YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE GASS’IN İKİNCİ DİL EDİNİMİ MODELİ

Author :  

Year-Number: 2017-15
Language : null
Konu : Türkçe Eğitimi
Number of pages: 31-49
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Yabancılara Türkçe öğretiminde çeşitli yaklaşım yöntem ve tekniklerin kullanıldığı bilinmektedir. Her geçen yıl yabancılara dil öğretimi ile ilgili çeşitli yöntem ve teknikler kullanılarak bu alan geliştirilmeye çalışılmaktadır. Bu yöntem ve tekniklerden yola çıkılarak yabancılara Türkçe öğretiminde oturtulmuş bir model, yöntem veya tekniğin olmadığı sonucuna ulaşılabilir. Bu alanda görülen açıklığın kapanması amacıyla yabancılara dil öğretiminde yeni bir modelin tanıtılması alana yeni bir soluk getirecektir. Bu bağlamda Gass’ın İkinci Dil Edinimi Modeli bu araştırmada tanıtılacaktır. Gass’ın İkinci Dil Edinimi Modeli, beş öğrenme düzeyini ve ara koşulları temel alan bir modeldir. Öğrenme düzeyleri; Farkındalık Girdisi, Anlaşılmış Girdi, İçselleştirme, Entegrasyon ve Çıktı olmak üzere beş bölümden oluşur.Gass (1988) ikinci dil çalışmaları için bir çerçeve oluşturmuştur. Gass’ın araştırmasının temel amacı ikinci dilin mekanizmasını ve gerekliliklerini anlamaktır. Bu yüzden Gass’ın (1988) amacı dünya çapında var olan perspektifleri bir ara getirmektir. Sosyo dilbilimsel, psiko dilbilimsel ve edinimin dilsel yönlerinin ve bu genel yaklaşımların kabataslak bir araya getirilmesi ile oluşturulan Gass’ın İkinci Dil Edinimi Modeli karma yaklaşımlardan temel alınarak oluşturulmuştur. Kuramların iç içe geçmesiyle oluşan İkinci Dil Edinimi Modeli, aslında genel bir çerçeveden ibarettir. Bu çerçeve doğrultusunda öğrenme alanlarına değinilecektir. Araştırma yabancılara Türkçe öğretiminde vurgu konusunun araştırılması için yazılı kaynaklar incelenmiştir. Bu bakımdan araştırmada nitel araştırmalardan doküman incelemesi yöntemi kullanılmıştır. Bu yeni model ile ilgili yapılabilecek çalışmalara ışık tutması açısından önerilere yer verilmiştir.

Keywords

Abstract

It is known that various approaches and techniques are used in teaching Turkish to foreigners. Every year we try to develop this field by using various methods and techniques related to foreign language teaching. By using these methods and techniques, it is possible to reach the result that there is no model, method or technique set in Turkish teaching of foreigners. Introducing a new model of language teaching with foreigners in order to close the gap in this area will bring a new breath to the field. In this context Gass's Second Language Acquisition Model will be introduced in this research. Gass's Second Language Acquisition Model is a model based on five levels of learning and intermediate conditions. Learning levels; Appercieved Input, Comprehended Input, Intake, Integration and Output.Gass (1988) established a framework for second language studies. The main purpose of Gass's research is to understand the second language mechanism and its requirements. So Gass (1988) aims to bring a break from the existing perspectives around the world. It is based on socio-linguistic, psycho-linguistic, and linguistic aspects of acquisition and Gass's Second Language Acquisition Model mixed approach, which is formed by a sketchy combination of these general approaches. The Second Language Acquisition Model, formed by the passing of the theories, is essentially a general framework. Within this framework, learning areas will be addressed.Research has examined written sources for researching the emphasis on teaching Turkish to foreigners. In this respect, the method of document examination has been used in the qualitative researches. Suggestions have been made in terms of workable light handling that can be done with this new model.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics