CULTURE INTEGRATION INTO ELT: ENGLISH LANGUAGE INSTRUCTORS’ PERCEPTIONS AND THEIR TEACHING PRACTICES

Author :  

Year-Number: 2016-11
Language : null
Konu : English language teaching
Number of pages: 98-110
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Günümüz dünyasında, İngilizce farklı kültürlerin birbirleriyle iletişimine yardımcı olan küresel bir dil haline gelmiştir. Bunun sonucu olarak, geleneksel yöntemlerce çoğunlukla göz ardı edilen, kültür kavramı İngiliz dili öğretiminin (İDÖ) ayrılmaz bir unsuru olmuştur. Bu değişen yaklaşım doğrultusunda pek çok çalışma kültürün rolünü ve önemini İDÖ bağlamında araştırmaktadır. En çok incelenen konulardan birisi de dil eğitmenlerinin İDÖ derslerindeki kültür bütünleşmesi hakkındaki algılarıdır. Ancak, dil eğitmenlerinin algılarının sınıf içi uygulamalarıyla bağdaşıp bağdaşmadığını çok az çalışma sorgulamıştır. Bu bağlamda, bu çalışma İngilizce dil eğitmenlerinin kültür ve dil öğretim sınıflarındaki kültür eğitimi hakkındaki algılarını ve sınıf içi uygulamalarına bu algılarını yansıtıp yansıtamadıklarını incelemektedir. Çalışma aynı zamanda eğitmenlerin kültür eğitim uygulamalarını engelleyen olası faktörleri de göstermeye çalışmaktadır. Katılımcılar, Türkiye’deki bir devlet üniversitesinin yabancı diller yüksekokulunda çalışan 10 İngilizce dil eğitmenidir. Veriler, 10 sınıf gözlemi ile gözlem öncesi ve sonrası yapılmış yarı yapılandırılmış röportajlar vasıtasıyla toplanmıştır. Nitel verinin analiz ve yorumlanmasında içerik analizi kullanılmıştır. Bulgular, eğitmenlerin İDÖ sınıflarında kültür bütünleşmesini önemli gördüklerini ortaya çıkarmıştır. Ancak, uygulama esnasında kullandıkları yöntem çoğunlukla yerel ve hedef kültür farklılıklarını kıyaslayan tartışmalardır. Bununla beraber, eğitmenlerin önceden hazırlanmış bir izlenceyi uygulama zorunluluklarından dolayı kültürle ilgili sınıf içi uygulamalarının ders kitabıyla sınırlı olduğu görülmüştür. Bu çalışma müfredat hazırlayıcıları, materyal geliştiricileri, dil eğitmenleri ve dil öğrenicileri için önemli çıkarımlara sahiptir.

Keywords

Abstract

In today’s world, English has become the global language that helps different cultures communicate each other. As a consequence of this globalization, culture, mostly ignored by the conventional learning methods, has become an inseparable aspect of English language teaching (ELT). In line with this paradigm shift, many studies have investigated the role and importance of culture in ELT context. One of the most explored topics is language instructors’ perceptions of culture integration into ELT classes. However, few studies question whether their perceptions accord with the actual practices in classrooms. In this regard, the present study attempts to explore what English language instructors’ perceptions of culture and culture teaching in language classes are, and whether they are able to reflect these perceptions in their actual teaching practices. The study also attempts to show the possible factors that may impede the instructors’ applications of culture teaching. The participants were 10 English language instructors at a Turkish state university. Data were gathered via 10 classroom observations and two semi structured interviews carried out before and after the observations. Content analysis was conducted for analysing and interpreting the qualitative data. The findings revealed that the instructors considered culture integration significant in ELT classrooms. However, during their practice they mostly employed very short discussions that compare local and target culture. Besides, their practices were limited to the course book they use as they are obliged to implement a pre-planned syllabus. This study has significant implications for curriculum designers, material developers, language instructors, and language learners.

Keywords


 • Abad, K. (2013). A Transcultural Approach to EIL in secondary education: A case study. (Unpublished doctoral dissertation). University of the Balearic Islands, Spain.

 • Alptekin, C. (2002). Towards intercultural communicative competence in ELT. ELT Journal, 56(1), 57-64.

 • Atay, D., Kurt, G., Çamlıbel, Z., Ersin, P., & Kaslıoğlu, Ö. (2009). The role of intercultural competence in foreign language teaching. Inonu University Journal of the Faculty of Education, 10(3), 123-135.

 • Barzegar, Z. & Afghari A, (2015). School teachers’ and university professors’ perceptions: Teaching culture in focus. Journal of Applied Linguistics and Language Research, 2(5), 98-113.

 • Byram, M. (1997). Teaching and assessing intercultural communicative competence. Clevedon, PA: Multilingual Matters.

 • Byram, M. & Risager, K. (1999). Language teachers, politics and cultures. Clevedon, UK: Multilingual Matters.

 • Clandfield, L. (2008). Culture in ELT: Which C? Whose C?. Teachers of English as a second language of Ontario, 3(34), 1-8.

 • Danesi, M. & Perron, P. (1999). Analyzing cultures: An introduction & handbook. Indiana, USA: Indiana University Press.

 • Devrim, D.Y. & Bayyurt, Y. (2010). Students’ understandings and preferences of the role and place of ‘culture’ in English language teaching: A focus in an EFL context. TESOL Journal, 2 (1), 4-23.

 • Gönen, İ. & Sağlam, S. (2012). Teaching culture in the FL classroom: teachers’ perspectives. IJGE: International Journal of Global Education, 1 (3), 26-46.

 • Hofstede, G. (1994). Cultures and organizations: Software of the mind. London: Harper Collins Business.

 • Hui, H. (2009). An investigation of teachers’ perception of culture teaching in secondary schools in Xinjiang, China. (Unpublished doctoral dissertation). University of Durham, London, Great Britain.

 • Jacob, K., Juan-Garau, M. & Prieto-Arranz, J. (2013). Affective factor considerations in a transcultural approach to English language teaching. In D. Gabryś-Barker & J. Bielska (Eds.). The affective dimension in second language acquisition (pp.291-304). Bristol, UK: Multilingual Matters.

 • Kachru, B. (1985). Standards, codification and sociolinguistic realism: the English language in the outer circle. In R. Quirk & H. G. Widdowson (Eds.). English in the world: Teaching and learning the language and literature (pp. 11-30). Cambridge, UK: Cambridge University Press.

 • Lai, H. (2013). Learning English as an international language: EFL learners' perceptions of cultural knowledge acquisition in the English classroom. Asian Social Science, 10 (1), 1-11.

 • Matsumoto, D. (1996). Culture and psychology. Pacific Grove, CA: Brooks/Cole.

 • Meyer, M. (1991). Developing transcultural competence: Case studies of advanced language learners. In D. Buttjes & M. Byram (Eds.). Mediating languages and culture (pp. 136-158). Clevedon, UK: Multilingual Matters.

 • Monfared, A., Mozaheb M. & Shahiditabar M, (2016). Where the difference lies: Teachers’ perceptions toward cultural content of ELT books in three circles of world Englishes. Cogent Education , 1(3), 1-16.

 • Neuliep, J.W., & McCrosky, J.C. (1997). The development of intercultural and interethnic communication scales. Communication Research Reports, 14(2), 385- 389.

 • Osman, H.A. (2015). Investigating English teachers' perceptions of intercultural communicative competence in the Kingdom of Saudi Arabia. (Unpublished doctoral dissertation). University of San Francisco, California.

 • Pavlenko, A. (2002). Postructuralist approaches to the study of social factors in second language learning and use. In V. Cook (Ed.). Portraits of the L2 user (pp. 277- 302). Clevedon, UK: Multilingual Matters.

 • Ryan, P. M. (1994). Foreign language teachers’ perceptions of culture and the classroom: A case study. (Unpublished doctoral dissertation). University of Utah, Salt Lake City.

 • Spencer-Oatey, H. (2012). What is culture? A compilation of quotations. GlobalPAD Core Concepts.

 • Thompson, C. H. (2011). A dialogic approach to the design of a transcultural communication classroom activity for multilingual learners. Language, Culture and Curriculum, 24, 207-220.

 • Tomalin, B. (2008). Culture the fifth language skill. Retrieved from https://learning- development.britishcouncil.org/pluginfile.php/34197/course/section/4475/SD_ad ult_english teaching_culture.pdf, 10.04.2016.

 • Wandel, R. (2003). Teaching India in the EFL classroom: A cultural or an intercultural approach? In M. Byram & P. Grundy (Eds.). Context and culture in language teaching and learning (pp. 72-80). Clevedon, UK: Multilingual Matters.

 • Yılmaz, B. & Özkan, Y. (2015). The perspectives of English Language teachers on intercultural awareness at a university prep-school in Turkey. Journal of Language and Cultural Education, 3(3), 258-281.

 • Yılmaz, B. (2016). Exploring university teachers’ and students’ perceptions of intercultural awareness. (Unpublished master thesis). Cukurova University, Turkey.

 • Zare M., Nemati F.& Jafarian K, (2015). Iranian EFL teachers’ opinions about teaching culture in FL classroom. Cumhuriyet University Faculty of Science Journal, 36(3), 1047-1067.

                                                                                                    
 • Article Statistics