ŞİİRDE GÖSTERGELERLE ANLAMA VE ANLAMLANDIRMA: “SENİ YAŞAMAK” ÖRNEĞİ

Author:

Year-Number: 2016-12
Number of pages: 59-66
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

En basit tanımıyla dil insanlar arasındaki iletişimi sağlayan bir araçtır. Gerek sözlü gerek yazılı olsun, bu iletişimi sağlayan dil dediğimiz araç farklı göstergelerin belli bir sistem dahilinde bir araya gelmesiyle oluşan bir bütündür. Bu bütünün parçaları olan göstergeler iki ayrılmaz yüzü olan birimlerdir ki bu yüzlerin biri ses öteki ise kavramdır ve aralarındaki ilişki dilbilimci Saussure’e göre nedensizdir. Çevremizdeki her şeyi anlatabilmeyi sağlayan işte bu çift yüzlü göstergelerdir. Dilsel iletişim göstergeler aracılığıyla gerçekleştirilir. Bildirişimi sağlayan her öğe bir göstergedir. Saussure’e gore dil, bir sözcükler listesi değil, bir göstergeler dizgesidir. Saussure’ün gösterge kuramının temelini oluşturan kurala göre dil göstergesi gösteren ve gösterilenden oluşur. Bu çalışmamızda dili kullanmanın en güzel alanı olan edebiyatın şiir türü örneklerinden olan “Seni Yaşamak” şiirinde kullanılan dilsel göstergelerin nasıl farklı bir anlam kazandığı, dizimsel ve biçimsel yapılarıyla ele alınarak, dilbilimin anlambilim alt dalı içerisinde değerlendirilecektir. Şiiri oluşturan göstergeler kesitler halinde ele alınarak, şairin görünenin arkasındaki gerçeği okura nasıl aktardığı irdelenecektir. Çünkü şiirde kullanılan dil günlük dildeki yapılardan çok farklıdır. Şiir, sözcük ve tümce düzeyinde dilbilimsel yöntemle incelenecek, daha sonra da elde edilen bulgular üzerinden şiirin derin yapıdaki anlamına, göstergebilimsel ve anlambilimsel bir yaklaşımla yeni bir anlam kazandırılmaya çalışılacaktır. Şiiri şiir yapan, sözcükleri sahip oldukları anlamların ötesine taşıyan imgelere ve söylenenin derin yapısına ışık tutan bir kapı aralanacaktır.

Keywords

Abstract

Language is a tool that provides communication among people in basic terms. Whether it is written or oral, language, which provides communication, is a whole which consists of different signs gathered within a certain system. As the parts of the whole, the signs are the two sides of the same coin; one of them is the sound and the other is the concept, and according to Linguist Saussure, they have an arbitrary relationship. It is these two-sided signs which enable us to express everything around us. Signs facilitate linguistic communication. Every unit that provides communication is a sign. According to Saussure, language is not simply a list of words, but it is a system of signs. The underlying rule of Saussure’s theory of Signs denotes that a linguistic sign is composed of a signifier and a signified. One of the best literary forms in which language can be used is poems; in this study, linguistic signs used in “Seni Yaşamak” and how they obtain a different meaning considering their syntactic and morphological structure will be analyzed within the semantics sub branch of linguistics The signs which constitute the poem will be analyzed by dividing it into parts and how the writer conveys the latent reality will be discussed because the language that is used in poems is quite different from the one used in daily language. The poem will be examined on both word and sentence level by using linguistic methods, and then, we will try to give a new meaning to the deeper meaning together with a semiotic and semantic approach. Anew door will be opened to the deep structure of what is told, the words carried beyond their meaning and what makes it real a poem.

Keywords