TÜRKÇE ÖĞRETMEN ADAYLARININ 15 YAŞ GRUBU ÖĞRENCİLERİN OKUMA BECERİLEİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ

Author :  

Year-Number: 2017-15
Language : null
Konu : Türkçe Eğitimi
Number of pages: 266-284
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı, PISA sonuçlarına göre öğrencilerin 2003-2015 döngülerindeki okuma becerileri puanlarındaki değişimi incelemektir. Araştırma kapsamında öncelikle Türkiye’nin PISA döngülerindeki okuma becerileri ortalama puanları, OECD ortalama puanları ile karşılaştırılmıştır. Türkiye’nin okuma becerilerinde yer aldıkları sıra ve yeterlik düzeylerindeki değişimler incelenmiştir. Ardından Türkçe öğretmen adaylarının 15 yaş grubundaki öğrencilerin okuma becerilerini etkileyen değişkenlere, okuma becerilerinde alt yeterlik seviyelerinde kalmalarının nedenlerine ve çözüm önerilerine ilişkin görüşleri belirlenmiştir. Nitel araştırma yönteminin kullanıldığı araştırmada öncelikle PISA raporları incelenmiş ve öğrencilerin okuma beceri düzeylerindeki değişim incelenmiştir. Ardından Türkçe öğretmen adaylarının okuma becerisine yönelik görüşleri alınmış ve görüşler içerik analizi ile kategorileştirilmiştir. Araştırmanın sonucunda öğrencilerin okuma becerilerinde 2015 döngüsünde bir düşüş olduğu ve bu düşüşün sıralama ve yeterlik alanlarında da görüldüğü belirlenmiştir. Türkçe öğretmen adaylarının 15 yaş grubu öğrencilerinin okuma becerileri üzerinde en çok ailenin eğitim düzeyi ve tutumunun, okuldaki eğitim ve öğretmeninin, öğrencinin kitap okumaya ilgi ve tutumunun etkili olduğunu belirttikleri tespit edilmiştir. Öğretmen adaylarına göre öğrencilerdeki anlama ve yorumlama eksikliği, dikkat eksikliği, eğitim sisteminin ezbere dayalı olması ve öğrencilerin daha önce benzer sorularla karşılaşmamış olması; öğrencilerin okuma becerisinde alt yeterlik alanlarında yer almasına neden olmuştur. Türkçe öğretmen adayları; eğitim sistemi üst düzey becerilere yönelik değiştirilirse ve öğrencilere okuma alışkanlığı kazandırılırsa öğrencilerin okuma beceri düzeylerinin artacağını belirtmişlerdir. Araştırmaya katılan öğrencilerden %66’sı, ileride kendi öğrencilerinin okuma becerilerinin üst düzeyde olacağını; %32’si ise öğretmen olarak sadece kendi çabalarıyla öğrencilerinin okuma becerilerini üst düzeye çıkarmalarının mümkün olmayacağını ifade etmiştir.

Keywords

Abstract

The purpose of this study is to examine the change in the reading ability scores of the students in the 2003-2015 cycle according to PISA results. Within the scope of the research, Turkey's average scores on reading skills in the PISA cycles were compared with the OECD’s average scores. The order in which Turkey is involved and the changes in proficiency levels in reading skills have been examined. Subsequently, the variables affecting the reading skills of the students in the 15-year-old group, the reasons for their staying at sub-competency levels in reading skills and the solution recommendations were determined according to the opinions of the Turkish teacher candidates. Qualitative research method was used in the research. The PISA reports were analysed by document analysis and the change in the level of reading skills of students was determined. At it again, the opinions of Turkish teacher candidates were taken with the case study of qualitative research methods and they were categorized by content analysis. As a result of research, it was determined that there was a decrease in students' reading skills in the 2015 cycle and this fall was also seen in the areas of ranking and competence. It has been determined that the Turkish teacher candidates stated that the education level and attitude of the family, school education and teacher, interests and attitudes of students in reading a book are mostly effective on the reading ability of the students of 15 years age group. According to Turkish teacher candidates, the lack of understanding and interpretation in the students, the lack of attention, and the fact that the education system is based on memorization and the students have not encountered similar questions before caused the students to take place in the sub-competence areas in reading skills. It was found that the Turkish teacher candidates stated that the education system should be changed for high level skills and the reading skills of the students would increase with the reading habits. 66% of the students who participated in the survey stated that the reading skills of their students will be at a high level in the future, and 32% stated that as a teacher, it would be insufficient for them to raise their reading skills to the highest level only by their own efforts.

Keywords


 • Auguste, B., Kihn, P. & Miller, M. (2010). Closing the talent gap: Attracting and retaining top third graduates to careers in teaching. McKinsey&Company.

 • Aksaçlıoğlu A. G., Yılmaz, B. (2007). Öğrencilerin televizyon izlemeleri ve bilgisayar kullanmalarının okuma alışkanlıkları üzerine etkisi. Türk Kütüphaneciliği. 21(1), 3-28.

 • Altun, M., & Akkaya, R. (2014). Mathematics teachers’ comments on PISA math questions and our country’s students’ low achievement levels. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29(1), 19-34.

 • Baccus, A.A. (2004). Urban fourth and fifth grade teachers’ reading attitudes and efficacy beliefs: Relationships to reading instruction and to students’ reading attitudes and efficacy beliefs. United States: University of Maryland.

 • Barber, M. & Mourshed, M. (2009). Shaping the future: How good education systems can become great in the decade ahead. McKinsey & Company.

 • Ege, P. (2015). Dil ve Kavram Gelişimi. (Ed. Seyhun Topbaş). S.171-185. Kök Yayıncılık. Ankara: 6. Baskı.

 • Fidan, N.; Baykul, Y. (1994). İlköğretimde Temel Öğrenme İhtiyaçlarının Karşılanması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (10), 7-20.

 • Gardner, R. C.; Macıntyre, P. D. (1993). A Student’s Contribution to Second Language Acquisition. Part II: Affective Variables. Language Teaching, 26, 1-11.

 • Grellet, F. (2010). Language Teaching Library, Developing Reading Skills, Cambridge Universty Press. New York: 29. Printing.

 • Gülleroğlu, D. Bilican Demir, S. ve Demirtaşlı, N. (2014). Türk Öğrencilerinin PISA 2003- 2006-2009 Dönemlerindeki Okuma Becerilerini Yordayan Sosyoekonomik ve Kültürel Değişkenlerin Araştırılması. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 47(2), 201-222.

 • Janes, J.L.(2008). Families, motivation, and reading: Pre-Adolescent students. Iowa State University Pres.

 • İpek, J. Y. Turgut, G. & Tunga, Y. (2016). Matematik öğretmen adaylarının PISA ve TIMMS sınavları hakkındaki görüşleri. International Journal of Innovative Research in Education, 3(1), 32-41.

 • Kabael, T. & Barak, B. (2016). Ortaokul Matematik Öğretmeni Adaylarının Matematik Okuryazarlık Becerilerinin PISA Soruları Üzerinden İncelenmesi. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, 7(2), 321-349.

 • MEB. (2016). PISA 2015 Ulusal Raporu. Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü: Ankara.

 • MEB (2005). İlköğretim Türkçe Dersi Öğretim Programı (6, 7, 8. Sınıflar). Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Yayını, Ankara.

 • MEB (2015). Türkçe Dersi Öğretim Programı (1-8. Sınıflar). Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Yayını, Ankara.

 • National Institue of Education. (2008). Transforming teacher education redefined professionals for 21st century schools.

 • OECD (Organization for Economic Co-operation and Development) (2016). PISA 2015 Results.

 • Suna, Ç. (2006). İlköğretim Öğrencilerinin Okuma İlgi ve Alışkanlıklarının Analitik Olarak Güncellenmesi ve Değerlendirilmesi. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Anabilim Dalı Sınıf Öğretmenliği Programı Yüksek Lisans Tezi.

 • TDK (2017). http://tdk.gov.tr/ Büyük Türkçe Sözlük. Erişim Tarihi: 05.03.2017.

 • Tekin, H. (1980). Okuduğunu Anlama Gücü ve Yazılı Anlatım Becerisini Geliştirme Yönünden Okullarımızda Türkçe Öğretimi. Ankara: Gül Yayın Evi.

 • Tinker, M.A.; Mccullough, C.M. (1968). Teaching Elemantary Reading. (3rd Eds), New York: Appleton-Century-Crofts.

 • TUİK (2016). Zaman Kullanım Araştırması, İnternet Erişim: http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1009 . 22.03.2017.

 • UNESCO. (2011). Transforming education: the power of ICT Policies. Paris, UNESCO.

 • Üstün, E. (2007).Okul Öncesi Çocuklarının Okuma Yazma Becerilerinin Gelişimi. İstanbul: Morpa Kültür.

 • Wilkins, D. A. (1978). Second Language Learning and Teaching. London: Edward and Arnold.

 • Wilson, B.C. (2007). A Newspaper reading habit in college students: Family newspaper literacy pratices K-12 newspaper exposure and civic interest. United States: Tennessee Technological University.

 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2006). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

                                                                                                    
 • Article Statistics