KONUŞMA BECERİSİNİN 2015 TÜRKÇE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA DEĞİŞEN YÖNÜ: SÖZLÜ İLETİŞİM BECERİSİ

Author :  

Year-Number: 2017-15
Language : null
Konu : Türkçe Eğitimi
Number of pages: 12-22
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Toplumların temel taşlarından olan dil, her devirde en yaygın kullanılan iletişim aracı olmuştur. İletişimin sağlıklı ilişkilere dönüşebilmesi için ise etkili iletişime ihtiyaç vardır. Dil ise kendisini oluşturan becerilerle karakterize olur. Dil becerilerinin eğitim yolu ile gelişmesi, etkili iletişimi meydana getirmektedir. Eğitimin uygulama boyutunu oluşturan programlar ise en nitelikli eğitimi vermek amacıyla sürekli gelişip değişmektedirler. 2006 Türkçe Dersi Öğretim Programı’nda konuşma ve dinleme/ izleme becerisi ayrı ayrı ele alınırken; 2015 Türkçe Dersi Öğretim Programı’nda bu beceriler birleştirilerek sözlü iletişim öğrenme alanı olarak yer almıştır. Bu çalışmanın amacı ise; 2006 Türkçe Dersi Öğretim Programı’nda yer alan konuşma becerisinin, 2015 Türkçe Dersi Öğretim Programı’nda sözlü iletişim becerisi çatısı altında ne şekilde var olduğunu incelemektir. Amaç doğrultusunda 2006 ve 2015 Türkçe Dersi Öğretim Programları, doküman inceleme yöntemi ile incelenmiştir. 2006 Türkçe Dersi Öğretim Programı’nda yer alan konuşma becerisi; 2015 Türkçe Dersi Öğretim Programı’nda sözlü iletişim öğrenme alanına dinleme/ izleme becerisi ile birleştirilerek dahil edildiği görülmüştür. Ayrıca çalışmada, 2006 Türkçe Dersi Öğretim Programı’nda konuşma becerisi içerisindeki amaç ve kazanımların bazıları, 2015 Türkçe Dersi Öğretim Programı’nda yer almazken; bazılarının ise sözlü iletişim alanına kazanım ve alt kazanım olarak yansıdığı tespit edilmiştir. Bu değişimle beraber Türkçe Dersi Öğretim Programı’nda etkili iletişimin ön plana çıkarılmıştır. Ayrıca kazanımların her sınıf düzeyinde ayrı ayrı belirtildiği; benzer ya da aynı nitelikteki kazanımların ise sınıf düzeyi arttıkça detaylandırıldığı saptanmıştır. Ancak sınıflandırmanın değişimi dışında iki program arasında kayda değer bir farklılık olmadığı bulgusuna ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

One of the cornerstones of the societies, language has been a common means of communication used in every period. The language is characterized by the skills which form it and therefore developing such skills by education allows effective communication. Programs preferred in the practical dimension of education have continuously been changed in order to provide a more qualified education. While speaking and listening skills are separately taught in 2006 Program, these skills are combined in the 2015 Program as oral communication. The purpose of this study is to examine the place of the 2006 Program speaking skills in the 2015 Program’s oral communication roof. Document review was utilized in this study based on the purpose and it was revealed that combining speaking skills of the 2006 Program with listening skills in the 2015 Program and creating the oral communication skills has promoted the effective communication. Furthermore, learning outcomes were provided separately for each grade and similar or almost same quality outcomes were detailed when the grade increased. However, it was found that no significant difference is available between two groups apart from the change of classification.

Keywords


 • Bayburtlu, Y. S. (2015). 2015 Türkçe Dersi Öğretim Programı ve 2006 Türkçe Dersi

 • Bayburtlu, Y. S. (2015). 2015 Türkçe Dersi Öğretim Programı ve 2006 Türkçe DersiÖğretim Programının Değerlendirilmesi. Turkish Studies International Periodical for theLanguages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume, 10(15), 137-158. doi: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.8817

 • Demirel, Ö. (1999). Türkçe öğretimi. Ankara: PegemA Yayıncılık.Demirel, Ö. (2006). Kuramdan Uygulamaya Eğitimde Program Geliştirme. Ankara: PegemA Yayıncılık.

 • Doğan, H. (1975). Program Geliştirmede Sistem Yaklaşımı. Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(14), 36.

 • Kadızade Dumanlı, E. ve Önder, B. (2016). İlköğretim Türkçe Programı İle TürkçeÇalışma Kitaplarındaki kazanım ve Etkinliklerin Konuşma Becerisi Açısından Değerlendirilmesi. Eğitimde Kuram ve Uygulama Dergisi, 12, (5),1104-1124.

 • Kurudayıoğlu, M. (2003). Konuşma Eğitimi ve Konuşma Becerisini Geliştirmeye Yönelik Etkinlikler. TÜBAR-XIII-/2003-Bahar, 287-309.

 • MEB (2006). İlköğretim Türkçe Dersi (6, 7, 8. Sınıflar) Öğretim Programı. Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü.

 • MEB (2015). İlköğretim Türkçe Dersi (1.- 8. Sınıflar) Öğretim Programı. Ankara: DevletNalıncı, A. N. (2000). Avrupa Birliğine Tam Üyelik Yolunda Başarının Anahtarı: Yeniden Yapılanma. Ümit Yayıncılık: Ankara.

 • Saraç, C. (2006). Sözlü İletişim Becerileri Açısından Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi. Ankara: MEB Yayınları.

 • Temur, T. (2010). Dinleme Metinlerinden Önce ve Sonra Sorulan Soruların ÜniversiteÖğrencilerinin Dinlediğini Anlama Beceri Düzeyine Etkisi. Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 29, 303 -319.

 • Şimşek, Ş. Akgemci, T. ve Çelik, A. (2003). Davranış Bilimlerine Giriş ve Örgütlerde Davranış. Ankara: Nobel Yayıncılık.

 • Yıldırım, A. ve Şimşek H. (2006). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

                                                                                                    
 • Article Statistics