TÜRKÇE ÖĞRETMEN ADAYLARI VE UYGULAMA ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSLERİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞ VE DEĞERLENDİRMELERİ

Author :  

Year-Number: 2016-12
Language : null
Konu : TÜRKÇE EĞİTİMİ
Number of pages: 1-17
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Öğretmenlik uygulaması öğretimin en önemli alanlarından birisi olarak her zaman dikkat çekici olmuş ve bu alanda birçok çalışma yapılmıştır. Gerçek öğretim ortamında öğrenci, öğretmen, müfredat ve öğrenmenin gerçekleşmesini sağlayan öğretmenlik uygulaması, öğretmen adayları için çalışmaya başlamadan önceki en önemli fırsattır. Böyle bir fırsat olmasına rağmen okul deneyimi ile ilgili çalışmaların sınırlı olduğu görülmektedir (Yan ve He, 2010). Bu çalışmanın amacı, 2015-2016 öğretim yılı bahar döneminde Çukurova Üniversitesi ve Hakkari Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü son sınıf öğrencilerinin, öğretmenlik uygulaması dersi kapsamında uygulama okullarındaki deneyimleri ile ilgili görüş ve değerlendirmelerini, güçlü ve zayıf yönlerini belirlemek; uygulama öğretmenlerinin de bu adayların uygulamalı derslerdeki öğretimiyle ilgili görüş ve değerlendirmelerini, güçlü ve zayıf yönlerini karşılaştırmalı olarak somut verilerle sunmaktır.Bu çalışmada nicel ve nitel araştırma yaklaşımın birlikte kullanıldığı karma model esas alınarak öğretmenlik uygulaması öğrenci değerlendirme formu ve dokuz açık uçlu sormaca hazırlanmış ve öğretmen adayları ile uygulama öğretmenlerine verilmiştir. Araştırma sonucunda elde edilen verilere göre, öğretmen adayları ve uygulama öğretmenlerinin nicel ve nitel değerlendirmelerinde sınıf yönetimi, iletişim, değerlendirme ve kayıt tutma konusunda farklı görüşe sahip oldukları ortaya çıkmıştır.

Keywords

Abstract

Teaching practicum, one of the most important fields in teacher education and always considered as remarkable debate, has been the focus of several studies. Teaching practicum, which provides to realize an indispensable component of student, teacher, curricullum and learning in real teaching atmosphere, is an important chance before prospective teachers graduate. Even though teaching practicum is a chance, the studies in this field are limited. The purpose of this study is to determine the perspectives of student teachers about teaching practicum, their weak and strong sides, and to compare the results with the perspectives of practice teacher about student teachers weak and strong sides of their teaching in practicum. The participants of this study are 22 student teachers in Turkish Teaching Departments of both Çukurova University and Hakkari University in 2015-2016 academic year. In this study, a mixed model is used in order to get qualitative and quantitative data, and both student teachers and practice teachers were given teaching practice evaluation form and a questionnaire to evaluate the Teaching Practice experience from various aspects. As a result of the analysis of their reports and responses given in the evaluation form questionnaire, the problems that they pointed out have been categorized from various aspects, and possible solutions to these problems have been sought and presented. In the results of the study, it is found that the perpectives of student teachers and practice teachers differ in terms of classroom management, communication, and evaluation and keeping records.

Keywords


 • Altıntaş, S. ve Görgen, İ. (2014). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Uygulaması Üzerine örüşleri (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Örneği). Turkish Studies, International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish and Turkic. Volume 9/8 Summer, 197-208.

 • Chitpin, S., Simon, M., ve Galipeau, J. (2008). Pre-service Teachers’ Use of the Objective Knowledge Framework for Reflection During Practicum. Teaching and Teacher Education 24, 2049-2058.

 • Dewey, J. (1985). Democracy and Education. In J.A. Boydston (Eds.), the Middle Works of J. Dewey, Vol. 9. Carbondale, IL: Southern Illinois University Press.

 • Dursun, Ö. Ö., Kuzu, A. (2008). Öğretmenlik Uygulaması Dersinde Yaşanan Sorunlara Yönelik Öğretmen Adayı ve Öğretim Elemanı Görüşleri. Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi. 25, 159 -178.

 • Foster, E., ve Stephenson, J. (1998). Work-based Learning and Universities in the UK: A Review of Current Practice and Trends. Higher Education Research and Development, 17: 155-170.

 • Freeman, D., ve Johnson, K. (1998). Reconceptualizing the Knowledge-base of Language Teacher Education. TESOL Quarterly, 32, 397-417.

 • Fuller, F. F., ve Brown, D. (1975). Becoming a Teacher, (in: K. Ryan (Ed.) Teacher Education, 74th Yearbook of the National Society for the Study of Education. Part II. Chicago, University of Chicago Press.

 • Hutton, M. (1989). Learning From Action: A Conceptual Framework. In Making Sense of Experiential Learning. (Ed. S.W. Weil ve I, McGill). Buckingham, UK: The Society for Research into Higher Education and Open University Press.

 • Korthagen, F. A., & Kessels, J. P. (1999). Linking Theory and Practice: Changing the Pedagogy of Teacher Education. Educational Researcher, 28(4), 4-17.

 • Kürkçü, Y. (2015). Türkçe Öğretmen Adaylarının Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması Dersleri Kapsamında Uygulama Öğretmenleri Hakkındaki Görüşleri. Turkish Studies, International Periodical for the Languages, Literatüre and History of Turkish and Turkic. Volume 10/15 Fall, 585-600. http://dx.doi.org/10.7827/turkishstudies.8835

 • Lave, J. (1997). The Culture of Acquisition and the Practice of Understanding. In D. Kirshner, and J. Whitson (Eds.). Situated Cognition: Social, Semiotic, and Psyhological Perspectives. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum, 1-6.

 • Lonergan, N., ve L.W. Andersen. (1988). Field-based Education: Some Theoretical Considerations. Higher Education Research and Development, 7. 63-77.

 • MEB Mevzuat (1998/2493). Öğretmen Adaylarının Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Öğretim Kurumlarında Yapacakları Öğretmenlik Uygulamasına İlişkin Yönerge. Tebliğler Dergisi, htpp://mevzuat.meb.gov.tr/html/102.html adresinden 13.05.2016 tarihinde erişilmiştir.

 • Merç, A. (2010). Self-Reported Problems of Pre-Service EFL Teachers Throughout Teaching Practicum. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (10) 2, 199–226.

 • Myers, C. ve Simpson, D. (1998). Re-creating Schools: Places Where Everyone Learns and Likes It. Corwin Press, Inc, Thousand Oaks, CA.

 • Paker, T. (2008). Öğretmenlik Uygulamasında Öğretmen Adaylarının Uygulama Öğretmeni ve Uygulama Öğretim Elemanının Yönlendirmesiyle İlgili Karşılaştıkları Sorunlar. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1, 23, 132-139.

 • Paker, T. (2011). Student Teacher Anxiety Related to the Teaching Practicum. Eurasian Journal of Educational Research, 42, 207-224.

 • Sarıçoban, A. (2008). Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması Derslerine İlişkin Uygulama Öğretmenleri ve Öğretmen Adaylarının Görüşleri. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 28, Sayı 3, s. 31-55.

 • Schön, D. A. (1987). Educating the Reflective Practitioner. San Francisco, CA: Jossey- Bass.

 • Stanton, T.K., ve Giles, D.E. (1989). Curriculum Development for Long-distance Intenships. In Making Sense of Experiential Learning. (Ed. S.W. Weil ve I, McGill). Buckingham, UK: The Society for Research into Higher Education and Open University Press.

 • Staynoff, S. (1999). The Tesol Practicum: An İntegrated Model in the U.S. TESOL Quarterly, 33 (1), 145-151.

 • Şimşek, H. ve Yıldırım, A. (2001). The Reform of Pre-Service Teacher Education in Turkey (in Ronald G. Sultana (ed.), Challenge and Change in the Euro-Mediterranean Region: Case Studies in Educational Innovation, New York, NY: Peter Lang. S. 411- 432.

 • Takkaç, M. (2014). Türkiye’de Öğretmen Yetiştirme Programları ve Sorunları. (Edt. A. Sarıçoban ve H. Öz). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Yayınları.

 • Taşdere, A. (2014). Sınıf Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulaması Dersine Yönelik Yaşadıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri. Turkish Studies, International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish and Turkic. Volume 9/2 Winter, 1477-1497.

 • Yan, C. ve He, C. (2010). Transforming the Existing Model of Teaching Practicum: A Study of hinese EFL Student Teachers’ Perceptions. Journal of Education for Teaching. http://www.tandfonline.com/loi/cjet20. html adresinden 23.05.2016 tarihinde erişilmiştir.

 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2008). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

 • Yükseköğretim Kurulu (1998a). Eğitim Fakülteleri Öğretmen Yetiştirme Programlarının Yeniden Düzenlenmesi. Ankara: Mart.

 • Yükseköğretim Kurulu (1999). Türkiye’de Öğretmen Eğitiminde Standartlar ve Akreditasyon. Ankara: Öğretmen Eğitimi Dizisi.

                                                                                                    
 • Article Statistics