KELOĞLAN MASALLARI İLE TUNUS MASALLARI BAĞLAMINDA DEV İMGESİ

Author :  

Year-Number: 2016-12
Language : null
Konu : literature
Number of pages: 90-98
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Masallar; dünya halk edebiyatlarının hepsinde de basit birer yapı şeklinde görünseler de, aslında onların, çocukların ruh dünyasını besledikleri, onları topluma hazırlamaya çalıştıkları, toplumun değer yargılarını öğrettikleri görülür. Bu çalışmada, Keloğlan masalları ile Tunus masallarında ‘Dev’ imgesi karşılaştırmalı olarak ele alınarak benzeyen ve benzemeyen yönler gösterilecektir. Öncelikli olarak ‘Dev’ imgesinin tarihten günümüze kadar, birçok farklı edebiyattaki yeri anlatılarak, kültürler üzerindeki etkisi ortaya konacaktır. Değişik yapı ve şekillerdeki devlerden söz edilerek okuyucunun kafasında bir ‘Dev’ imgesi oluşturulacaktır. Masal içerisinde anlatılanlar, her ne kadar akıl ve mantıkla bağdaşmayan hayali ürünler gibi görünse de, çocuğun kültürel anlamda topluma uyum sağlamasına destek vererek, onun, toplum açısından doğru ya da yanlış görülen davranış tarzlarını öğrenip uygulamasına katkı sağladığı vurgulanacaktır.

Keywords

Abstract

Tales; may seem as simple structures in all folk literatures of the world, in fact they feed children's spiritual world, teach them social values and try to prepare them to society. This study discusses the image ‘giant’ comparatively in Turkish and Tunisian folk tales and indicates similar and dissimilar aspects them. Firstly, the image 'giant' will be explained through history, its place in many different literatures and its impact on cultural codes will be studied too. By talking about a giant in various forms and shapes, a 'giant' image will be generated in the mind of the readers. We are going to highlight that; those described in the tales, although incompatible with reason and logic, they are important for the child's adaptation to society , supporting his cultural sense and teaches him the sense of right and wrong from the aspect of the society.

abortion clinics in ny abortion clinics in richmond va anti abortion facts

Keywords


 • Aça, M. (2002). Kazak Türklerinin destanları ve destancılık geleneği. Konya: Kömen

 • Akalın, Ş. H. (1987). Saltuknâme I. Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayını.

 • Beydili, C. (2003). Türk Mitolojisi Ansiklopedik Sözlük, Çev. Eren Ercan. Ankara: Yurt Kitap.

 • Boratav, P. N. (1969). Az gittik uz gittik, “Dev Baba”. Ankara: Bilgi Yayınevi.

 • Boratav, P. N. (1992). Zaman zaman içinde. İstanbul: Adam Yayınları.

 • Bouhdiba, A. (1977). L’imaginaire Maghrebin (Etude de dix contes pour enfants). Tunis: Maison Tunisienne de l’Edition.

 • Daniş, M. (2005). Kuyudaki Dev Keloğlan masalları. İstanbul: Timaş Yayınları.

 • Ergun, M. ve Gaynislam, İ. (1996). Başkurt halk destanı Ural Batır. Ankara: Türksoy

 • Karakurt, D. (2012). Türk Mitoloji Ansiklopedisi Açıklamalı – Resimli Türk Söylence Sözlüğü. Türkiye: e-Kitap.

 • Keloğlan ile Devler, (2003). İstanbul: Damla Yayınevi.

 • Kunos, I. (1975). Adakale Türk masalları ‘Öküz Kız’, (Çev: Necmi Seren). İstanbul: Baha Matbaası.

 • Kunos, I. (1987). Türk masalları ‘Turunç Perileri’, (Çev: Gani Yener). İstanbul: Sosyal

 • Mzali, H. (1949). Contes de Tunisie. Tunis: L’instruction Publique en Tunisie.

 • Sakaoğlu, S. (1992). Türk fıkraları ve Nasreddin Hoca. Konya: Selçuk Üniversitesi

                                                                                                    
 • Article Statistics