KÜLTÜRLERARASI YETERLİLİK VE YABANCI DİL OLARAK KORECE ÖĞRETİMİ

Author :  

Year-Number: 2017-14
Language : null
Konu : Yabancı dil olarak Korece öğretimi, Kültürlerarası yeterlilik
Number of pages: 174-186
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Yabancı bir dili öğrenmek o dilin yalnızca dilbilgisi kurallarını ve o dildeki sözcüklerin anlamlarını bilmek demek değildir, kültürel unsurların da öğrenme sürecine dahil edilmesi gerekmektedir. Dil kültürdür, kültür ise dildir düşüncesinden hareketle etkili bir yabancı dil öğretiminin gerçekleştirilebilmesi için kültürün rolü giderek daha fazla önem kazanmaktadır. Yabancı dil öğretiminin öncelikli amacı, öğrencilerin farklı dil ve kültüre sahip bireylerle iletişim kurabilmelerini sağlamaktır. Öğrencilerin kültürel farkındalıklarını geliştirebilmek için kültürlerarası yeterlilik unsurları da yabancı dil öğretim programlarına dahil edilmelidir. Kültürlerarası yeterlilik unsurlarının yabancı dil öğretim programlarına dahil edilmesi, öğrenme aktivitelerinin daha eğlenceli ve ilgi çekici olmasını sağlayarak; öğrencilerin dilsel becerilerinin ve kültürel farkındalıklarının geliştirilmesine yardımcı olacaktır. Yabancı dil olarak Korece öğretiminde de amaç, öğrencilerin Korelilerle etkileşimlerinde gerekli olan iletişimsel yeteneklerini geliştirmektir. Korece öğretim müfredatlarının kültürel öğeleri içerecek biçimde genişletilmesi, öğrenmeyi daha etkili ve anlamlı hale getirecek aynı zamanda da öğrenciler açısından daha kolay olmasını sağlayacaktır. Korece öğrenen öğrencilerin karşılaştıkları durumlarda uygun bir biçimde davranabilmeleri ve etkili bir iletişim kurabilmeleri için Türk kültürü ve Kore kültürü arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları anlayabilme ve yorumlayabilme yeteneğini kazanmaları gerekmektedir. Bu açıdan düşünüldüğünde öğretmenin ve öğretim materyallerinin rolü yadsınamaz ölçüdedir. Özellikle öğretmenler ve öğretim müfredatlarını hazırlayan eğitmenlerin Korece öğretiminde kültürlerarası yeterlilik kavramının önemini dikkate almaları gerekmektedir. Bu çalışmada öncelikle kültürlerarası yeterlilik kavramı incelenecek ve özetlenecek, daha sonra ise etkili ve yeterli bir Korece öğretiminin gerçekleştirilmesinde kültürlerarası yeterliliğin önemi vurgulanmaya çalışılacaktır.

Keywords

Abstract

Learning a foreign language is not just about learning the grammar rules and the meanning of the vocabulary, also it should contain the cultural components. As it is often stated that language is culture and culture is language, the role of culture has been extended in foreign language learning for effective language teaching. The primary aim of foreign language teaching is to enable learners to communicate with people coming from different linguistic and cultural backgrounds. To enhance the cultural awareness of the students, intercultural communication training should be an integral part of language teaching. Integrating intercultural competence components into language learning activities may actually make them more interesting and appealing, and help developing students’ linguistic abilities and awareness of foreign language courses.The aim of Korean Language teaching is to build communication skills needed for students’ interaction with the Koreans. Enhancing the Korean language curriculum with the cultural aspects makes Korean learning more sense and effective and much easier for learners. Korean language learners should acquire the ability to recognize cultural differences and similarities of Turkish culture and Korean culture and behave properly in the given situation and to communicate clearly and effectively. From this point of view, role of teacher and teaching materials should be taken in consideration. Especially teachers and curriculum designers need to be aware of increasing importance of intercultural competence in Korean language teaching. This study firstly reviews and summarizes the literature on intercultural competence and secondly emphasize the importance of intercutural competence in order to enable Korean language learners to communicate in Korean effectively.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics