavuzu. Ankara: MEB

 • “PISA 2012 verileri” http://pisa.meb.gov.tr/?lang=tr adresinden 02 Mart 2016 tarihinde erişim sağlanmıştır.

 • Resmi Gazete, (2012). Milli eğitim bakanlığı ilköğretim kurumları yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik. Tarih: 21.07.2012, Sayı: 28360.

 • Susar Kırmızı, F. ve Akkaya, N. (2009). Türkçe öğretimi programında yaşanan sorunlara ilişkin öğretmen görüşleri. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25, 42

 • Susar Kırmızı, F. ve Kasap, D. (2013). İlk okuma yazma öğretimi sürecinde bitişik eğik yazı ve dik temel harflerle yapılan eğitimin öğretmen görüşlerine göre karşılaştırılması. Turkish Studies, 8(8), 1167-1186.

 • Şahin, İ. (2007). Yeni ilköğretim birinci kademe Türkçe programının değerlendirilmesi. İlköğretim-Online, 6(2), 284-304.

 • Şahin, A. (2012). Bitişik eğik yazı öğretiminde karşılaşılan güçlükler. Eğitim ve Bilim Dergisi, 37 (165), 152-166.

 • Tosunoğlu, M. (2010). Farklı yazı stillerinin okuduğunu anlama sürecine etkisi. Türklük Bilimi Araştırmaları, 27, 679-690.

 • Turan, M. (2010). Birinci sınıf öğretmenlerinin ses temelli cümle yöntemi ve yazı türlerine ilişkin görüşleri. Milli Eğitim Dergisi, 187, 8-22.

 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (9.baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

 • Yıldırım, K. ve Ateş, S. (2010). Sınıf öğretmenlerinin bitişik eğik yazı öğretim uygulamalarına ilişkin görüşleri. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5, 57-71.

 • Yıldırım, M. (2008). Birleştirilmiş sınıflı ilköğretim okullarında ses temelli cümle öğretimi yöntemi ile ilk okuma yazma öğretimi sırasında karşılaşılan güçlükler. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.

                                                                                                    
 • Article Statistics