A1-A2 SEVİYE TÜRKÇE KELİMELERİN TYD (TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİ) ÖĞRENCİLERİ İÇİN UFA (ULUSLARARASI FONETİK ALFABESİ) TRANSKRİPSİYONU

Author:

Number of pages: 1-9
Year-Number: 2016-11

Abstract

ÖZETArkaplan: Türkçe dilinin uzun bir tarihi vardır ve tüm dünyada milyonlarca insan tarafından konuşulmaktadır. Sadece gurbetçi Türk ailelerinin çocukları değil aynı zamanda birçok Avrupa, Asya ve Afrika ülkesinde yaşayan insan ülkeler arası ilişkiler ve Erasmus + gibi değişim programlarından sonra gelişen etkileşim sayesinde Türkçe’yi öğrenmeye başlamıştır. Türkçe’nin yabancılara öğretimi nasıl olmalıdır konusundaki çalışmalar da yavaş yavaş artmaktadır.Amaç: Bu çalışmanın ana amacı Türkçenin Yabancı Dil olarak öğretimi (TYD) kapsamında Türkçeyi öğrenenler için bu dilde kelimeleri doğru şekilde kullanıp telaffuz ederek bu dile hakim olma konusunda otonomi ve özgüven kazanabilmesi ile sonuçlanacak Uluslararası Fonetik Alfabesi (UFA) transkripsiyonlu Türkçe kelimeler listesi üretmektir.Yöntem: Bazı temel Türkçe kelimeleri görsel olarak öğretme ihtiyacını karşılamak amacıyla, Doç. Dr. Fatma AÇIK’ın A1-A2 seviye Türkçe kelimeler listesini temel alarak hazırlanan sözcük listesinin çeviriyazımı (transkripsiyonu) için UFA temelli bir fonetik alfabesi semboller listesi hazırlanmıştır. Sonuç ve Tartışma: UFA çevrimyazılı yaklaşık 700 kelimelik bir liste hazırlanıp makaleye eklenmiştir. Ancak listenin daha fazla kelime sayısına ihtiyacı vardır. Ayrıca bu çalışmanın TYD alanına daha fazla katkıda bulunmak hedefiyle her seviyedeki kelimeleri dâhil edecek şekilde genişletilmesi gerekmektedir.

abortion clinics in ny abortion clinics in richmond va anti abortion facts

Keywords

Abstract

ABSTRACTBackground: Turkish language has a long history and it has been spoken by millions of people around the world. Not only children of Turkish families living abroad but also many people in European, Asian and African countries have begun to learn Turkish as a result of bilateral relations between countries and cultural interaction after exchange programmes such as Erasmus + . The number of studies carried out as to how to teach Turkish to foreign learners is increasing gradually.Aim: The main aim of this study is to produce a list of Turkish words with their IPA transcriptions in order for the learners of Turkish as a Foreign Language to produce and pronounce the words in a correct way that will result in their autonomy and self-esteem in command of Turkish.Method: A phonetic alphabet symbols list was prepared based on the IPA (International Phonetic Alphabet) to meet the need to teach visually the pronunciation of some basic Turkish words selected from Assoc.Prof.Fatma AÇIK’s list of A1-A2 level Turkish words.Conclusion: A list of IPA transcription of words has been created and appended to the article. However, the list needs developing by adding more words. The study should also be broadened and applied to all levels of Teaching of Turkish as a Foreign Language (TTFL).

Keywords