TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDAKİ SÖZ VARLIĞININ ÖĞRENCİ ETKİNLİKLERİNE YANSIMASI

Author :  

Year-Number: 2017-16
Language : null
Konu : Türkçe Eğitimi
Number of pages: 235-251
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Söz varlığını geliştirmede en fazla kullanılan kaynak Türkçe ders kitaplarıdır. Bu nedenle, ders kitaplarındaki söz varlığı ile çalışma kitaplarındaki etkinlikler birbirlerini desteklemelidir. Bu düşünceden hareketle araştırmada, ortaokul Türkçe ders kitaplarındaki söz varlığının çalışma kitaplarındaki etkinliklere ne ölçüde yansıdığının belirlenmesi amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda araştırmada doküman incelemesi tekniği kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini, 5, 6, 7 ve 8. sınıf Türkçe ders kitaplarının Atatürkçülük teması oluşturmuştur. Araştırma verileri, Gümüşhane ilinde bir ortaokulda öğrenim gören öğrencilerin kitapları üzerinden toplanmıştır. Söz varlığı ile ilgili bulgular Cibakaya 2.0 programı ile analiz edilip, tablolar hâlinde sunulmuştur. Sonuç olarak, sınıf seviyesine göre dengeli biçimde 5, 6 ve 8. sınıflarda kademeli bir artışın yaşandığı ancak 7. sınıf kitabında beklenenin aksi yönde bir değişim olduğu belirlenmiştir.

Keywords

Abstract

In develop vocabulary the most frequently used source is the Turkish course books. Therefore, a activities in the workbooks and vocabulary in the coursebooks must support each other. Based on this idea in research, ıt is aimed to how much reflect the effects of vocabulary presence in secondary Turkish course books to the activities in workbooks. For this aim, was used document examination technichs in reaearch accordance to qualitative research approach. The sample of the research, the 5th, 6th, 7th and 8th grade Turkish workbooks were created by theme of Atatürk. The research data were collected from the books of the students in a secondary school in Gümüşhane province. Findings related to the presence of vocablary were analyzed with the Cibakaya 2.0 program and presented in tables. As a result, it was determined that there was a gradual increase in grade 5, 6, and 8 by grade level, but a change in the opposite direction of what was expected in the 7th grade book.

Keywords


 • Aksan, D. (1975. Haziran). Anadili. Türk Dili Dergisi. 285, 423-434.

 • Aksan, D. (2000).Her yönüyle dil ana çizgileriyle dilbilim. Ankara: TDK Yayınları.

 • Aksan, D. (2004).Türkçenin söz varlığı. Ankara: Engin Yayınevi.

 • Akyol, H. (2007). Türkçe ilk okuma yazma öğretimi. Ankara: Pegem A Yayıncılık.

 • Baş, B. (2010a). Söz varlığının oluşumu ve gelişiminde çocuk edebiyatının rolü. Türklük Bilimi Araştırmaları, 27, 137-159.

 • Baş, B. (2006). 1985-2005 Yılları Arasında Çocuk Edebiyatı Sahasında Yazılmış Tahkiyeli Metinlerin Söz Varlığı Üzerine Bir Araştırma. Ankara: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi.

 • Baş, B. ve Demirci, S. (2015). 2. sınıf Türkçe ders kitabındaki metinlerle çalışma kitabındaki etkinliklerin söz varlığı açısından karşılaştırılması. Anadili Eğitimi Dergisi, 3(1), 17-29.

 • Beyreli, L., Çetindağ, Z. ve Celepoğlu, A. (2005). Yazılı ve sözlü anlatım. Ankara: PegemA Yayıncılık.

 • Demir, C. (2006). Türkçe / edebiyat eğitimi ve kişisel kelime serveti. Milli Eğitim Dergisi, 169, 207-225.

 • Doğru, A. (2008). 6. sınıf Türkçe ders kitaplarında deyimler. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.Gazi Üniversitesi, Ankara.

 • Ergin, M. (2004). Türk dil bilgisi. İstanbul: Bayrak Yayınları.

 • Göğüş, B. (1978). Orta dereceli okullarımızda Türkçe ve yazın eğitimi. Ankara: Gül Yayınevi.

 • Göğüş, B. (1996). Türkiye’de cumhuriyetten beri Türkçe eğitim kitapları - Türkiye’de ve Almanya’da ilköğretim Ders Kitapları. Türk-Alman Kültür İşleri Kurulu Yayın Dizisi No: 11, 6-11.

 • İpek Eğilmez, N. (2010). İlköğretim Türkçe Ders Kitaplarındaki Söz Varlığının İlköğretim Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Yazılı Anlatımlarına Aktarımı. Bursa: Uludağ Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi.

 • Kaplan, M. (1986).Kültür ve dil. İstanbul: Dergâh Yayınları.

 • Karakuş, İ. (2000). Türkçe -Türk dili ve edebiyatı öğretimi. Ankara: Sistem Ofset Yayınları.

 • Korkmaz, Z. (1992). Gramer terimleri sözlüğü, Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.

 • Kurudayıoğlu, M. (2005). İlköğretim II. kademe öğrencilerinin kelime hazinesi üzerine bir araştırma. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.

 • Millî Eğitim Bakanlığı [MEB] (1985). Türkçe eğitimi ve öğretimi kılavuzu. Ankara: MEB Yayınları.

 • Millî Eğitim Bakanlığı [MEB] (2006). İlköğretim Türkçe dersi (6, 7, 8. Sınıflar) öğretim programı. Ankara: MEB Yayınları.

 • Millî Eğitim Bakanlığı [MEB] (2015). Türkçe dersi (1- 8. Sınıflar) öğretim programı. Ankara: MEB Yayınları

 • Millî Eğitim Bakanlığı [MEB] (2015). Pisa 2015 ulusal ön raporu. Ankara: Ölçme Değ. ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü.

 • Sever, S.(2004). Türkçe öğretimi ve tam öğrenme. Ankara: Anı Yayıncılık.

 • Tekin, H. (1980). Okullarımızdaki Türkçe öğretimi, Ankara: Mars Matbaası.

 • Tosunoğlu, M. (2000). Kelime servetinin eğitim öğretimdeki yeri ve önemi. Millî Eğitim Dergisi, 144.

 • TDK, (2011). Türkçe Sözlük. Ankara: TDK Yayınları.

 • Öztokat, E., (1978). Sözlüksel sıklık ve bildirinin algılanışı. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yabancı Diller Eğitim Bölümü dergisi, 3, 129-133.

 • Vardar, B., (1983, Temmuz-Ağustos). Bildirişimin işlevi, alan kavramı ve terim öğretimi, Türk Dili Dil Öğretimi (Özel Sayı), 379-380.

 • Vardar, B. (2002). Açıklamalı dilbilim terimleri sözlüğü. İstanbul: Multilingual. Yayıncılık, Ankara.

 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri, Ankara: Seçkin Yayıncılık.

                                                                                                    
 • Article Statistics