YENİ TÜRKÇE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Author:

Year-Number: 2016-13
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : Türkçe Eğitimi
Number of pages: 17-35
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Ülkelerin eğitim politikaları çerçevesinde oluşturulan öğretim programları plan içerisinde birçok etmen bir arada düşünülerek hazırlanmaktadır. Öğretim programları, ülkenin geleceğini ve devamlılığını sağlayacak nesillerin yetişmesine imkan sağlamaktadır. Bu programların, bir yandan kültürel değerlerin aktarımının sağlanmasında, diğer yandan o ülkenin geleceğini garanti altına alan evrensel değerlerin korunmasında önemli bir etkisi bulunmaktadır. Ülkemizde öğretim programları Cumhuriyet’ten günümüze bazen bir bütün olarak, bazen de parça parça değişikliklere uğrayarak hazırlanmış ve bu programların eğitim öğretim ortamlarında kullanılması sağlanmıştır. Eğitim fakültelerinin yeniden yapılanması sonucunda 1997 yılından itibaren günümüz koşulları da göz önünde bulundurularak hazırlanan programların yapılandırmacılık anlayışını temel aldığı görülmektedir. Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 05/08/2015 tarih ve 71 sayılı kararıyla yenilenmiş Türkçe Dersi Öğretim Programları (1-8.Sınıflar) kabul edilmiştir. Buna göre İlköğretim Türkçe Dersi (1- 8. sınıflar) Öğretim Programının, 2016-2017 Eğitim ve Öğretim Yılından itibaren 1 ve 5. sınıflardan başlamak üzere kademeli olarak uygulanması kararlaştırılmıştır. Bu bağlamda çalışmanın amacı 2015 Türkçe Dersi Öğretim Programını (1-8.Sınıflar) değerlendirmektir. Araştırmada nitel araştırma geleneği içinde kullanılan doküman incelemesi kullanılmıştır. Doküman olarak hali hazırda uygulamada olan Türkçe Öğretim Programı (1-5.Sınıflar), Türkçe Öğretim Programı (6, 7, ve 8. Sınıflar) ve 2015 Türkçe Öğretim Programı (1-8.Sınıflar) kullanılmıştır. Verilerin analiz edilmesinde betimsel analiz tekniğine başvurulmuştur. Araştırma sonucunda programın, programın öğretim felsefesinin ve yaklaşımının net olarak belli olmadığı, amaçlar açısından diğer programla karşılaştırıldığında önemli bir farklılığın olmadığı, öğrenme alanları ile temaların sayısının ve içeriğinin değiştiği, öğrenme-öğretme süreçlerinin yer almadığı, ölçme ve değerlendirme açısından farklılığın olmadığı görülmüştür. İlk okuma yazma öğretimi açısından ise ses gruplarında, hece, kelime, cümle ve metin oluşturma süreçlerinde değişiklikler yapılmıştır.

Keywords

Abstract

Curricula shaped by countries’ education policies are developed by taking many factors into consideration in the course of plan. Curriculum makes it possible to educate new generations who will maintain the future and continuity of a country. They have a great effect on not only transferring cultural values but also preserving universal values guaranteeing the future of a country. In Turkey, from the establishment of the Republic till today, curricula have been developed sometimes as a whole or sometimes with partial changes and used in educational environments. As a consequence of reconstruction of education faculties it is noticed that since 1997 curricula developed according to present conditions have been based on constructivist principles. Renewed Turkish Course Curriculum for grades 1-8 has been accepted by Board of Education and Discipline with its decision 71 dated 05/08/2015. Accordingly, it is decided that Primary Education Turkish Course Curriculum (for grades 1-8) will be implemented gradually starting with 1st and 5th grades from 2016-2017 academic year and on. In this context, the purpose of this study is to evaluate 2015 Turkish Course Curriculum (for grades 1-8). As one of the techniques in qualitative research tradition, document review was used in the study. Currently used Turkish Course Curriculum (for 1-5 grades), Turkish Course Curriculum (for 6-8 grades) and evaluate 2015 Turkish Course Curriculum (for grades 1-8) were used as document. When analyzing the data descriptive analysis technique was utilized. The result showed that new curriculum has a vague teaching philosophy and approach, there isn’t any significant difference in aims, number of learning domains and themes and their contents are changed, teaching-learning processes aren’t included and testing and evaluation isn’t changed at all. With regard to teaching of reading and writing changes have been made in phonetic groups and syllable, word, sentence and text construction processes.

Keywords