‘KİTÂB-I MECMÛ-I TERCÜMÂN-I TÜRKÎ VE ACEMÎ VE MUGALÎ’ ADLI ESERE YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ AÇISINDAN BİR BAKIŞ

Author :  

Year-Number: 2016-12
Language : null
Konu : Yabancı Dil Olarak Türkçe Eğitimi
Number of pages: 67-76
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Kitâb-ı Mecmû-ı Tercümân-ı Türkî ve Acemî ve Mugalî, Mısır’da Araplara Türkçe öğretmek için yazılmış bir eserdir. Eser, yabancılara Türkçe öğretimi açısından incelenmiştir. Kitabın birinci ve ikinci bölümünde isim ve fiil olarak başlık hâlinde 1597, gramer bölümünde geçen ve birkaç anlamı bulunan kelimelerle birlikte toplam 1674 Türkçe kelime vardır.Kitapta isimler tematik; fiiller ise bir hareketin oluş sırasına, yakın anlamlı olmasına veya zıtlıklarına göre sıralanmıştır. Bu, günümüzde kullanılan kelime öğretim tekniklerine uygun bir tekniktir. Kitabın bir diğer özelliği sahanın diğer kitaplarında görülmeyen içindekiler kısmının olmasıdır. Kitapta, aynı sahada yazılan diğer Türkçe öğretim kitaplarında olduğu gibi argo kelimeler de vardır.

Keywords

Abstract

‘Kitâb-ıMecmû-ı Tercümân-ı Türkî ve Acemî ve Mugalî’ is a book written to teach Turkish to the Arabs in Egypt. The book was studied with respect to teaching Turkish to foreigners.In the first and second chapters of the book, there are 1597 Turkish words in titles as nouns and verbs, which make up 1674 Turkish words in total found in the grammar part and which have more than one meaning.The nouns in the book were classified according to their themes; and the verbs were classified according to the occurrence order of an act, its having close or opposite meanings. This is a technique that suits the word teaching techniques of today.Another property of the book is its contents part, which lacks in other books of the same field.There are also slang words as can be seen in other Turkish teaching books written in the same field.

abortion clinics in ny abortion clinics in richmond va anti abortion facts

Keywords


 • Atalay, B. (1945). Ettuhfet-üz-Zekiyye Fil-Lûgat-İt-Türkiyye, İstanbul, TDK Yayınları.

 • Eckmann, J. (1996). Harezm, Kıpçak ve Çağatay Türkçesi Üzerine Araştırmalar (Haz. Osman Fikri Sertkaya), Ankara, TDK Yayınları.

 • Ergin, M. (1998). Edebiyat ve Eğitim Fakültelerinin Türk Dili ve Edebiyatı Bölümleri İçin Türk Dil Bilgisi, İstanbul, Bayrak Basım Yayım Tanıtım.

 • Kopraman, Yaşar (2002). “Mısır Memlûkleri”, Hasan Celal Güzel (Ed.)de, Türkler 5. Cilt, s. 99-126, Ankara, Yeni Türkiye Yayınları.

 • İslâm Ansiklopedisi (1950). “Memlûkler”, s. 689-692, İstanbul, Millî Eğitim Basımevi.

 • Türk Ansiklopedisi (1976). “Memlûkler”, XXIII. Cilt, s. 486-490, Ankara, Millî Eğitim Basımevi.

 • Ana Britannica (1989). “Memlûkler” 15. Cilt, s. 550-551, İstanbul, Ana Yayıncılık ve Encyclopedia Britannica Inc.

 • Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (2004). “Memlûkler”, 29. Cilt, s. 90-100, Ankara, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları.

 • Toparlı, R., ÇÖĞENLİ, M. S. ve Yanık, Nevzat H. (1999). El-Kavânînü’l-Külliyye Li-Zabti’l- Lügati’t-Türkiyye, Ankara, TDK Yayınları.

 • Toparlı, R., ÇÖĞENLİ, M. Sadi ve YANIK, Nevzat H. (2000), Kitâb-ı Mecmû-ı Tercümân-ı Türkî ve Acemî ve Mugalî, Ankara, TDK Yayınları.

 • Toparlı, R. (2003). Ed-Dürretü’l-Mudiyye Fi’l Lügati’t-Türkiyye, Ankara, TDK Yayınları.

 • Yavuz, O. (2002). Kansu Gavrî’nin Türkçe Dîvanı (Metin-İnceleme-Tıpkıbasım), Konya, Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Yayınları.

                                                                                                    
 • Article Statistics