TÜRKİYE’DE UYGULANAN SÜREÇ TEMELLİ YAZMA YAKLAŞIMI TEMELE ALINARAK HAZIRLANMIŞ ÖĞRETİM PROGRAMININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Author :  

Year-Number: 2017-15
Language : null
Konu : Türkçenin Eğitimi ve Öğretimi
Number of pages: 79-97
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Öğrencilerin yazılı anlatım becerilerini etkili bir şekilde kullanabilmelerinde, hazırlanan öğretim programlarının yeri oldukça önemlidir. Türkiye’de 2015 yılından itibaren yazma öğrenme alanında Süreç Temelli Yazma Yaklaşımı’nın dikkate alınarak programın hazırlandığı bilinmektedir. Ülkemizde yazma öğretiminde süreç temelli yazma yaklaşımına yeni geçildiği için mevcut programın değerlendirilmesini içeren çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu kapsamda çalışmanın amacı; Türkiye’de ilkokul öğrencilerine yönelik uygulanan yazma programının, öğrencileri yazılı anlatım becerisi kazandırma yönünden ne derece yararlı olduğunun öğretmen görüşlerine dayandırılarak derinlemesine incelenmesidir. Araştırmada betimleyici fenomenoloji deseni kullanılmıştır. Bu çalışmada veriler yarı yapılandırılmış görüşme soruları ile toplanmıştır ve verilerin analizinde içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre sınıf öğretmenlerinin beş tema altında 294 söylem dile getirdiği görülmektedir. Bu temalar; “Öğretmenlerin, yazmanın önemine dair düşünceleri”, “Öğretmenlerin, yazma öğretiminin mevcut durumuna dair düşünceleri”, “Öğretmenlerin, öğrencilerin yazma başarısını düşüren sebepler hakkındaki düşünceleri”, “Öğretmenlerin, öğrencilerin yazmayı sevmeme nedenleri hakkındaki düşünceleri” ve “Öğretmenlerin, öğrencilerin yazma becerisinin arttırılmasına yönelik yapılması gerekenler hakkındaki düşünceleri” şeklindedir.

Keywords

Abstract

The role of relevantly prepared instructional programs is very important for the students to use their writing skills effectively. It is known that the program was prepared as of 2015 in Turkey considering the Process-Based Writing Approach in the field of writing instruction. As the process-based writing approach has recently been introduced into the writing instruction in our country, studies involving the evaluation of the existing program are rare and much needed. The aim of the present study in this context is to examine in depth the writing skills program applied to elementary school students in Turkey based on the teacher's views regarding how useful the program is in terms of teaching the students skills in writing. Descriptive phenomenology has been used in the study. The data in this study were collected with semi-structured interview questions and content analysis method was used for the analysis of the data. According to the results of the research, classroom teachers identified 294 discourses under five themes. These discourses include teachers’ thoughts about the importance of writing, teachers' thoughts about the current status of writing skills education, teachers' thoughts about the reasons that minimize the writing skills success of the students, teachers' thoughts about the reasons why the students do not like writing skills course and Teachers' thoughts about what needs to be done to improve the writing skills of students.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics