ÖĞRETMEN ADAYLARINA GÖRE TÜRKÇENİN GÜNCEL SORUNLARI

Author :  

Year-Number: 2017-15
Language : null
Konu : TÜRKÇE EĞİTİMİ
Number of pages: 63-78
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Dil, bir toplumu bir arada tutan ve toplumun geleceğinin teminatı olan en önemli araçtır. Dildeki sorunlar toplum içi iletişimi derinden etkileyerek millet olma bağını giderek zayıflatır ki bu büyük bir tehlikedir. Kültürün aktarıcısı olan dil, bilginin aktarıcısı olan öğretmenler vasıtası ile canlı kalmaya devam edecektir. Kültürel mirasta dilin önemini anlayan öğretmen adayı yetişmedikçe dil giderek artan yozlaşma gibi sorunlarla karşı karşıya kalacaktır. Öğretmen adayının dil konusundaki bilinç düzeyi bu bakımdan önemlidir. Türkiye’deki eğitim fakültelerinde seçmeli ders olarak Türkçenin Güncel Sorunları dersi yer almaktadır. Bu çalışmada Türkçenin Güncel Sorunları dersini henüz almamış olan öğretmen adaylarının Türkçenin güncel sorunları hakkındaki görüşleri çalışmanın temelidir. Öğretmen adayları toplumun geleceği ve nesillerin modeli olduğu için onların dilin sorunları hakkındaki düşünceleri önem taşımaktadır. Bozok Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğrencileri çalışmanın örneklem grubunu oluşturmuşlardır. Görüşme formu hazırlanmadan önce Türkçenin güncel sorunları ile ilgili çalışma kapsamının dışında bırakılan on öğrenci ile konu hakkında görüş alış verişi yapılmıştır. Bu görüşmeden elde edilen veriler görüşme formunun sorularını oluşturmuştur. Çalışma kapsamında oluşturulan bu görüşme formu kullanılmıştır. Öğretmen adaylarının cevapları uzman görüşlerine de başvurularak temalara ayrılmış ve temalar bakımından cevaplar tablolaştırılmıştır. Cevapların yorumlanması ile Türkçenin güncel sorunları hakkında çözümlere gidilmiştir. Öğretmen adaylarının kendi istekleri ile sunduğu Türkçenin güncel sorunlarına dair çözüm önerileri de çalışma içerisinde yer almaktadır. Anahtar Kelimeler: Dil, eğitim,Türkçe, öğretmen, sorun.

Keywords

Abstract

ABSTRACTLanguage is the most important tool that kolds society together that is an assurance for the future of society. Problems related to language weaken the bond of being a nation gradually by infuluencing deeply communication in society and that is a great danger.Language that transfers culture, will be alive by the help of teachers who are the ones that transfer knowledge. Unless we educate candidate teachers who understand the importance of language in cultural heritage language will face problems such as deterioration more and more . The language awereness level of the candidate teachers is important because of this reason. At faculties of education in Turkey the course entitled “ current problems of Turkish language” is given as an elective course.This study is based on the views of the candidate teachers about the current problems og Turkish language who haven’t taken the sourse entitled current problems of Turkish language. Since the candidate teachers are the future of the society and role models of generations, their views about the problems of language are of importance.The sample group of the study is up of students of University of Bozok, Faculty of Education. Before the interview forms are formed, views of the students related to this subject were taken who were not included in the study of current problems of Turkish language. The data taken from this interview made up the questions of the interview form. In the study this form was used.The answers of the candidate teachers were classified according to themes by consulting to expert views and the answers were turned into tables according to their themes made up the questions of the interview form. In the study this form was used. The answers of the candidate teachers were classified according to themes by consulting to expert views and the answers were turned into tables themes. By the interpretation of the answers, some solutions related to the current problems of Turkish language are reached.This study also includes suggestions made by candidate teachers with their own wishes related to current problems of Turkish language.Key words: Language, education, Turkish language, teacher, problem.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics