THE VARIANCES BETWEEN TURKISH MONOLINGUAL AND KURDISH/TURKISH BILINGUAL EFL LEARNERS’ ACQUISITION OF ENGLISH ARTICLES

Author:

Number of pages: 71-86
Year-Number: 2016-11

Abstract

Öğreniciler dil ediniminde farklılıklar gösterse de, bütün diller karışık ve basit olarak kabul edilen belli dilbilimsel formlara sahiptir. Belirtme edatı edinimi bu bağlamda karmaşık olarak değerlendirilebilir. İleri düzeyde dili kullanan öğreniciler dahi, doğru belirtme edatı kullanımını tam olarak başaramamaktadır. Ana dilinde belirtme edatı kullanımı ile tanışmamış olan öğrenciler için bu edat ya da edatların edinimi konusu çok daha karmaşık olabilmektedir. Bu çalışma Türkçe tek dilli ve Türkçe / Kürtçe çift dilli öğrenicilerin belirtme edatı kullanımını biri boşluk doldurma, diğeri ise yazılı olmak üzere iki farklı çalışma ile incelemektedir. Türkçe’nin belirtme edatı kullanımı olmayan, Kürtçe’nin ise bu edata sahip bir dil olduğu göz önüne alarak, çalışma Türkçe tek dilli ve Türkçe/ Kürtçe çift dilli öğrencilerin İngilizce belirtme edatı ediniminde herhangi bir farklılık gösterip göstermediklerini incelemeyi amaçlamaktadır. Çalışma ayrıca ikinci ve üçüncü dili edinen öğrenicilerin İngilizce belirtme edatı seçiminde üstdil işlevini incelemektedir. Niteliksel veri olası açıklamalar ve örneklerle sunulmaktadır.

Keywords

Abstract

Though learners differ in acquisition, all languages have some certain linguistic forms that are accepted as complex and simple. Articles might be regarded as complex to understand as even advanced learners may have trouble in correct use of articles. The complexity is possibly higher for learners who have an article-less (henceforth –ART) native language background. This study investigates the use of articles by Turkish monolinguals and Turkish/ Kurdish bilinguals in two different tasks; a fill-in-article task and written- narrative task. Turkish is a (-ART) language while Kurdish is a (+ART) language, so the aim of the study is to examine if there is any variance between Turkish monolinguals (-ART) and Turkish/ Kurdish bilinguals (+ ART) in article use of English (+ART). The findings revealed the superior performance of bilinguals (+ ART) over monolinguals (-ART). The paper also questioned the metalinguistic knowledge of L2 and L3 learners on choice of article in English. The qualitative data was presented with possible explanations and interpretations.

Keywords