TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ YÖNTEM, TEKNİK, STRATEJİ VE YAKLAŞIMLARA YÖNELİK YETERLİKLERİ

Author :  

Year-Number: 2017-15
Language : null
Konu : TÜRKÇE EĞİTİMİ
Number of pages: 176-192
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışma, Türkçe öğretmenliği bölümü öğrencilerinin yöntem, teknik, strateji ve yaklaşımlara yönelik yeterliklerini incelemeyi amaçlamaktadır. Bu durum, hem öğretmen adaylarının yöntem, teknik, strateji ve yaklaşımlara yönelik yeterliklerini ortaya koyabilir hem de Türkçe dersinde uygulamaya yönelik olarak bakış açılarını ortaya çıkartabilir. Böylelikle, öğretmen adaylarının Türkçe derslerinin giriş, geliştirme ve değerlendirme süreçlerinde yöntem, teknik, strateji ve yaklaşım temelli olarak bilgi düzeyleri belirlenebilir. Bu araştırma, Türkçe öğretmenliği bölümü öğrencilerinin yöntem, teknik, strateji ve yaklaşımlara yönelik yeterliklerine ilişkin cinsiyet ve sınıf düzeyi farklılıklarının incelendiği kesitsel bir araştırmadır. Araştırmanın çalışma grubunu uygun örnekleme yoluyla seçilen Amasya Üniversitesi'nin Türkçe Eğitimi bölümüne devam etmekte olan 189 üniversite öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak, genel bilgi formu ve öğrencilerin bildikleri teknik, yöntem, strateji ve yaklaşımları belirlemeye yönelik olarak ise dört sorudan oluşan bir anket uygulanmıştır. Araştırmaya konu olan veriler bilgisayar ortamına aktarılmış ve istatistiksel analizler SPSS 23 programı aracılığıyla gerçekleştirilmiştir. Bu yönüyle, ilk olarak, öğrencilerin verdikleri yanıtlar frekans ve yüzdeler kullanılarak sınıflandırılarak en yüksek frekansa sahip beş yanıt rapor edilmiştir. Analizin ikinci aşamasında, öğrencilerin her bir sınıf düzeyinde verdikleri yanıtlardan doğru olanlara ayrı ayrı olarak 1 puan, yanlış olanlara ve boş bıraktıklarına ise 0 puan verilerek her bir öğrencinin yaklaşım, strateji, yöntem ve tekniklere yönelik bilgi düzeyleri belirlenmiştir. Bununla birlikte, öğrencilerin bu bilgi düzeylerinin cinsiyete ve sınıf düzeyine göre farklılaşıp farklılaşmadığı belirleyebilmek amacıyla sırasıyla Mann-Whitney U testi ve Kruskal-Wallis H testi kullanılmıştır. Bu araştırma sonucunda ise, Türkçe öğretmeni adaylarının farklı teknik, yöntem, strateji ve yaklaşımlarla ilişkili bilgi düzeylerinin oldukça düşük olduğu ortaya çıkartılmıştır.

Keywords

Abstract

The purpose of the current study was to examine the Turkish Teaching Department undergraduates’ levels of proficiency in methods, techniques, strategies and approaches. This may both display prospective teachers’ levels of proficiency in methods, techniques, strategies and approaches and reveal their perspectives on Turkish classes practically. Thus, prospective teachers’ knowledge levels may be determined basing on methods, techniques, strategies and approaches in introduction, body and assessment processes of Turkish classes. The current study is a cross-sectional study in which differences in gender and class levels for methods, techniques, strategies and approaches were analyzed. The participants, chosen by convenient sampling, were 189 undergraduates studying at Turkish Teaching Department in Amasya University. The data collection instruments were a general information form and a four-item-questionnaire to determine methods, techniques, strategies and approaches that the undergraduates had an idea for. The statistical data were analyzed via SPSS 23. Firstly, responses from the undergraduates were classified using frequencies and percentages and the 5 responses having the highest frequency were reported. In the second step of the analysis, the correct responses from each level of class were given 1 point, and incorrect and non-responded ones were given 0 point, and each undergraduate’s knowledge level of methods, techniques, strategies and approaches were determined. Then, Mann-Whitney U and Kruskal-Wallis H tests were performed in order to determine if their knowledge level differed according to gender and class levels, respectively. As a result of the study, prospective Turkish teachers’ knowledge levels of methods, techniques, strategies and approaches were found to be very low.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics