YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE DİL PARTNERLİĞİ (TANDEM) YOLUYLA GERÇEKLEŞTİRİLEN ÖĞRETİMİN ÖĞRENCİLERİN KONUŞMA KAYGILARINA ETKİSİ

Author :  

Year-Number: 2017-15
Language : null
Konu : Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi
Number of pages: 163-175
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Dil partnerliği yabancı dil öğrenenlerin ana dili konuşurlarıyla belli zamanlarda bir araya gelerek oluşturdukları bir dil öğrenme etkinliğidir. Bu sistemin amacı öğrenenlerin hem dil öğrenimini hem de kültür aktarımını doğal yollarla gerçekleştirmektir. Bu çalışmada, Avrupa’da TANDEM olarak bilinen dil partnerliğinin yabancı dil olarak Türkçe öğrenenlerin konuşma kaygılarına etkisi araştırılmıştır. Gerçek deneysel desen ile kurgulanan çalışmada, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinde Türkçe öğrenen yabancı öğrenciler ile Türk öğrenciler altı hafta süren dil partnerliği programıyla bir araya gelmişlerdir. Veri toplama aracı olarak Özdemir (2013) tarafından güvenirlik ve geçerlik çalışması yapılan “Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenenlerin Konuşma Kaygılarının Kaynakları” adlı ölçek uygulanmış, verilerin analizinde İlişkisiz Örneklemler İçin t-Testi, Mann Whitney U, İlişkili Örneklemler İçin t-Testi kullanılmıştır. Altı hafta süren deneysel süreç sonunda deney grubundaki öğrencilerin Türkçe konuşmaya yönelik kaygılarının kontrol grubundaki öğrencilere göre anlamlı ve olumlu yönde değiştiği görülmüştür. Araştırma, yabancı dil olarak Türkçe öğrenenlerin konuşma kaygılarının azalmasında yabancı dil öğrenirken ana dili konuşurlarıyla kurulacak iletişimin ve öğrencilerin kendi öğrenmelerinden sorumlu olduğu bir izlencenin, etkililiğini ortaya koymuştur.

Keywords

Abstract

Language Partnership is an activity whereby the learners get together with the other students who speak the same language as a mother language. The purpose of this system is to implement learners to learn the language and to perform culture transfer in a natural way. In this study, effects of Language Partnership (known as TANDEM in Europe) on speaking anxieties of learners who learn Turkish language as a foreign language have been researched. In this study which has been manipulated with real experimental design, foreigner students who are learning Turkish Language in Nevsehir Haci Bektas Veli University have come together with Turkish students for 6 weeks of time in accordance with Language partnership program. As a data collecting tool, the study which was prepared by Özdemir (2013) in the subject of availability and reliability and its name is “The sources of speaking anxieties of learners who learn Turkish language as foreign language”. It was also applied as a scale, for the analysis of those data, the frequency, percentage, average value, standard deviation, t test for related exemplifications are used. After the experimental process which took 6 weeks, it was observed that the students who were in the experiment group have improved positively in terms of Turkish language speaking anxieties comparing with those students who were in the control group. This research put forward that effectiveness of setting relationships and communications between Turkish language learners as foreign language and speakers of same language as mother language in reducing the speaking anxieties of the same Turkish language learners.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics