TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDAKİ SÖZ VARLIĞININ ÖĞRENCİ ETKİNLİKLERİNE YANSIMASI

Author:

Number of pages: 235-251
Year-Number: 2017-16

Abstract

Söz varlığını geliştirmede en fazla kullanılan kaynak Türkçe ders kitaplarıdır. Bu nedenle, ders kitaplarındaki söz varlığı ile çalışma kitaplarındaki etkinlikler birbirlerini desteklemelidir. Bu düşünceden hareketle araştırmada, ortaokul Türkçe ders kitaplarındaki söz varlığının çalışma kitaplarındaki etkinliklere ne ölçüde yansıdığının belirlenmesi amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda araştırmada doküman incelemesi tekniği kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini, 5, 6, 7 ve 8. sınıf Türkçe ders kitaplarının Atatürkçülük teması oluşturmuştur. Araştırma verileri, Gümüşhane ilinde bir ortaokulda öğrenim gören öğrencilerin kitapları üzerinden toplanmıştır. Söz varlığı ile ilgili bulgular Cibakaya 2.0 programı ile analiz edilip, tablolar hâlinde sunulmuştur. Sonuç olarak, sınıf seviyesine göre dengeli biçimde 5, 6 ve 8. sınıflarda kademeli bir artışın yaşandığı ancak 7. sınıf kitabında beklenenin aksi yönde bir değişim olduğu belirlenmiştir.

Keywords

Abstract

In develop vocabulary the most frequently used source is the Turkish course books. Therefore, a activities in the workbooks and vocabulary in the coursebooks must support each other. Based on this idea in research, ıt is aimed to how much reflect the effects of vocabulary presence in secondary Turkish course books to the activities in workbooks. For this aim, was used document examination technichs in reaearch accordance to qualitative research approach. The sample of the research, the 5th, 6th, 7th and 8th grade Turkish workbooks were created by theme of Atatürk. The research data were collected from the books of the students in a secondary school in Gümüşhane province. Findings related to the presence of vocablary were analyzed with the Cibakaya 2.0 program and presented in tables. As a result, it was determined that there was a gradual increase in grade 5, 6, and 8 by grade level, but a change in the opposite direction of what was expected in the 7th grade book.

Keywords