SURİYELİ MÜLTECİ OKUL ÇAĞI ÇOCUKLARININ EĞİTİMİ VE GELECEĞE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ

Author :  

Year-Number: 2017-15
Language : null
Konu : Türkçe Eğitimi
Number of pages: 152-162
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Suriye'de yaşanan ve hâlâ devam eden savaşın en büyük mağdurları şüphesiz çocuklardır. Şu an Türkiye'de bulunan Suriyeli çocukların hem psikolojik destek verilerek yaşadıkları vahim olayların etkisinden kurtulmalarına yardımcı olunması gerekirken hem de eğitim faaliyetlerinin yaygınlaştırılarak çocuk sığınmacıların okul yaşamından uzak kalmasının engellenmesi gerekmektedir. Bu çalışmada Suriyeli mülteci çocukların eğitim almasını engelleyen ulaşım, ekonomik sıkıntılar, ailenin olumsuz tutumu gibi faktörler üzerinde durulmuştur. Çocuk yaştaki sığınmacıların geleceğe yönelik planları, hayattan beklentileri, Türkiye'ye ve buradaki insanlara yönelik görüşleri alınmıştır. Çocukların büyük bir kısmının ülkesindeki olaylar sebebiyle siyasi olarak kin tuttuğu, ülkesine geri dönme umudu taşıdığı, ileride yapmak istedikleri mesleklerin bile savaş nedeniyle şekillendiği görülmüştür. Alınan cevaplar doğrultusunda bu çocuklara nasıl davranılması gerektiği, psikolojik durumları, derslerde nelere dikkat edilmesi gerektiği açıklanmaya çalışılmıştır. Çalışmada yarı yapılandırılmış sorulardan oluşturulan görüşme formu uzman görüşleri doğrultusunda hazırlanmıştır. Elde edilen veriler içerik analizi yöntemi ile incelenip yorumlanmıştır. Elde edilen verilere göre okula devam edebilme şansına sahip olan çocukların psikolojik durumları göz önüne alınarak öğreticilerin dikkat etmesi gereken konular saptanmıştır. Hâlâ okullaşamamış çocukların ise eğitim hayatına katılabilmesi için yeni projeler, ulaşım sorunu, okul sorunu ve ailelerin ikna edilmesi hususlarına değinilmiştir. Yapılan araştırmanın, sığınmacı çocukların eğitim faaliyetlerine, bu çocukların derslerine giren öğreticilerin davranışlarına katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Keywords

Abstract

The biggest victims of Syrian Civil War are the children. It is required to help to Syrian children who live in Turkey currently by giving them pschological support to get over dire effects of war and to prevent getting away from school life by providing new education oppurtunites. In this article barriers to get access an education as transportation issue, economic difficulties, negative attitude of families for Syrian refugee children were emphasized.Future plans, what they expect from life, opinions of Turkish people were referred from several refugee children. A big part of children carry into their future by holding grudges against political events in their country but some of children have hope to turn back their country. Even what they want to do as a job in future shape by effects of war. With received answers how to treat them, their psychologic condition, what to pay attention during their classes were intended to explain. Questionnaire which includes semi structured questions in was prepared by in the direction of expert opinion. Obtained datas studied and interpreted by content analysis method. According to obtained datas what to instructors pay attention most about having a chance to continue their school life between refugee children with considering their pschologic condition. Children who can not continue their school life should get access education by solving problems as transportation problem, school building problem, changing negative attitude of families. Considering that conducted research, it will help to contribute educational life of Syrian refugee school-age children and their teachers.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics