abortion clinics in ny read anti abortion facts" />

TÜRKÇEDE EDİLGEN ÇATI: BİLİŞSEL YAKLAŞIM ÇERÇEVESİNDE İŞE-DAYALI ÖĞRETİM MATERYALİ ÖNERİSİ

Author :  

Year-Number: 2016-11
Language : null
Konu : Dilbilim
Number of pages: 247-270
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Türkçede edilgen çatı özellikleri çağdaş alanyazında ayrıntılı olarak betimlenmiş ancak bu betimlemeler yabancı dil olarak Türkçe öğretimi ortamlarına bütüncül olarak aktarılmamıştır. Bu çalışmanın amacı Türkçede edilgenliğin özelliklerini alanyazına uygun olarak tartışmak ve bu özelliklerin yabancı dil olarak Türkçe öğretimi ortamlarına aktarılmasına yönelik örnek bir materyal önerisi sunmaktır. Bu bağlamda çalışmanın araştırma sorusu Türkçede edilgen çatıya yönelik betimlemelerin yabancı dil olarak Türkçe öğretimi ortamlarına aktarılıp aktarılamayacağıdır. Bu araştırma sorunun altında edilgenliğin Türkçedeki görünümlerinin neler olduğu ve bu görünümlerin yabancı dil olarak Türkçe öğretimi ortamlarına nasıl aktarılabileceği alt araştırma sorularına da yanıt aranacaktır. Elde edilen çerçeve, Türkçede edilgenliğin yabancı dil olarak Türkçe öğretimi ortamlarına nasıl aktarılabileceğine yönelik bir materyal önerisi taslağı oluşturmuştur. Bu materyal önerisinin dilsel seviyesi B1+ olarak belirlenmiştir. Bu materyalin hazırlanışında Bilişsel Yaklaşım ve buna uygun olarak da işe-dayalı öğrenme modeli kullanılmıştır.

abortion clinics in ny abortion clinics in richmond va anti abortion facts

Keywords

Abstract

Modern studies provided us with detailed descriptions of passivization in Turkish; however, they have not been transferred to learning materials of Turkish as a foreign language in a holistic way. The aim of this study is to discuss the properties of the passivization in Turkish as dealt with in modern studies, and to propose a material to learning environments of Turkish as a foreign language, which includes these detailed properties of passivization. In this respect, the research question is whether these properties can be transferred to learning environment in a holistic way. Under this main research question, the answers will be sought to question as to what the properties of passivization in Turkish are, and how they can be transferred to learning environments. The framework has helped shape a material proposal towards how such properties can be transferred. The language level of this material is B1+. Cognitive approach and task-based learning method have been employed in the preparation of this material.

Keywords


 • Ak Başoğul, D., Karagöz, M. ve Oryaşın, U. (2016). Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde –(I/A)r biçimbiriminin alışkanlık işlevinin öğretilmesine yönelik işe dayalı ders malzemeleri. Zeitschrift für die Welt der Türken. 8 (1). 373-394.

 • Banguoğlu, T. (2011). Türkçenin grameri. (9. Baskı). Ankara: Türk Dil Kurumu.

 • Demirel, Ö. (2012). Yabancı dil öğretimi. (7. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.

 • Deneme, S. (2015). Bilişsel-Kod öğrenme yaklaşımı. Nilüfer Bekleyen (Ed.). Dil Öğretimi içinde (s. 82-92). Ankara: Pegem Akademi.

 • Gencan, T. N. (2001). Dilbilgisi. Ankara: Ayraç Yayınevi.

 • Göksel, A. ve Kerslake, C. (2005). Turkish: a comprehensive grammar. New York: Routledge.

 • Gül, M. (2013). Bilişsel yaklaşım. Mustafa Durmuş ve Alparslan Okur (Ed.). Yabancılara Türkçe Öğretimi El Kitabı içinde (s. 107-109). Ankara: Grafiker Yayınları.

 • İmer, K., Kocaman, A. ve Özsoy, A. S. (2013). Dilbilim sözlüğü. (2. Baskı). İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi.

 • Ketrez, F. N. (2012). A Student grammar of turkish. New York: Cambridge University Press.

 • Kırkgöz, Y. (2015). Görev temelli yöntem. Nilüfer Bekleyen (Ed.). Dil Öğretimi içinde (s. 232-244). Ankara: Pegem Akademi.

 • Korkmaz, Z. (2003). Türkiye Türkçesi grameri: Şekil bilgisi. Ankara: Türk Dil Kurumu.

 • Kornfilt, J. (1997). Turkish. New York: Routledge.

 • Larsen Freeman, D. ve Anderson, M. (2014). Dil öğretiminde teknik ve ilkeler. M. Calp (Çev.). (3. Baskı). Ağrı: Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Yayınları.

 • Lewis, G. L. (1967). Turkish grammar. New York: Oxford University Press.

 • Özgen, M. (2008). Dilbilgisinden kullanıma: Bilişsel yaklaşım çerçevesinde işe dayalı öğretim malzemesi oluşturma önerisi. Dil Dergisi. Sayı 141. 36-54.

 • Özsoy, S. A. (2009). Türkçe. (4. Baskı). İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınları.

 • Sebzecioğlu, T. (2008). Türkçede edilgenlik. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.

 • Underhill, R. (1976). Turkish grammar. Cambridge: MIT Press.

 • Uzun, N. E. (2000). Ana çizgileriyle evrensel dilbilgisi ve Türkçe. İstanbul: Multilingual Yayınları.

                                                                                                    
 • Article Statistics