OKUMA SÜRECİNDE METİNDEKİ ANLAMDAN ZİHİNDEKİ ANLAMA

Author:

Year-Number: 2017-14
Number of pages: 7-25
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Anlama zihnimizin sınırsız bir beceridir. Bu beceriyi geliştirmek için sürekli araştırmalar yapılmaktadır. Bu araştırmalar sonucu anlama kavramı, süreci ve becerilerini açıklayan anlama modelleri geliştirilmektedir. Bu modeller geleneksel, bilişsel ve yapılandırıcı olmak üzere üç grupta toplanmaktadır. Geleneksel modeller metindeki anlamı bulma ve olduğu gibi zihne almayla ilgilenmektedir. Bilişsel modeller anlama süreçlerine yoğunlaşmakta, bir metni okurken bilgilerin nasıl alındığı, anlaşıldığı ve zihne yerleştirildiğine ağırlık vermektedir. Yapılandırıcı modeller ise zihindeki anlama odaklanmakta ve anlama becerilerini geliştirmeye çalışmaktadır. Böylece yapılandırıcı anlayışla birlikte metindeki anlamdan zihindeki anlama geçilmiştir. Bu süreçte anlama kavramının içeriği, amaçları ve uygulamalarında önemli değişmeler kaydedilmiştir. Eskiden metindeki anlamı olduğu gibi almaya yönelik çalışmalar yerini anlama eğitimine bırakmış, giderek anlama becerilerinin doğrudan öğretim yoluyla geliştirilmesine odaklanmıştır. Ayrıca kelimelerin anlamını bilme ve metinle ilgili sorular sorma etkinliklerinden, anlama stratejilerini öğretme, metindeki anlamın ötesine geçme etkinliklerine ağırlık verilmeye başlanmıştır. Günümüzde artık zihinde oluşturulan anlamın geliştirilmesine, metindeki bilgilerden hareketle yeni anlamlar üretilmesine ve anlama becerilerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar üzerinde durulmaktadır. Ülkemizde uygulanan yeni Türkçe öğretim programında yapılandırıcı anlama modellerinden yararlanılmıştır. Metindeki anlam yerine öğrencinin zihindeki anlam geliştirilmeye çalışılmaktadır.

Keywords

Abstract

Understanding is a limitless skill in our minds. There are too many researches to improve this skill. As a result of these researches, understanding models that explain the concept of understanding, processes and skills are being developed. This model has three basic groups like traditional, cognitive and constructive. The traditional model is interested in finding meaning and keeping it in the mind . The cognitive model focuses on comprehension. While reading a text It focuses on how to understand it and place into the mind. The constructive model focus on the meaning in the mind and try to improve the understanding skills. With the constructivist approach, the understanding of the meaning in the context has progressed to the understanding of the meaning in the mind. Significant changes have been recorded in the content, purpose and practice of the concept of understanding in this process. In the past, studies to learn what it meant in the text have left their place in the teaching of comprehension, and are increasingly focused on the development of comprehension skills through direct instruction. In addition, it began to focus on the activities of knowing the meaning of the words and asking questions about the text, teaching the understanding strategies and going beyond the meaning of the text. Nowadays, it is emphasized that studies aiming to develop meaning in the mind and to produce new meanings by moving from the information in the text are emphasized. Constructive Understanding Models have been utilized in the new Turkish teaching program applied in our country. The meaning in the mind of the learner is being tried to be developed instead of its meaning.

Keywords