BULGARCA VE TÜRKÇEDE GÖRÜNÜŞ KATEGORİSİ

Author :  

Year-Number: 2017-16
Language : null
Konu : Yabancı Diller
Number of pages: 222-234
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bulgarca dilbilgisi kategorisi olan “vid” (görünüş kategorisi) Bulgar dilindeki fiil sisteminin temelini oluşturmaktadır. Görünüş konusu Bulgarca dilbilgisinde çok önemli bir yere sahiptir ve anlaşılmadığı zaman öğrenme-öğretme sürecinde sorunlar yaratmaktadır. Dolayısıyla görünüş konusu Bulgarcayı öğrenen ve bu dilden çeviri yapan kişiler için çok önemlidir. Bu ifadeleri Türkçeye anlamca aktarabilmek adına iki dildeki süreklilik-süreksizlik ve/veya görünüş ve kılınış kategorilerinin sorunlarını açıklığa kavuşturmak büyük önem taşımaktadır. Türkçede görünüş ve kılınış kategorileri birçok kitapta incelenmiş fakat Bulgarca ile hiç karşılaştırılmamıştır. Bu çalışmanın amacı Bulgarca ve Türkçede dilbilim kategorisi olan görünüşün benzerlikleri ile farklılıklarını açıklamak ve çeviride yarattığı sorunları aktarmaktır.

Keywords

Abstract

Bulgarian grammar category “vid” (aspect) forms the basis of the Bulgarian verb system. Aspect has a very important place in Bulgarian grammar, and when not understood it creates problems in the learning-teaching process. Therefore, this subject is very important for people who learn Bulgarian and who translate to this language. For translating the verbs to Turkish with the correct meaning it is very important to clarify the problem of perfective-imperfective verbs into the two language and to tease out their aspectual and manner of action (akitonsart) characteristics. The aspect and aktionsart in Turkish have been examined in many books but have never been compared with Bulgarian. The aim of this paper is to present the similarities and the distinctions in the expressing of the grammatical category aspect in Bulgarian and Turkish languages, and to set out the problems that it causes in translation.

Keywords


 • Arık, S. (2007). Kısa Leh dili grameri. Warszawa: Ex Libris,.

 • Arık, S. (2007). Kısa Leh dili grameri. Warszawa: Ex Libris,.

 • Aydemir, İ. A. (2010). Türkçede zaman ve görünüş sistemi. Ankara: Grafiker Yay.. Benzer, A. (2012). Türkçede zaman, görünüş ve kiplik. İstanbul: Kabalcı.

 • Demir, S. A. (2016). Görünüş kategorisi, Türkmence örneği. Ankara: Grafiker Yay. Dietrich, A. P. (2006). Rusça Gramer. Ankara: Kapadokya Kitabevi.

 • Karadoğan, A. (2009). Türkiye Türkçesinde kılınış. Ankara: Divan Kitap, 2009.Korkmaz, Z. (2007). Gramer Terimleri Sözlüğü (Şekil Bilgisi). Ankara: TDK Yayınları.Korkmaz, Z. (2014). Türkiye Türkçesi grameri (Şekil Bilgisi). Ankara: TDK Yayınları. Köycü, S. (2007). Lehçe dilbilgisi, Ankara: Güner Matbaacılık.

 • Johanson, Lars (2016). Türkçede görünüş, Çev. Nurettin Demir, Ankara,

 • Lyubomir, Andreyçin, Et al (1993). Gramatika na sıvremenniya bılgarski knijoven ezik – morfologiya, BAN, Sofya,

 • Lyubomir, Andreyçin, (1978). Osnovna bılgarska gramatika, Sofya, Nauka i izkustvo. Paşov, Petır, (1999). Bılgarska gramatika, Plovdiv, Hermes,

 • Süleymanoğlu, H., & Et al, (2014). Modern Bulgar dili. Ankara: Hatiboğlu.

 • Uzun, N. E. (1998). “Türkçede görünüş/kip/zaman üçlüsü”, Dil Dergisi, sayı:68,

 • Vlahova, Ruykova (2009). Radka, Prakticheska gramatika bılgarski ezik, Sofya, Pons. Seliştev, А. М. (1951). Staroslavyanskii yazık. Moskova.

 • Dilaçar, A. (1974). “Türk Fiilinde “Kılınış”la “Görünüş” ve Dilbilgisi Kitaplarımız”, Türk Dili Araştırmaları Yıllığı-Belleten 1973-74. (1974) s. 159-171.

                                                                                                    
 • Article Statistics