TÜRKÇE ÖĞRETMEN ADAYLARININ GENÇLİK DİLİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN TOPLUMDİLBİLİMSEL YAKLAŞIMLA İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2017-14
Number of pages: 161-173
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada Türkçe Eğitimi Bölümü öğrencilerinin sınıf seviyelerine göre gençlik diline ilişkin görüşleri toplumdilbilimsel bir yaklaşımla incelenmiştir. Dil gelişiminin bir evresinde ortaya çıkan ve ergenlik sivilceleri gibi kaybolan bu dil değişkesi Türkçe öğretiminde yeterince irdelenmediği gibi derslerde ve ders kitaplarında da yer almamaktadır. Bireylerin konuşma dilinde kullandığı bu dil değişkesi yok sayılmaktadır. Sağlıklı bir dil gelişimi açısından bir dil evresi tamamlanmadan diğerine geçilmediği kabul görse de özellikle çocukluktan yetişkinliğe doğru evrimlenme sürecinde oluşan gençlik dili bir an önce terk edilmesi gereken bir dil değişkesi olarak ele alınmaktadır. Tüm doğal dillerde gözlemlenen bu olgu, sanki sadece Türk gençlerinde bir özenti sonucu ortaya çıkıyormuş gibi değerlendirilmektedir. Araştırma, nitel araştırma desenlerinden betimsel analiz tekniği ile yürütülmüştür. Araştırma verileri nitel araştırmalarda sıkça kullanılan yapılandırılmış görüşme sorularıyla toplanmıştır. Araştırma soruları araştırmacılar tarafından geliştirilmiş olup, alanda uzman olan dilbilimcilerce niteliği ve uygunluğu açısından irdelenmiştir. Araştıranın çalışma grubu 2016 – 2017 öğretim yılı Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi Bölümü öğrencileri arasından ölçüt örnekleme yoluyla belirlenmiştir.Araştırma bulguları incelendiğinde, öğrencilerin büyük bir bölümü gençlerin dili bozduğunu, bu değişkenin Türkçeyi tehdit ettiğini, özenti bir dil olduğunu, sanal ortamların dilin bozulmasını tetiklediği şeklinde görüş bildirmişlerdir. Gençlik diline ilişkin olumsuz görüşlerin oluşmasında öğretmenlerin, medyanın ve akran gruplarının etkisi olduğu ifade edilmiştir.

Keywords

Abstract

The views of students of Turkish Education Department related to adolescent language was analysed by sociolinguistic approach in this study. As this language variant showing up any phase of language development and get lost which is like adolescence acne has been hardly examined in Turkish teaching, ıt takes part neither in courses nor course books. This language variant used in spoken language by individuals is ignored. Although it is accepted that one must complete a language phase to begin the next phase for effective language development, adolescence language is seen as a matter that this language variant which occurs especially in the evolving process from childhood to adulthood must be immediately abondoned. This phenomenon seen in all the native languages is evaluated as if it was only seen in Turkish teens as a result of wannabe. Descriptive analysis technique which is one of qualitative research designs was used in this study. Research data was collected by structured interview form used frequently in qualitative research. Research questions were developed by the researchers and expert opinion in the area of linguistic was taken for the suitability and quality of the research questions. Research group of this study was consisted of the students of Turkish Education Department of Faculty of Education in Akdeniz University in 2016-2017 school year by using criterion sampling technique. According to the findings, the majority of the students expressed views such as adults corrupted the language, this variant threatened Turkish, this language was wannabe and virtual environment effected the languge negatively. Teachers, media and peer groups wera also stated as they had effect in the emerging of negative views against adolescent language.

Keywords